Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα στα 200 άτομα είναι σήμερα σκλάβος

Ένα στα 200 άτο­μα είναι σήμε­ρα σκλά­βος, γεγο­νός που ανε­βά­ζει τον αριθ­μό παγκο­σμί­ως σε 40 εκατ. άτο­μα. Αυτός είναι τρεις φορές ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θυμά­των του δια­τλα­ντι­κού εμπο­ρί­ου σκλάβων.

Μετα­ξύ των σύγ­χρο­νων σκλά­βων υπο­λο­γί­ζο­νται 10 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά, ενώ του­λά­χι­στον 15.500 ήταν στρα­τιώ­τες, το 2016. Σε ποσο­στό 71%, όλοι οι σύγ­χρο­νοι σκλά­βοι είναι κορί­τσια και γυναίκες.

Μάλι­στα, 15 εκατ. άτο­μα ζουν σε γάμους που τους έχουν επι­βλη­θεί. 25 εκατ. άτο­μα υπο­χρε­ώ­θη­καν με τη βία να εργα­στούν και από αυτά 4 εκατ. στην ίδια τους τη χώρα.

Από τα θύμα­τα, 1,5 εκατ. ζουν σε ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες. Οι ΗΠΑ είναι το σπί­τι για 403.000 σύγ­χρο­νους σκλά­βους, ενώ 136.000 ζουν στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

Η σύγ­χρο­νη δου­λεία παρά­γει έως 150 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια έσο­δα το χρό­νο. Περισ­σό­τε­ρα από το 1/3 από αυτά εντο­πί­ζο­νται στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες και αυτό όχι τυχαία. Είναι αυτό που λέμε
άγριος καπι­τα­λι­σμός…

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο