Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα συνηθισμένο περιστατικό από τις ΗΠΑ: 2χρονο σκότωσε με πιστόλι τον πατέρα του…

Αγό­ρι δύο ετών σκό­τω­σε από ατύ­χη­μα τον πατέ­ρα του στη Φλό­ρι­ντα, όταν τον πυρο­βό­λη­σε στην πλά­τη με πιστό­λι που είχε αφε­θεί στο δωμά­τιο όπου βρι­σκό­ταν χωρίς επί­βλε­ψη από τους γονείς του, ανα­κοί­νω­σαν χθες Δευ­τέ­ρα οι τοπι­κές αρχές.

Φθά­νο­ντας στην κατοι­κία του θύμα­τος την 26η Μαΐ­ου κοντά στο Ορλά­ντο, αστυ­νο­μι­κοί, που ειδο­ποι­ή­θη­καν τηλε­φω­νι­κά, βρή­καν τη μητέ­ρα, τη Μαρία Αγιά­λα, να κάνει μαλά­ξεις στην καρ­διά του πατέ­ρα, του Ρέτζι Μάμπρι, τραυ­μα­τι­σμέ­νου σοβα­ρά από σφαίρα.

Αρχι­κά, οι αστυ­νο­μι­κοί πίστε­ψαν πως κάποιος εισέ­βα­λε στο σπί­τι και πυρο­βό­λη­σε τον 26χρονο, ο οποί­ος υπέ­κυ­ψε αργό­τε­ρα στο νοσο­κο­μείο όπου δια­κο­μί­στη­κε· όμως το μεγα­λύ­τε­ρο από τα τρία παι­διά του ζευ­γα­ριού απο­κά­λυ­ψε στους ερευ­νη­τές ότι τη μοι­ραία σφαί­ρα έρι­ξε ο μικρός αδελ­φός του, 2 ετών, εξή­γη­σε ο Τζον Μίνα, ο σερί­φης της κομη­τεί­ας Όραντζ, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

Το όπλο βρι­σκό­ταν σε σάκο που είχε αφή­σει στο πάτω­μα ο Ρέτζι Μάμπρι και το παι­δί, αφού το βρή­κε, άρχι­σε να το περιερ­γά­ζε­ται και πυρο­βό­λη­σε τον πατέ­ρα του στην πλά­τη καθώς εκεί­νος έπαι­ζε βιντε­ο­παι­χνί­δι σε υπο­λο­γι­στή, διευ­κρι­νί­ζε­ται σε δικόγραφα.

Τα πέντε μέλη της οικο­γέ­νειας, ανά­με­σά τους κορι­τσά­κι πέντε μηνών, βρί­σκο­νταν μέσα στο ίδιο δωμά­τιο όταν εκτυ­λί­χθη­κε το τρα­γι­κό περιστατικό.

Οι δύο γονείς ήταν ελεύ­θε­ροι υπό όρους, καθώς αντι­με­τώ­πι­ζαν διώ­ξεις για παρα­μέ­λη­ση των παι­διών και κατα­νά­λω­ση ναρ­κω­τι­κών, σημεί­ω­σε ο σερίφης.

«Οι κάτο­χοι όπλων που δεν τα απο­θη­κεύ­ουν με ασφα­λή τρό­πο δεν απέ­χουν παρά κλά­σμα­τα του δευ­τε­ρο­λέ­πτου από μια τέτοια τρα­γω­δία», προει­δο­ποί­η­σε.

Οι υπο­θέ­σεις αυτής της φύσης είναι σοκα­ρι­στι­κά συνη­θι­σμέ­νες στις ΗΠΑ. Τον Αύγου­στο του 2021, παι­δί 2 ετών πήρε στα χέρια του όπλο που βρι­σκό­ταν μέσα σε σακί­διο πλά­της και σκό­τω­σε πυρο­βο­λώ­ντας στο κεφά­λι τη μητέ­ρα του, η οποία συμ­με­τεί­χε σε βιντε­ο­κλή­ση μέσω Zoom.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο