Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα σχόλιο για το εκλογικό αποτέλεσμα

«Ερω­τή­μα­τα που πείθουν
Πρό­σε­ξα, είπε ο κ. Κ., ότι κάνου­με πολ­λούς να τρο­μά­ζουν με τη θεω­ρία μας, επει­δή βρί­σκου­με στο κάθε ερώ­τη­μα και μιαν απάντηση».
Αυτοί που χρειά­ζο­νται τη θεω­ρία μας (ο λαός) αυτοί και τρο­μά­ζουν. Πώς θα τους πεί­σου­με; Και για­τί να πει­στούν από τις δικές μας απα­ντή­σεις όταν το σύστη­μα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να θέτει πλα­στά ερω­τή­μα­τα και να πλα­σά­ρει, με χίλιους δυο τρό­πους και ανθρώ­πους, πλα­στές απαντήσεις;
«Δε θα μπο­ρούσαμε, για το καλό της προ­πα­γάν­δας, να κάνου­με έναν κατά­λο­γο των ερω­τη­μά­των που μας φαί­νο­νται τελεί­ως ανα­πά­ντη­τα;» (Ιστο­ρί­ες του κ. Κόυ­νερ, Μπ. Μπρεχτ)
Ο νοών νοείτω…

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο