Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση: Ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Σάμο οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους.

Δελτίο Τύπου ΛαΣυ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ένα χρό­νο μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό στη Σάμο άνθρω­ποι μετρούν ακό­μη τις πλη­γές τους.

Ένα χρό­νο μετά τις αλλε­πάλ­λη­λες προ­τά­σεις της Λαι­κής Συσπεί­ρω­σης και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη  άλλων παρα­τά­ξε­ων για διε­ξα­γω­γή του ΠΣ στο πολύ­πα­θο νησί, η περι­φε­ρεια­κή αρχή απο­φά­σι­σε να υλο­ποι­ή­σει το αίτη­μα, η συνε­δρί­α­ση να γίνει εδώ στη Σάμο.

Με τις μαρ­τυ­ρί­ες εκπρο­σώ­πων επαγ­γελ­μα­τιών, ιδιω­τών, επι­χει­ρη­μα­τιών, φορέ­ων, επι­στη­μό­νων και εργα­ζο­μέ­νων που επλή­γη­σαν από την δύνα­μη του εγκέ­λα­δου εκφρά­στη­καν: η δυσα­ρέ­σκεια στις καθυ­στε­ρή­σεις απο­κα­τά­στα­σης παρά τις βαρύ­γδου­πες και μεγα­λό­πνο­ες υπο­σχέ­σεις των κυβερ­νώ­ντων που χάθη­καν στο χρό­νο μετά τις πρώ­τες ημέ­ρες της δημο­σιό­τη­τας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για πολ­λο­στή φορά ότι η «αλλη­λεγ­γύη» της κρα­τι­κής βοή­θειας και των εταί­ρων μας (ΕΕ) είναι ψευ­δε­πί­γρα­φη και δεν αγγί­ζει καν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των κατοί­κων που βιώ­νουν τη σκλη­ρή καθη­με­ρι­νό­τη­τα της επι­βί­ω­σης που διό­γκω­σε η δεκα­ε­τής οικο­νο­μι­κή κρί­ση και τελευ­ταία, η πανδημία.
Και κυρί­ως της εφαρ­μο­ζό­με­νης πολι­τι­κής που εδώ και χρό­νια δημιούρ­γη­σε κόσμο χωρίς δου­λειά, χωρίς σπί­τι, χωρίς υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη, έναν κόσμο σε πλή­ρη αβε­βαιό­τη­τα, ενώ δια­φη­μί­ζο­νται χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία της ΕΕ ως μάνα εξ ουρα­νού, παρα­βλέ­πο­ντας την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα
(βλ.Ταμείο Περι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης, Ταμείο Συνο­χής, πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη κλπ) .

Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logoΌπως δια­φά­νη­κε από την ενη­μέ­ρω­ση και συζή­τη­ση, τα ανα­γκαία έργα υπο­δο­μής όπως η αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση εν προ­κει­μέ­νω, είναι ουσια­στι­κά ανύ­παρ­κτα διό­τι ένα χρό­νο μετά εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν άνθρω­ποι που φιλο­ξε­νού­νται ή ενοι­κιά­ζουν χωρίς ακό­μη να έχουν λάβει την προ­βλε­πό­με­νη επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου, μαθη­τές που συσ­σω­ρεύ­ο­νται σε λίγες αίθου­σες προ­κατ που τεί­νουν να γίνουν μόνι­μη λύση, εργα­ζό­με­νοι που απο­κλεί­στη­καν από τους χώρους δου­λειάς τους, ή έμει­ναν χωρίς δου­λειά, το Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου που έχει μεί­νει ουσια­στι­κά χωρίς αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας κ.ά

Ανα­δεί­χτη­κε λοι­πόν ότι τα έργα αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης που μόνι­μα διεκ­δι­κού­με ως Λ.Σ. σε δήμους και περι­φέ­ρειες από το κεντρι­κό κρά­τος, δεν είναι πολυ­τέ­λεια, είναι ανά­γκη. Ανα­δεί­χτη­κε η ανά­γκη να γκρε­μι­στούν εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να και επι­κίν­δυ­να κτί­ρια, κοστο­βό­ρες μεν δια­δι­κα­σί­ες αλλά τα κον­δύ­λια πενι­χρά… και ας θρη­νή­σα­με 2 νέα παιδιά.

Τα προ­βλή­μα­τα από το σει­σμό, ένα χρό­νο μετά, εξα­κο­λου­θούν να είναι πολ­λά όπως και οι ευθύνες.
Έχει σημα­σία λοι­πόν η πολι­τι­κή στά­ση της Περι­φέ­ρειας. Έχει, για­τί μπο­ρεί αν θέλει να ασκή­σει πίε­ση και να μη μεί­νει στο «τόσα μπο­ρού­με, τόσα κάνουμε».

Και δυστυ­χώς, άλλη μια συνε­δρί­α­ση έκλει­σε, απο­κλει­στι­κά και μόνον ενη­με­ρω­τι­κά επα­να­λαμ­βά­νο­ντας για ακό­μα μια φορά δια­πι­στώ­σεις κι ευχο­λό­για χωρίς να ειπω­θούν και να καταγ­γελ­θούν οι ευθύ­νες με το όνο­μά τους  αλλά κυρί­ως, χωρίς να ορι­στεί, όπως πρό­τει­νε η Λαι­κή Συσπεί­ρω­ση ένα πολύ συγκε­κρι­μέ­νο κι απο­φα­σι­σμέ­νο πλαί­σιο δρά­σε­ων και παρεμ­βά­σε­ων για να τρέ­ξουν όλα τα ζητή­μα­τα που ταλαι­πω­ρούν ένα χρό­νο τώρα τους κατοί­κους των νησιών που χτυ­πή­θη­καν από το σεισμό.

Σάμος 27/10/21
Το γρα­φείο τύπου της ΛΑ.Σ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο