Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένδεκα διαχρονικές ταινίες με θέμα το ποδόσφαιρο για τις ώρες της καραντίνας

Οι Έλλη­νες κερ­δί­ζουν τα εύση­μα για την πει­θαρ­χία που έχουν επι­δεί­ξει στο διά­στη­μα της καρ­ντί­νας. Όσο όμως τα μέτρα παρα­μέ­νουν σε ισχύ, τόσο πιο δύσκο­λος γίνε­ται ο εγκλει­σμός και περιο­ρί­ζο­νται οι εναλ­λα­κτι­κές. Μετά τα πέντε εξαι­ρε­τι­κά ντο­κι­μα­ντέρ που κυκλο­φό­ρη­σαν πρό­σφα­τα και τα δια­βά­σα­τε ΕΔΩ , το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρου­σιά­ζει την ενδε­κά­δα με τις δια­χρο­νι­κές ποδο­σφαι­ρι­κές ται­νί­ες που θα κάνουν το χρό­νο να κυλή­σει πιο εύκο­λα, παρέα με το λαο­φι­λέ­στε­ρο άθλη­μα στον πλανήτη.

1. United (Βρε­τα­νία, 2011)
Η ιστο­ρία του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος του Μονά­χου στις 6 Φεβρουαρίου
1958, που «ξεκλή­ρι­σε» τη Μάν­τσε­τσερ Γιου­νάι­τεντ, ίσως την κορυ­φαία ομά­δα του κόσμου εκεί­νη την περί­ο­δο. Άρι­στη σκη­νο­θε­τι­κά (Τζέιμς Στρονγκ), εστιά­ζει στη σχέ­ση του Τζί­μι Μέρ­φι, βοη­θού του Ματ Μπά­σμπι, με το νεα­ρό τότε Μπό­μπι Τσάρλτον.

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Ο Ντά­γκρεϊ Σκοτ (ο «κακός» στο Mission Impossibe 2) στο ρόλο του Μπά­σμπι και το ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­τι­κό τέλος της ται­νί­ας (υπο­τί­θε­ται) από τα απο­δυ­τή­ρια του «Ολντ Τράφορντ».

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

2. Két félidö a pokolban (Δύο ημί­χρο­να στην κόλα­ση, Ουγ­γα­ρία 1961)
Στα γενέ­θλια του Χίτλερ οι Γερ­μα­νοί διορ­γα­νώ­νουν ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να προς τιμήν του, ανά­με­σα σε ομά­δα επί­λε­κτων Ναζί και σε Ούγ­γρους ποδο­σφαι­ρι­στές. Οι τελευ­ταί­οι απο­φα­σί­ζουν ‑παρά την αρχι­κή συμ­φω­νία- να κερ­δί­σουν το ματς και με το σφύ­ριγ­μα της λήξης εκτε­λού­νται επί τόπου. Ουγ­γρι­κή παρα­γω­γή του 1961.

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Ότι στη­ρί­χθη­κε στην πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία του «Ματς του θανά­του» που έγι­νε το 1942 στο Κίε­βο, ανά­με­σα σε Σοβιε­τι­κούς και την ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Λου­φτ­φά­βε και δεν είχε το happy end της «Μεγά­λης από­δρα­σης των 11».

Δια­θέ­σι­μο: Σε DVD

3. Victory (Η Μεγά­λη Από­δρα­ση των «11», ΗΠΑ 1981)
Το κινη­μα­το­γρα­φι­κό blockbuster του Τζον Χιού­στον που δίδα­ξε στην ανθρω­πό­τη­τα το… ανά­πο­δο ψαλί­δι! Μια αισιό­δο­ξη εναλ­λα­κτι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του «Ματς του θανά­του», με τους αντι­στα­σια­κούς κρα­τού­με­νους να φυγα­δεύ­ο­νται στους δρό­μους του Παρι­σιού και τον κόσμο να ζητω­κραυ­γά­ζει «Victoire! Victoire!».

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Το ποδο­σφαι­ρι­κό cast με Πελέ, Μπό­μπι Μουρ, Αρντί­λες, ο Μάικλ Κέιν αρχη­γός, ο Στα­λό­νε τερ­μα­το­φύ­λα­κας και πάνω απ΄όλα το χει­ρο­κρό­τη­μα του υπέ­ρο­χου Μαξ Φον Σίντοφ στη σκη­νή που απο­τι­νάσ­σει τα «πρέ­πει» της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας, σαγη­νευ­μέ­νος από την ομορ­φιά του ποδοσφαίρου.

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

4. Sommeren ’92 (Το καλο­καί­ρι του ’92, Δανία 2015)

Πότε θα γίνει ται­νία ο θρί­αμ­βος της Ελλά­δας στο EURO 2004; Οι Δανοί πάντως το δικό τους θαύ­μα το μετέ­φε­ραν στην μικρή οθό­νη και η κατά­κτη­ση του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος του 1992 ξανα­ζω­ντα­νεύ­ει. Κεντρι­κό πρό­σω­πο, ο ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής Ρίτσαρντ (από την ται­νία μάθα­με όχι προ­φέ­ρε­ται Ρίχαρντ) Μέλερ-Νίλ­σεν, τον οποίο υπο­δύ­ε­ται ο πολύ γνω­στός Ούρ­λιχ Τόμ­σεν (Banshee, The Blacklist, The New pope).

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Η συγκί­νη­ση από το οικο­γε­νεια­κό δρά­μα που βίω­νε εκεί­νο το καλο­καί­ρι, ο σκό­ρερ του τελι­κού Κιμ Βίλ­φορτ. Επί­σης, η τρο­με­ρή πίε­ση που αντι­με­τώ­πι­σε ο Μέλερ-Νίλ­σεν και η κόντρα του με τα αδέλ­φια Λάουντρουπ.

Δια­θέ­σι­μο: Netflix

5. Bent it like Beckham (Κάντο όπως ο Μπέ­καμ, ΗΠΑ 2002) 
H προ­σπά­θεια μιας 18χρονης Λον­δρέ­ζας από την Ινδία να δια­πρέ­ψει στο ποδό­σφαι­ρο, ακο­λου­θώ­ντας τα βήμα­τα του ινδάλ­μα­τός της, του Ντέι­βιντ Μπέ­καμ. Δοσμέ­νη με πολύ χιού­μορ και ευφυ­ϊα, είναι μια ται­νία που εκπλήσ­σει απρό­σμε­να. Έμπνευ­ση για τον τίτλο, απο­τέ­λε­σε το εκπλη­κτι­κό φάουλ-γκολ του «Μπεκς» ενα­ντί­ον της Ελλά­δας στις 6/10/2001, χάρη στο οποίο η Αγγλία προ­κρί­θη­κε στο Μου­ντιάλ του 2002.

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Μα φυσι­κά η μόλις 17 ετών Κίρα Νάι­τλι που έκα­νε τρεις μήνες εντα­τι­κά μαθή­μα­τα ποδο­σφαί­ρου για τις ανά­γκες του ρόλου! Μετά από αυτήν την ται­νία το κασέ της εκτο­ξεύ­τη­κε και ακο­λού­θη­σε σπου­δαία καριέ­ρα στο Χόλιγουντ.

Δια­θέ­σι­μο: Hulu, Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

6. The damned United (Βρε­τα­νία, 2009)
Οι 44 ημέ­ρες του Μπράιαν Κλαφ στον πάγκο της Λιντς, με τον εκπλη­κτι­κό Μάρ­τιν Σιν (Frost/Nixon, Twilight, The Queen) στο ρόλο του θρυ­λι­κού Άγγλου προ­πο­νη­τή. Το καλο­καί­ρι του 1974 η σκιά του Ντον Ρέβι ήταν βαριά πάνω από το «Έλαντ Ρόουντ» ακό­μα και για τον πλη­θω­ρι­κό Κλαφ. Η επι­τυ­χία θα περί­με­νε λίγα χρό­νια ακόμα…

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Η τηλε­ο­πτι­κή μονο­μα­χία Κλαφ-Ρέβι στο ITV, λίγες ημέ­ρες μετά την από­λυ­ση του πρώ­του. Τερά­στιες ερμη­νεί­ες τόσο από τον Σιν όσο και από τον επί­σης πασί­γνω­στο Κολμ Μίνεϊ (Σταρ Τρεκ, Νομο­τα­γής πολί­της) στο ρόλο του Ρέβι

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

7. I believe in miracles (Βρε­τα­νία, 2015)
Θα μπο­ρού­σε να είναι το sequel του The damned United. Πρό­κει­ται όμως για ντο­κι­μα­ντέρ που ταξι­δεύ­ει στο Νότιγ­χαμ της δεκα­ε­τί­ας του 1970 και εξι­στο­ρεί τη δημιουρ­γία της μυθι­κής Φόρεστ. Ο θαυ­μα­το­ποιός Μπράιαν Κλαφ οδή­γη­σε την νυν ομά­δα του Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη απευ­θεί­ας από την άνο­δο στην α΄ κατη­γο­ρία (1977), στην κατά­κτη­ση του τίτλου (1978) και σε δύο δια­δο­χι­κά κύπελ­λα πρω­τα­θλη­τριών (1979, 1980).

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Η ανα­γνώ­ρι­ση του ρόλου του βοη­θού Πίτερ Τέι­λορ ως alter ego του Κλαφ και σημα­ντι­κού παρά­γο­ντα της επι­τυ­χί­ας μέσα από τις μαρ­τυ­ρί­ες μυθι­κών μορ­φών της Φόρεστ, όπως οι Ρόμπερ­τσον, Γού­ντ­κοκ, Φράν­σιτς, Σίλ­τον, Μακ­Γκό­βερν, Ο’Νιλ.

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube

8. A shot at glory (Πορεία προς τη δόξα, ΗΠΑ/Βρετανία 2000)

Ήταν μια ται­νία που δεν αντι­λή­φθη­καν πολ­λοί στην Ελλά­δα και κυκλο­φό­ρη­σε μόνο σε DVD. Περιέρ­γως αφού το cast ήταν… οσκα­ρι­κού επι­πέ­δου με τον Ρόμπερτ Ντι­βάλ να είναι ο προ­πο­νη­τής μιας σκω­τσέ­ζι­κης ομά­δας Β΄ κατη­γο­ρί­ας, της Κιλ­νό­κι, και ο Μάικλ Κίτον ο Αμε­ρι­κα­νός πλού­σιος και ιδιόρ­ρυθ­μος ιδιο­κτή­της. Το μεγά­λο αστέ­ρι του κλαμπ υπο­δύ­ε­ται ο Άλι Μακ­Κόιστ! Ναι, ο γνω­στός τοπ σκό­ρερ της Ρέιν­τζερς στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 και νικη­τής του «Χρυ­σού Παπου­τσιού» το 1992 και το 1993!

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Ότι υπο­ψή­φιος πρω­τα­γω­νι­στής ήταν ο Ράσελ Κρό­ου, ο οποί­ος απορ­ρί­φθη­κε, αλλά την ίδια χρο­νιά έγι­νε παγκό­σμιος σταρ του Χόλι­γουντ με τον «Μονο­μά­χο». Σύμ­φω­να με τον αστι­κό μύθο, ο Ντι­βάλ είχε πει πως ο Μακ­Κόιστ ήταν 80 φορές καλύ­τε­ρος και πιο χαρι­σμα­τι­κός από τον Κρό­ου για τον συγκε­κρι­μέ­νο ρόλο!

Δια­θέ­σι­μο: Μόνο σε DVD κι αυτό αρκε­τά δύσκολα!

9. Hotshot (ΗΠΑ, 1987)
Κακο­μα­θη­μέ­νος γόνος πάμπλου­της οικο­γέ­νειας, απαρ­νιέ­ται τα μεγα­λεία και χάνε­ται στα βάθη της Βρα­ζι­λί­ας για να διδα­χθεί ποδό­σφαι­ρο από τον κορυ­φαίο ποδο­σφαι­ρι­στή που ανέ­δει­ξε ο πλα­νή­της. Αυτός είναι ο «Σάντος» τον οποίο υπο­δύ­ε­ται ο Πελέ και έχει εξαι­ρε­τι­κή ερμη­νεία. Μια ται­νία που κυκλο­φό­ρη­σε σε άθλιο timing, όταν το ποδό­σφαι­ρο ήταν εντε­λώς άγνω­στο στις ΗΠΑ, γι΄αυτό και δεν σημεί­ω­σε επι­τυ­χία. Παρό­λα αυτά. Ουσια­στι­κά είναι σαν το «Καρά­τε Κιντ» του ποδο­σφαί­ρου, με τον Πελέ να είναι ο «Μιγιά­γκι».

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Ο χαρα­κτή­ρας του πρω­τα­γω­νι­στή, ο «Jimmy Kristidis» προ­φα­νώς παρα­πέ­μπει σε Έλλη­να της δια­σπο­ράς. Επί­σης, υπάρ­χουν πολ­λοί συμπα­τριώ­τες μας στα credits της παρα­γω­γής, κάτι που σημαί­νει ότι ήταν μια ιδέα ελλη­νι­κή, καθώς την περί­ο­δο εκεί­νη ελά­χι­στοι στις ΗΠΑ ασχο­λού­νταν με το ποδόσφαιρο.

Δια­θέ­σι­μο: primevideo

10. Pele: Birth of a Legend (Pele: η ιστο­ρία ενός θρύ­λου, 2016) 
Βιο­γρα­φι­κή ται­νία για τον Έντσον Αρά­ντες ντο Νασι­μέ­νο, το «μαύ­ρο δια­μά­ντι» που θεω­ρεί­ται από πολ­λούς ως ο κορυ­φαί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής που εμφα­νί­στη­κε στον πλα­νή­τη. Από τις φτω­χο­γει­το­νιές του Σάο Πάου­λο, κύριος εκφρα­στής του Jogo Bonito και στα 18 του ήρω­ας για έναν ολό­κλη­ρο λαό.

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: εκτός από την κινη­μα­το­γρα­φι­κή απει­κό­νι­ση της Βρα­ζι­λί­ας του ’58 (για την οποία ελά­χι­στα πλά­να δια­σώ­ζο­νται), ο φοβε­ρός Βίν­σεντ Ντ’Ονόφριο (Full metal jacket, Men in Black) στο ρόλο του Φέο­λα, του προ­πο­νη­τή που οδή­γη­σε τη «Σελε­σάο» στον πρώ­το της παγκό­σμιο τίτλο.

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, primevideo, dailymotion

11. GOAL (ΗΠΑ, 2005) και GOAL 2 (ΗΠΑ, 2007)
H (fiction) ιστο­ρία του πάμ­φτω­χου Μεξι­κα­νού Σαντιά­γκο Μου­νιές, από καθα­ρι­στής πισί­νας σε παγκό­σμιο σού­περ σταρ του ποδο­σφαί­ρου. Η πρώ­τη ται­νία του είδους με πολ­λές cameo εμφα­νί­σεις (Μπέ­καμ, Ζιντάν, Ραούλ, Κασί­γιας και πολ­λοί άλλοι) και ρεα­λι­στι­κή απει­κό­νι­ση της ποδο­σφαι­ρι­κής πραγματικότητας.

Τι μας άρε­σε περισ­σό­τε­ρο: Το «ρεμά­λι» της Νιού­κα­στλ, ο Γκά­βιν Χάρις που είναι φοβε­ρός παί­κτης, αλλά το μυα­λό του βρί­σκε­ται συνε­χώς στις γυναί­κες και τα πάρ­τι! Αυτό δεν τον εμπό­δι­σε να πάρει μετα­γρα­φή στη Ρεάλ.

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, primevideo

ΥΓ: Η τρι­λο­γία ολο­κλη­ρώ­νε­ται με το GOAL 3, που δεν έχει καμία σχέ­ση με τα δύο προη­γού­με­να και απο­τέ­λε­σε κατά γενι­κή ομο­λο­γία, πατα­γώ­δη αποτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο