Ένδεκα διαχρονικές ταινίες με θέμα το ποδόσφαιρο για τις ώρες της καραντίνας

Οι Έλλη­νες κερ­δί­ζουν τα εύση­μα για την πει­θαρ­χία που έχουν επι­δεί­ξει στο διά­στη­μα της καρ­ντί­νας. Όσο όμως τα μέτρα παρα­μέ­νουν σε ισχύ, τόσο πιο δύσκο­λος γίνε­ται ο εγκλει­σμός και περιο­ρί­ζο­νται οι εναλ­λα­κτι­κές. Μετά τα πέντε εξαι­ρε­τι­κά ντο­κι­μα­ντέρ που κυκλο­φό­ρη­σαν πρό­σφα­τα και τα δια­βά­σα­τε ΕΔΩ , το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρου­σιά­ζει την ενδε­κά­δα με τις δια­χρο­νι­κές ποδο­σφαι­ρι­κές ται­νί­ες που θα κάνουν το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ένδε­κα δια­χρο­νι­κές ται­νί­ες με θέμα το ποδό­σφαι­ρο για τις ώρες της καρα­ντί­νας.