Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένοχοι και στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Γιακουμάκη

Ένο­χους, όπως και πρω­το­δί­κως, έκρι­νε το Δευ­τε­ρο­βάθ­μιο Δικα­στή­ριο τους 8 Κρη­τι­κούς οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση του σπου­δα­στή Βαγ­γέ­λη Γιακουμάκη.

Το τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ιωαν­νί­νων στο οποίο εκδι­κά­στη­κε κατ’ έφε­ση η υπό­θε­ση, μετά από 6 ημέ­ρες ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, επέ­βα­λε ποι­νή φυλά­κι­σης 30 μηνών στους 5 από τους 8 Κρη­τι­κούς , ενώ για τους 3 που ήταν ανή­λι­κοι 100 ημέ­ρες κοι­νω­φε­λούς εργασίας.

Οι συνή­γο­ροι ζήτη­σαν από την έδρα, οι ποι­νές να έχουν ανα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα, αίτη­μα το οποίο έγι­νε δεκτό.

Ωστό­σο σε δηλώ­σεις του ο δικη­γό­ρος ενός από τους κατη­γο­ρου­μέ­νους κ.Γιώργος Κοκο­σά­λης είπε πως η υπό­θε­ση θα βρε­θεί στο Ακυ­ρω­τι­κό Δικαστήριο.

Οι 8 κατη­γο­ρού­με­νοι δεν εμφα­νί­στη­καν στο δικα­στή­ριο και εκπρο­σω­πή­θη­καν από τους συνη­γό­ρους τους.

Το δικα­στή­ριο πρω­το­δί­κως είχε κατα­δι­κά­σει τους 5 κατη­γο­ρου­μέ­νους σε ποι­νή φυλά­κι­σης 36 μηνών για επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη και τους 3 σε 150 ώρες κοι­νω­φε­λούς εργασίας.

Την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης παρα­κο­λού­θη­σε η οικο­γέ­νεια Για­κου­μά­κη και ο πατέ­ρας ευχα­ρί­στη­σε τον κόσμο και την Δικαιο­σύ­νη “που, όπως είπε, υπάρ­χουν αξίες”.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο