Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν: Το Πεκίνο καλεί το ΔΠΔ να αποφεύγει «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η Κίνα κάλε­σε σήμε­ρα το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο (ΔΠΔ) να απο­φύ­γει “τα δύο μέτρα και δύο σταθ­μά” μετά την έκδο­ση από τον διε­θνή θεσμό εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης κατά του Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος κατη­γο­ρεί­ται από το ΔΠΔ, που έχει την έδρα του στην Χάγη, για το εγκλή­μα πολέ­μου που συνι­στά η “παρά­νο­μη απέ­λα­ση (…) και η παρά­νο­μη μετα­φο­ρά” παι­διών από την Ουκρα­νία στη Ρωσία στο πλαί­σιο του πολέ­μου των ρωσι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρανία.

Η κινε­ζι­κή αντί­δρα­ση ήρθε μερι­κές ώρες πριν από την έναρ­ξη επί­ση­μης επί­σκε­ψης του Κινέ­ζου προ­έ­δρου Σι Τζιν­πίνγκ στη Ρωσία, της πρώ­της εδώ και σχε­δόν 4 χρό­νια, κατά την οποία θα συνα­ντη­θεί με τον Πούτιν.

“Το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο οφεί­λει να υιο­θε­τεί αντι­κει­με­νι­κή και αμε­ρό­λη­πτη θέση, να σέβε­ται την ασυ­λία της οποί­ας χαί­ρουν οι αρχη­γοί κρά­τους βάσει του διε­θνούς δικαί­ου”, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος της κινε­ζι­κής διπλω­μα­τί­ας Ουάνγκ Ουεν­μπίν, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση που δέχθη­κε για το θέμα.

Ο θεσμός αυτός θα πρέ­πει “να απο­φεύ­γει την πολι­τι­κο­ποί­η­ση και την πολι­τι­κή δύο μέτρων και δύο σταθ­μών”, υπο­γράμ­μι­σε επί­σης, ανα­φε­ρό­με­νος σε άλλες στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις που δεν έχουν οδη­γή­σει στην έκδο­ση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης σε βάρος αρχη­γού κράτους.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με την επί­ση­μη επί­σκε­ψη του Σι στη Ρωσία, ο Ουάνγκ Ουεν­μπίν σημεί­ω­σε ότι “οι δύο πλευ­ρές (…) θα ενερ­γή­σουν για πραγ­μα­τι­κή πολυ­μέ­ρεια, θα προ­ω­θή­σουν τη δημο­κρα­τία στις διε­θνείς σχέ­σεις, θα οικο­δο­μή­σουν ένα πολυ­πο­λι­κό κόσμο, θα βελ­τιώ­σουν την παγκό­σμια δια­κυ­βέρ­νη­ση και θα συμ­βά­λουν στην ανά­πτυ­ξη και στην πρό­ο­δο του κόσμου”.

“Η Κίνα θα δια­τη­ρή­σει την αντι­κει­με­νι­κή και δίκαιη θέση της στην ουκρα­νι­κή κρί­ση και θα δια­δρα­μα­τί­σει εποι­κο­δο­μη­τι­κό ρόλο στην προ­ώ­θη­ση των ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών”, πρόσθεσε.

Ερω­τη­θείς επί­σης σχε­τι­κά με αμε­ρι­κα­νι­κές πηγές που δηλώ­νουν ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κινε­ζι­κά πυρο­μα­χι­κά στην Ουκρα­νία και ότι αυτά ρίφθη­καν από τη Ρωσία, ο Ουάνγκ Ουεν­μπίν υπο­γράμ­μι­σε ότι οι ΗΠΑ, κι όχι οι Κινέ­ζοι, προ­μη­θεύ­ουν όπλα στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία.

Η Κίνα δεν έχει κατα­δι­κά­σει δημο­σί­ως την ρωσι­κή εισβο­λή και επι­κρί­νει τις ΗΠΑ για τις παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρα­νία, όπως και το NATO ότι δεν έλα­βε υπό­ψη του τις ρωσι­κές ανη­συ­χί­ες στο ζήτη­μα της ασφάλειας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο