Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής — ΟΧΙ στο αίτημα Μιχαλολιάκου για αναβολή

Τη δια­κο­πή για τις 28 Σεπτεμ­βρί­ου της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας δίκης για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή, που σήμε­ρα πέρα­σε στην τρί­τη συνε­δρί­α­ση, απο­φά­σι­σε το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουργημάτων.

Το δικα­στή­ριο δεν έκα­νε δεκτό το αίτη­μα του αρχη­γού της οργά­νω­σης Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου για ανα­βο­λή της δίκης μέχρι να βελ­τιω­θεί η υγεία του, με ανά­λο­γη απορ­ρι­πτι­κή εισαγ­γε­λι­κή πρόταση.

Λίγο μετά την έναρ­ξη της σημε­ρι­νής δια­δι­κα­σί­ας υπήρ­ξε μεγά­λη έντα­ση με αφορ­μή τη συζή­τη­ση του αιτή­μα­τος ανα­βο­λής του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, η υπε­ρά­σπι­ση του οποί­ου, που τονί­ζει ότι δεν έχει επί­ση­μη εντο­λή από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο σε 13 ετών κάθειρ­ξη, προ­σκό­μι­σε ιατρι­κές γνω­μα­τεύ­σεις για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του «που δεν επι­τρέ­πει να παρα­στα­θεί ο ίδιος στο δικα­στή­ριο». Οι συνή­γο­ροι του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής ανέ­φε­ραν πως ο εντο­λέ­ας τους αντι­με­τω­πί­ζει ζητή­μα­τα αντι­λη­πτι­κής ικα­νό­τη­τας, μετά την πολυ­ή­με­ρη νοση­λεία του σε ΜΕΘ λόγω κορο­νοϊ­ού. Ο δικη­γό­ρος Δημ. Παπα­δέ­λης προ­σκό­μι­σε ιατρι­κή βεβαί­ω­ση, σύμ­φω­να με την οποία ο ηγέ­της της Χρυ­σής Αυγής νοση­λεύ­ε­ται ‑από τις 6 Ιου­νί­ου- πάσχων από σύν­δρο­μο post Covid-19 και βρί­σκε­ται σε πρό­γραμ­μα απο­κα­τά­στα­σης εργο­θε­ρα­πεί­ας, λογο­θε­ρα­πεί­ας και αυτο­ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης. Επί­σης, γίνε­ται ανα­φο­ρά σε έκπτω­ση αντα­να­κλα­στι­κών για ικα­νο­ποι­η­τι­κή επι­κοι­νω­νία, αν και ελλειμ­μα­τι­κή, καθώς και ότι ο ασθε­νής χρειά­ζε­ται 3–4 μήνες νοση­λεί­ας για την απο­κα­τά­στα­σή του.

«Έχει κενά μνή­μης, χάνει τον ειρ­μό των σκέ­ψε­ών του. Πώς θα μου πει την υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή που θέλει να ακο­λου­θή­σου­με; Πώς θα τον υπε­ρα­σπι­στώ;», ανα­ρω­τή­θη­κε ο κ. Παπα­δέ­λης, εμμέ­νο­ντας στην ολι­γό­μη­νη ανα­βο­λή της υπόθεσης.

Οι συνή­γο­ροι άλλων κατη­γο­ρου­μέ­νων έθε­σαν ζήτη­μα απο­χής τους από τη δίκη επι­κα­λού­με­νοι από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας των Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων που ορί­ζει να απέ­χουν οι δικη­γό­ροι μετά από τρεις δια­κο­πές πριν την έναρ­ξη δίκης.

Κατά της ανα­βο­λής ή και δια­κο­πής της δίκης τάχθη­κε ο Γιάν­νης Λαγός, ο οποί­ος, μετά τον συνή­γο­ρό του, Κων­στα­ντί­νο Πλεύ­ρη, έλα­βε ο ίδιος τον λόγο και είπε στο δικα­στή­ριο ότι επι­θυ­μεί την πρό­ο­δο της δίκης ώστε να απο­δεί­ξει την αδι­κία που έγι­νε σε βάρος του.

«Σέβο­μαι τη θέση του κυρί­ου Μιχα­λο­λιά­κου, αλλά βρί­σκο­μαι στη φυλα­κή τρία χρό­νια για ποι­νή που θεω­ρώ άδι­κη. Έκα­να απερ­γία πεί­νας 25 ημέ­ρες και στα­μά­τη­σα για­τί έμα­θα ότι θα ξεκι­νή­σει το Εφε­τείο το καλο­καί­ρι. Έχουν περά­σει 40 ημέ­ρες χωρίς να ξεκι­νή­σου­με. Ποια η ουσία της απερ­γί­ας πεί­νας; Θέλω να μιλή­σω με στοι­χεία, να δεί­ξω ότι κακώς έχω κατα­δι­κα­στεί. Αν αθω­ω­θώ ή αν πάρω ελα­φρυ­ντι­κό, δεν θέλω να γίνει αφού έχω εκτί­σει την ποι­νή μου των 13 ετών», σημεί­ω­σε ο ναζί ευρωβουλευτής.

Η πολι­τι­κή αγω­γή ενα­ντιώ­θη­κε στη θέση περί απο­χής, λέγο­ντας ότι η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας δεν αφο­ρά την παρού­σα δια­δι­κα­σία η οποία, όπως είπαν, έχει ξεκι­νή­σει, έχει εκφω­νή­σει μάρ­τυ­ρες το δικα­στή­ριο και έχει λάβει απο­φά­σεις επί αιτη­μά­των ανα­στο­λής. Όπως τόνι­σαν οι συνή­γο­ροι των θυμά­των, η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας αφο­ρά υπο­θέ­σεις που δια­κό­πτο­νται χωρίς να γίνει έναρ­ξη της διαδικασίας.

Αντί­θε­τοι δήλω­σαν, επί­σης, οι συνή­γο­ροι πολι­τι­κής αγω­γής και σε ανα­βο­λή της δίκης για τους λόγους υγεί­ας που επι­κα­λεί­ται ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος. Οι τόνοι ανέ­βη­καν όταν η πολι­τι­κή αγω­γή αμφι­σβή­τη­σε τα θέμα­τα αντί­λη­ψης και επι­πέ­δου συνεί­δη­σης του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, που έθε­σαν οι συνή­γο­ροί του, προ­σκο­μί­ζο­ντας δημο­σί­ευ­μα από προ­σω­πι­κή ιστο­σε­λί­δα του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής όπου ο κατη­γο­ρού­με­νος φαί­νε­ται να σχο­λιά­ζει πρό­σφα­τη από­φα­ση για υπό­θε­ση βια­σμών ανη­λί­κων. Συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης άρχι­σαν να αντι­δρούν με την πρό­ε­δρο να καλεί τους αστυ­νο­μι­κούς να «επι­βά­λουν την τάξη».

Η εντο­λή της προ­έ­δρου πυρο­δό­τη­σε περαι­τέ­ρω την ατμό­σφαι­ρα που έγι­νε εκρη­κτι­κή: «Να κάνουν τι οι αστυ­νο­μι­κοί, να μας συλ­λά­βουν; Θα συλ­λά­βουν συνη­γό­ρους κατη­γο­ρου­μέ­νων;» «Ντρο­πή. Να φέρε­τε τα ΜΑΤ» φώνα­ζαν οι συνή­γο­ροι, με την πρό­ε­δρο να επι­μέ­νει ζητώ­ντας από τον επι­κε­φα­λής αστυ­νο­μι­κό να επι­λη­φθεί. Η κατά­στα­ση για μερι­κά λεπτά ήταν χαώ­δης και το δικα­στή­ριο απο­σύρ­θη­κε. Λίγο πριν ο εκ των συνη­γό­ρων πολι­τι­κής αγω­γής Κώστας Παπα­δά­κης τόνι­σε πως οι αστυ­νο­μι­κοί «δεν βρί­σκο­νται στην αίθου­σα για τους συνηγόρους».

Μετά την επα­νά­λη­ψη της δια­δι­κα­σί­ας, η πλευ­ρά του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, αφού επε­σή­μα­νε πως στο επί­μα­χο ιστο­λό­γιο δεν αναρ­τά μόνο ο ίδιος ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, ζήτη­σε και πάλι, όπως στην έναρ­ξη της δίκης, να ορί­σει το δικα­στή­ριο ιατρο­δι­κα­στή να επι­σκε­φθεί τον κατη­γο­ρού­με­νο στο κέντρο απο­κα­τά­στα­σης όπου νοση­λεύ­ε­ται φρου­ρού­με­νος και να απο­φαν­θεί για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του.

Η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε να απορ­ρι­φθεί το αίτη­μα ανα­βο­λής, το οποίο ‑όπως είπε- ασκεί­ται «κατα­χρη­στι­κώς» από τον Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο, που «δύνα­ται να προ­σέρ­χε­ται στο δικα­στή­ριο με ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο όπως κάθε κατη­γο­ρού­με­νος με κινη­τι­κά προβλήματα».

Η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός επι­κα­λέ­στη­κε το αντι­κεί­με­νο της δίκης το οποίο, όπως ανέ­φε­ρε, «είναι δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος καθώς αφο­ρά τη λει­τουρ­γία κοι­νο­βου­λευ­τι­κού κόμ­μα­τος και τερά­στιου κοι­νω­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος». Επί­σης, επι­κα­λέ­στη­κε το έγκλη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας που απο­τε­λεί ένα εκ των αδι­κη­μά­των της δίκης και το δικαί­ω­μα των συγ­γε­νών των θυμά­των σε ταχεία εκδί­κα­ση και όχι «αφό­ρη­τη διαιώ­νι­ση της διαδικασίας».

Η εισαγ­γε­λέ­ας υπο­γράμ­μι­σε ότι επί πεντέ­μι­σι χρό­νια ο κατη­γο­ρού­με­νος δεν προ­σήλ­θε στο πρώ­το δικα­στή­ριο παρά μόνο για την απο­λο­γία του.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο