Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένταση στη δίκη των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη — Παραμένει η εισαγγελέας

Υψη­λοί τόνοι επι­κρά­τη­σαν στο Πρω­το­βάθ­μιο Κακουρ­γιο­δι­κείο που δικά­ζει την υπό­θε­ση Τοπα­λού­δη, μετά την άφι­ξη εντός του δικα­στη­ρί­ου του σύμ­βου­λου του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας Γιώρ­γου Κλε­φτο­δή­μου ο οποί­ος ζήτη­σε το λόγο για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί εκ μέρους όπως είπε όλων των δικη­γό­ρων για τις απο­στρο­φές της εισαγ­γε­λέ­ως που αφο­ρούν στο ρόλο των δικηγόρων.

Η ενέρ­γεια Κλε­φτο­δή­μου  ήρθε σε συνέ­χεια της ανα­κοί­νω­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας που εξέ­δω­σε ο Δημή­τρης Βερβεσός

Η πρό­ε­δρος επι­χεί­ρη­σε να επι­βά­λει την τάξη επι­ση­μαί­νο­ντας στον σύμ­βου­λο ότι δεν έχει τον λόγο και ότι «υπάρ­χουν άλλα τμή­μα­τα για να εκφρά­σε­τε τα παρά­πο­νά σας, δεν είναι εδώ ο κατάλ­λη­λος τόπος».

Ο κ. Κλε­φτο­δή­μος της απά­ντη­σε «εκφρά­ζω τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες μου για τις απο­στρο­φές της κυρί­ας εισαγγελέως».

Η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε αμέ­σως τον λόγο ανα­φέ­ρο­ντας πως θα προ­χω­ρή­σει σε δήλω­ση αποχής.

Στο ακρο­α­τή­ριο σημειώ­θη­κε έντα­ση με κάποιους από τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, όπως ο κ. Τοπλα­ού­δης, να δια­μαρ­τύ­ρο­νται φωνα­χτά για την παρου­σία του κ. Κλε­φτο­δή­μου στην αίθουσα.

Η πρό­ε­δρος ζήτη­σε αμέ­σως να απο­χω­ρή­σουν από το δικα­στή­ριο όσοι φωνά­ζουν και έδω­σε προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της διαδικασίας.

Η είσο­δος του συμ­βού­λου στην αίθου­σα έγι­νε την στιγ­μή που ολο­κλη­ρώ­νο­νταν οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων Πολι­τι­κής Αγω­γής ώστε να ξεκι­νή­σουν εκεί­νες της υπεράσπισης.

Μετά από αυτήν τη δια­κο­πή, η δίκη συνε­χί­στη­κε με την πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου να ζητεί από τους δικη­γό­ρους να παρα­μεί­νουν στα θέμα­τα της δίκης.

Η εισαγ­γε­λέ­ας ανέ­φε­ρε ότι επι­κοι­νώ­νη­σε με τον προϊ­στά­με­νό της, στον οποίο δήλω­σε την πρό­θε­σή της να δηλώ­σει απο­χή, και πήρε, όπως είπε, την εντο­λή να μείνει.

Δημήτρης Βερβεσός : Να ζητήσει συγγνώμη η εισαγγελέας

Να ανα­κα­λέ­σει τα όσα προ­σβλη­τι­κά για το δικη­γο­ρι­κό σώμα και εκτός των προ­βλε­πό­με­νων νομι­κών κανό­νων είπε η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας της δίκης Τοπα­λού­δη, ζητεί ο πρό­ε­δρος της Ολο­μέ­λειας των Προ­έ­δρων Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων Ελλά­δος Δημή­τρης Βερ­βε­σός από την πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου, ενώ παράλ­λη­λα ζητεί από την εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γό Αρι­στο­τέ­λεια Δού­γκα, να ζητή­σει συγ­γνώ­μη από το δικη­γο­ρι­κό σώμα και από τον Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λη Πλιώ­τα να κινή­σει άμε­σα σε βάρος της την προ­βλε­πό­με­νη, πει­θαρ­χι­κή διαδικασία.

Σύμ­φω­να με την κ. Βερ­βε­σό τα όσα είπε η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας «προ­σβά­λει στο σύνο­λό του το δικη­γο­ρι­κό σώμα και το ρόλο του υπε­ρα­σπι­στή δικη­γό­ρου, που απο­τε­λεί πυλώ­να του νομι­κού μας πολι­τι­σμού, στο οποίο (δικη­γο­ρι­κό σώμα) προσ­δί­δει συμπε­ρι­φο­ρά αντί­θε­τη προς τον θεσμι­κό του ρόλο και τις επι­βαλ­λό­με­νες από το νόμο υπο­χρε­ώ­σεις του ως συλ­λει­τουρ­γού της Δικαιοσύνης».

Τα όσα ανέ­φε­ρε η κυρία Δού­γκα, συνε­χί­ζει ο κ. Βερ­βε­σός, έγι­ναν «καθ’ υπέρ­βα­ση των καθη­κό­ντων της, παρα­βιά­ζει ευθέ­ως τις δια­τά­ξεις του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας και του Κώδι­κα Δικη­γό­ρων και απά­δει στον εισαγ­γε­λι­κό θεσμό».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο