Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ): Καταγγέλλει τους τραμπουκισμούς των φασιστοειδών έξω απ’ το σπίτι του Μιχαλολιάκου

Τους τρα­μπου­κι­σμούς, τους προ­πη­λα­κι­σμούς, τις απει­λές και τις ύβρεις των χρυ­σαυ­γι­τών έξω από το σπί­τι του κατα­δι­κα­σμέ­νου φυρε­ρί­σκου Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση της η Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας (ΕΦΕ).

«Μπρά­βοι με καλυμ­μέ­να πρό­σω­πα έσπα­σαν κάμε­ρες και έκο­ψαν καλώ­δια από φορη­τό wifi router συνα­δέλ­φων. Ανε­νό­χλη­τοι απεί­λη­σαν, προ­πη­λά­κι­σαν, χτύ­πη­σαν ανθρώ­πους, έσπα­σαν εξο­πλι­σμό και έβρι­σαν» ανα­φέ­ρει, μετα­ξύ άλλων, η ανα­κοί­νω­ση της ΕΦΕ για τα γεγο­νό­τα που εξε­λί­χθη­καν χθες κατά τη διάρ­κεια της μετα­φο­ράς του Μιχα­λο­λιά­κου από την οικία του στην Πεύ­κη στη ΓΑΔΑ.

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει η στά­ση της αστυ­νο­μί­ας που, για ακό­μη μια φορά, έμει­νε θεα­τής των βιαιο­τή­των των φασι­στών απέ­να­ντι σε δημο­σιο­γρά­φους, φωτο­ρε­πόρ­τερ και κάμεραμεν.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση της ΕΦΕ έχει ως εξής:

Σαν να μην έγινε καμία δίκη

Για πολ­λο­στή φορά σήμε­ρα μέλη της ΕΦΕ έγι­ναν στό­χος τρα­μπου­κι­σμού. Για πολ­λο­στή φορά το συμ­βάν έλα­βε χώρα μπρο­στά στα μάτια αστυ­νο­μι­κών. Για πολ­λο­στή φορά οι αστυ­νο­μι­κοί δεν έδει­ξαν κανέ­να ενδια­φέ­ρον και δεν προ­χώ­ρη­σαν σε καμία κίνη­ση για την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων της ενημέρωσης.

Μπρά­βοι με καλυμ­μέ­να πρό­σω­πα έσπα­σαν κάμε­ρες και έκο­ψαν καλώ­δια από φορη­τό wifi router συνα­δέλ­φων. Ανε­νό­χλη­τοι απεί­λη­σαν, προ­πη­λά­κι­σαν, χτύ­πη­σαν ανθρώ­πους, έσπα­σαν εξο­πλι­σμό και έβρι­σαν, έξω από την κατοι­κία του κατα­δι­κα­σμέ­νου από το Εφε­τείο Νικό­λα­ου Μιχαλολιάκου.

Στο χώρο υπήρ­χαν αστυ­νο­μι­κοί της ασφά­λειας από τους οποί­ους δεν υπήρ­ξε καμία αντί­δρα­ση. Ένας συνά­δελ­φος κάλε­σε την άμε­σο δρά­ση, με απο­τέ­λε­σμα οι δρά­στες να φύγουν ανε­νό­χλη­τοι, πριν φτά­σουν οι δυο μηχα­νές με τους αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙΑΣ.

Η «προ­στα­σία του πολί­τη» ή η «προ­στα­σία της ελευ­θε­ρί­ας του τύπου»; Έννοιες άγνωστες.

Θέλου­με με την παρού­σα να εκφρά­σου­με την έντο­νη αγα­νά­κτη­ση μας!

Καταγ­γέλ­λου­με για άλλη μια φορά την προ­κλη­τι­κά παθη­τι­κή στά­ση της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας. Σήμε­ρα οι δρά­στες έσπα­σαν φωτο­γρα­φι­κοί εξο­πλι­σμό και προ­πη­λά­κι­σαν συνα­δέλ­φους. Στο μέλ­λον τι;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο