Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.): Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στα εγκληματικό σιδηροδρομικό 🎥 δυστύχημα των Τεμπών

Δελτίο Τύπου

Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου 2023 η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία Intercity 62 της Hellenic Train, που εκτε­λού­σε την δια­δρο­μή Αθή­να – Θεσ­σα­λο­νί­κη, μετα­φέ­ρο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 350 επι­βά­τες, συγκρού­στη­κε με την εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία 63503 που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Θεσ­σα­λο­νί­κη- Λάρι­σα. Τα δύο τρέ­να βρί­σκο­νταν σε αντί­θε­τες πορεί­ες στην ίδια γραμ­μή για περί­που 12 λεπτά και συγκρού­στη­καν μετα­ξύ τους στις 23:21. Τρα­γι­κό απο­τέ­λε­σμα ένα θανα­τη­φό­ρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα με 57 νεκρούς και του­λά­χι­στον 85 τραυματίες.

Η Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας κάλε­σε τους φωτο­ρε­πόρ­τερ που κάλυ­ψαν αυτό το εγκλη­μα­τι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα και τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις που το ακο­λού­θη­σαν σε όλη την χώρα, να συμ­με­τέ­χουν στην υλο­ποί­η­ση μιας φωτο­γρα­φι­κής έκθεσης.

Η έκθε­ση της Ε.Φ.Ε. με τίτλο “Έντε­κα και Εικο­σιέ­να” επι­διώ­κει να συμ­βά­λει σε μια κοι­νή προ­σπά­θεια που θα συνα­ντη­θεί με την τοπι­κή κοι­νω­νία, με σωμα­τεία και με μαζι­κούς φορείς, αγρό­τες, φοι­τη­τές και μαθη­τές της Θεσ­σα­λί­ας, ώστε συλ­λο­γι­κά να μπει στο στό­χα­στρο η λογι­κή του «πάμε και όπου βγει». Με την έκθε­ση αυτή η Ένω­ση μας επι­διώ­κει να βάλει ένα λιθα­ρά­κι ώστε τα συναι­σθή­μα­τα θλί­ψης και οργής, να μετα­τρα­πούν σε γνώ­ση για την ανά­δει­ξη των δια­χρο­νι­κών αιτιών, ώστε το έγκλη­μα αυτό να μην ξεχα­στεί και να μην συγκα­λυ­φθεί.

Να μετατραπούν σε αγώνα,
ενάντια στις πρακτικές που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας
ως «κόστος» για τα κέρδη των λίγων.

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης θα πραγματοποιηθούν
την Π
έμπτη
25 Απρι­λί­ου 2024 στις 8μ.μ.,
στον Πολυ­χώ­ρο Τέχνης Εκδό­σε­ων Πρεβέντη, 
Παρ. Φιλελ­λή­νων 3, Λάρι­σα.

Παρα­κα­λού­με για την προ­βο­λή και την κάλυ­ψη του θέματος.

Υπεύ­θυ­νοι για την ενη­μέ­ρω­ση σας και για οποια­δή­πο­τε διευ­κρί­νη­ση ή συνέ­ντευ­ξη τυχόν επι­θυ­μεί­τε είναι οι :

  • Σωτή­ρης Δημη­τρό­που­λος Πρό­ε­δρος της Ε Φ Ε (6974631181)
  • Δημή­τρης Μιχα­λά­κης Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Ε Φ Ε (6971910230)
  • Μιχά­λης Καρα­γιάν­νης Καλ­λι­τε­χνι­κός Υπεύ­θυ­νος Έκθε­σης μέλος του Δ Σ της ΕΦΕ (6977583001)

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

          ο πρό­ε­δρος                                         ο γενι­κός γραμματέας
Σωτή­ρης Δημη­τρό­που­λος                          Μιχα­λά­κης Δημήτρης

UNION PRESS PHOTOGRAPHERS OF GREECE
Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δος / Union of Press Photographers Greece

Ακα­δη­μί­ας 91–93, Αθή­να  106 77 / Akadimias str. 91–93, Athens, Greece, 106 77
Τηλ / Phone.: 211 0132827

URL: https://pressphoto-union.gr/
Email: 
[email protected]

Δεί­τε & Συνέ­ντευ­ξη του μέλους της Ε.Φ.Ε. Μιχά­λη Καραγιάννη
στο Δημο­τι­κό Ραδιό­φω­νο Λάρισας,
για την έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας αφιε­ρω­μέ­νη στο εγκληματικό
σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα των Τεμπών από την Έ.Φ.Ε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο