Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας: Τρεις έδρες στο νέο ΔΣ για την «Αγωνιστική Συσπείρωση Φωτορεπόρτερ»

Σημα­ντι­κή επι­τυ­χία σημεί­ω­σε στις εκλο­γές για ανά­δει­ξη νέου ΔΣ στην Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας, το ψηφο­δέλ­τιο της «Αγω­νι­στι­κής Συσπεί­ρω­σης Φωτορεπόρτερ».

Σε σύνο­λο 129 ψηφι­σά­ντων (από 102 το 2019) και 126 έγκυ­ρων ψηφο­δελ­τί­ων, η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ» έλα­βε 38 ψήφους, ποσο­στό 30,5% και 3 έδρες στο νέο ΔΣ.

Τα υπό­λοι­πα αποτελέσματα:

Ενω­μέ­νοι Φωτο­ρε­πόρ­τερ 51 ψήφους, 4 έδρες (από 60 ψήφους και 6 έδρες το 2019)

Ανε­ξάρ­τη­τοι Φωτο­ρε­πόρ­τερ 37 ψήφους, 2 έδρες (από 35 ψήφους και 3 έδρες το 2019)

Το απο­τέ­λε­σμα δια­μορ­φώ­νει νέα δεδο­μέ­να στην Ένω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας, καθώς για πρώ­τη φορά από το 2008 οι ταξι­κές δυνά­μεις συμ­με­τεί­χαν σε αρχαι­ρε­σί­ες, ανα­τρέ­πο­ντας το μέχρι σήμε­ρα συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων στο σωμα­τείο. Δημιουρ­γού­νται έτσι καλύ­τε­ρες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για τον αγώ­να των ‑μισθω­τών και αυτα­πα­σχο­λου­μέ­νων- φωτο­ρε­πόρ­τερ στην κατεύ­θυν­ση της διεκ­δί­κη­σης ζωής και δου­λειάς με δικαιώματα.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο