Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξαλλος ο Ερντογάν με το σχόλιο Ακιτζί: «Ακόμη και αν αποκαλείται “Πηγή Ειρήνης”, αίμα κυλάει, και όχι νερό»

Εισβο­λή Τουρ­κί­ας στη Συρία: Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ταγίπ Ερντο­γάν επε­τέ­θη με δρι­μύ­τη­τα κατά του ηγέ­τη των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων Μου­στα­φά Ακιν­τζί για το επι­κρι­τι­κό για την τουρ­κι­κή επί­θε­ση σχό­λιο που ανήρ­τη­σε χθες στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Facebook.

«Το λέω με τρό­πο σαφή και ξεκά­θα­ρο: έχει τελεί­ως ξεπε­ρά­σει τα όρια», δήλω­σε ο Ερντο­γάν, σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu.

«Ακό­μη και αν απο­κα­λεί­ται “Πηγή Ειρή­νης”, αίμα κυλά­ει, και όχι νερό», έγρα­ψε ο Μου­στα­φά Ακιν­τζί απευ­θύ­νο­ντας έκκλη­ση «για διά­λο­γο και διπλω­μα­τι­κή λύση».

«Την κατάλ­λη­λη στιγ­μή, θα του δώσου­με την απά­ντη­ση που αρμό­ζει», προει­δο­ποί­η­σε ο Ερντο­γάν, χωρίς να κάνει συγκε­κρι­μέ­νη την απει­λή του.

Λίγο νωρί­τε­ρα, ο αντι­πρό­ε­δρος της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης Φουάτ Οκτάι είχε «κατη­γο­ρη­μα­τι­κά κατα­δι­κά­σει» το σχό­λιο του Ακιν­τζί, προ­σθέ­το­ντας ότι τα οστά των τούρ­κων στρα­τιω­τών που σκο­τώ­θη­καν κατά την τουρ­κι­κή εισβο­λή του 1974 στην Κύπρο «θα πρέ­πει να στρι­φο­γυ­ρί­ζουν στους τάφους τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο