Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξαρση της πανδημίας στους τουριστικούς προορισμούς και τα αστικά κέντρα

Συνο­λι­κά 30.588 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα (25.566 νέα κρού­σμα­τα και 5.022 «πιθα­νές νέες επα­να­λοι­μώ­ξεις») ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι τα πρω­τό­κολ­λα ανο­σί­ας των του­ρι­στι­κών κερ­δών έχουν οδη­γή­σει σε νέα έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 3.755.074.

Σημά­δια επι­δεί­νω­σης παρου­σιά­ζουν και οι υπό­λοι­ποι δεί­κτες, παρά το κλί­μα εφη­συ­χα­σμού που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση για να δικαιο­λο­γή­σει την απου­σία και των παρα­μι­κρών μέτρων προ­στα­σί­ας επει­δή αυτό επι­τάσ­σει το του­ρι­στι­κό «θαύ­μα»…

Έτσι, δια­σω­λη­νω­μέ­νοι παρα­μέ­νουν 98 ασθε­νείς (ένα­ντι 102 χτες), ενώ κατα­γρά­φη­καν 19 νέοι θάνα­τοι από επι­πλο­κές του κορο­νοϊ­ού. Το σύνο­λο των νεκρών από την αρχή της παν­δη­μί­ας φτά­νει τις 30.349.

Έξαρση της πανδημίας στους τουριστικούς προορισμούς και τα αστικά κέντρα

Την εβδο­μά­δα από 27 Ιού­νη έως 3 Ιού­λη, παρα­τη­ρή­θη­καν αυξη­τι­κές τάσεις, σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες επτά ημέ­ρες, στο μέσο εβδο­μα­διαίο ιικό φορ­τίο των αστι­κών λυμά­των σε εννέα από τις 11 περιο­χές που ελέγ­χθη­καν από το Εθνι­κό Δίκτυο Επι­δη­μιο­λο­γί­ας Λυμά­των του ΕΟΔΥ, στα­θε­ρο­ποί­η­ση σε μία περιο­χή και ορια­κή μεί­ω­ση σε μία.

Αυξη­τι­κές ήταν οι τάσεις σε Ηρά­κλειο (42%), Βόλο (54%), Κέρ­κυ­ρα (62%), Θεσ­σα­λο­νί­κη (68%), Ιωάν­νι­να (79%), Λάρι­σα (91%), Αττι­κή (91%), Ξάν­θη (99%) και Αλε­ξαν­δρού­πο­λη (148%), πτω­τι­κή ήταν η τάση στην Πάτρα (26%) ενώ στα­θε­ρό ήταν το ιικό φορ­τίο στα Χανιά (-5%).

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο