Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξι χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία Σαχζάτ από χρυσαυγίτες — 17 Ιανουαρίου 2013

Έξι χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα Πέμ­πτη 17 Γενά­ρη από τη ρατσι­στι­κή εν ψυχρώ δολο­φο­νία του 27χρονου Πακι­στα­νού εργά­τη Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν στα Πετρά­λω­να από τους χρυ­σαυ­γί­τες Διο­νύ­ση Λια­κό­που­λο και Χρή­στο Στερ­γιό­που­λο, που έχουν κατα­δι­κα­στεί πρω­τό­δι­κα σε ισό­βια κάθειρ­ξη χωρίς να τους ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελαφρυντικό.

Οι δύο τους είναι κατη­γο­ρού­με­νοι και στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής ως μέλη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ο μερο­κα­μα­τιά­ρης Σαχ­ζάτ δολο­φο­νή­θη­κε εν ψυχρώ με ένα «επαγ­γελ­μα­τι­κό χτύ­πη­μα», παρό­μοιο με αυτό του Ρου­πα­κιά στον Παύ­λο Φύσ­σα. Με επτά μαχαι­ριές και δύο στι­λέ­τα — «πετα­λού­δα» οι δύο χρυ­σαυ­γί­τες τον άφη­σαν στον τόπο, τα χαρά­μα­τα της 17ης Γενά­ρη του 2013 στα Πετρά­λω­να. Στο σπί­τι του Λια­κό­που­λου βρέ­θη­καν τρία ακό­μα στι­λέ­τα — «πετα­λού­δα», μια σιδε­ρο­γρο­θιά, ένας σου­γιάς, ένα ξύλι­νο ρόπα­λο, μια κυνη­γε­τι­κή σφε­ντό­να, φυσίγ­για, 117 προ­ε­κλο­γι­κά φυλ­λά­δια της Χρυ­σής Αυγής, αυτο­κόλ­λη­τα και άλλα υλι­κά της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ενώ στο σπί­τι του Στερ­γιό­που­λου βρέ­θη­καν ένα ξύλι­νο ρόπα­λο, κάλυ­κες και μια μαύ­ρη λεπίδα.

Αυτήν τη στιγ­μή, στο Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο διε­ξά­γε­ται η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό και έχει ξεκι­νή­σει η εξέ­τα­ση των μαρ­τύ­ρων για τη ρατσι­στι­κή δολο­φο­νία. Μάλι­στα, έχει κατα­θέ­σει και ο πατέ­ρας του Σαχ­ζάτ, Καντίμ Χου­σε­ΐν, που ταξί­δε­ψε από το Πακι­στάν για να είναι στο δικα­στή­ριο. Απέ­δω­σε τη δολο­φο­νία του γιου του, Σαχ­ζάτ, σε ρατσι­στι­κά κίνη­τρα, λέγο­ντας ότι τον σκό­τω­σαν για­τί ήταν ξένος και ανα­φέρ­θη­κε σε τηλε­φω­νι­κές τους συνο­μι­λί­ες και σε ανα­φο­ρές του σε άλλες ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις στην Ελλά­δα εκεί­νο το διάστημα.

Σημα­ντι­κή ήταν επί­σης και η προ­χτε­σι­νή μαρ­τυ­ρία (επι­βε­βαιώ­νει το ρατσι­στι­κό κίνη­τρο) που ακού­γε­ται για πρώ­τη φορά στο δικα­στή­ριο, ενός από τους αστυ­νο­μι­κούς που συνέ­λα­βε τους δύο χρυ­σαυ­γί­τες, δολο­φό­νους για συνο­μι­λία που είχε μαζί τους στο ΑΤ Πετρα­λώ­νων. Ο μάρ­τυ­ρας είπε ότι όταν τους ρώτη­σε τι είχε συμ­βεί, αυτοί απά­ντη­σαν: «Ναι, έχου­με εμπλα­κεί σε επει­σό­διο με έναν αλλο­δα­πό… Καλά δεν του κάνα­με; Αφού μπαί­νουν στα σπί­τια μας… Εχουν έρθει στη χώρα μας, μας ληστεύ­ουν, μας κάνου­νε κακό… Καλά δεν του κάναμε;».

Άρχι­σε η δίκη για τη δολο­φο­νία του Λου­γκ­μάν από χρυσαυγίτες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο