Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έξυπνα σύνορα, έξυπνη κονόμα

Γρά­φει ο Cogito ergo sum //

Με το τού­το και μ’ εκεί­νο, κοντεύ­ου­με να πει­στού­με. Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ‑λέει- πρέ­πει να προ­φυ­λά­ξει τα σύνο­ρά της. Κιν­δυ­νεύ­ου­με ‑ξανα­λέ­ει- από την ανε­ξέ­λεγ­κτη εισ­ροή «λαθρο­με­τα­να­στών» (η ολό­σω­στη λέξη «πρό­σφυ­γας» απο­φεύ­γε­ται επι­με­λώς επει­δή δημιουρ­γεί ανα­φυ­λα­ξί­ες), ανά­με­σα στους οποί­ους μπο­ρούν πανεύ­κο­λα να παρει­σφρύ­σουν και αλγκαϊ­ντα­νοί, χαμα­σα­νοί, τζι­χα­ντι­στές ισι­σα­νοί και λοι­ποί τρο­μο­κρά­τες. Κι ενώ έχει πάρει φωτιά ο κώλος μας από την φτώ­χεια, την ανερ­γία και την κατα­λή­στευ­ση των δικαιω­μά­των μας, η Κομ­μισ­σιόν επι­μέ­νει στο πρό­γραμ­μα «Έξυ­πνα Σύνο­ρα», για να μας προ­φυ­λά­ξει από το μετα­να­στευ­τι­κό και προ­σφυ­γι­κό ρεύμα.

Στα πλαί­σια αυτού του προ­γράμ­μα­τος, η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει εντά­ξει δυο δρά­σεις. Η μία αφο­ρά ένα σύστη­μα επι­τή­ρη­σης και ελέγ­χου των χερ­σαί­ων και θαλασ­σί­ων συνό­ρων της και η άλλη αφο­ρά ένα ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα εισό­δου-εξό­δου, το οποίο κατα­γρά­φει όσους μπαί­νουν και όσους βγαί­νουν από την Ε.Ε. προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­ζο­νται όσοι παρα­μέ­νουν στην Ε.Ε. ενώ έχει λήξει η βίζα τους (δηλα­δή, η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των παρά­νο­μων μετα­να­στών). Προ­σε­χώς, το σύστη­μα επι­τή­ρη­σης και ελέγ­χου των συνό­ρων θα γίνε­ται και αεροπορικώς.

Αυτά σε επί­πε­δο θεω­ρί­ας. Πάμε τώρα στο ζου­μί. Σε πρώ­τη φάση, το κόστος ενερ­γο­ποί­η­σης των δυο δρά­σε­ων υπο­λο­γί­ζε­ται πως ξεπέ­ρα­σε τα 400 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Παρά το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει ακό­μη κανέ­να νομι­κό πλαί­σιο (έστω μια συμ­φω­νία σε δια­κρα­τι­κό επί­πε­δο, βρε αδερ­φέ!), η Κομ­μισ­σιόν έχει προ­βλέ­ψει δαπά­νη 1,1 δισ. ευρώ για το αρχι­κό στή­σι­μο των «Έξυ­πνων Συνό­ρων», ποσό που θα εκτα­μιευ­θεί μέχρι το 2020. Η πρώ­τη φάση του πιλο­τι­κού προ­γράμ­μα­τος ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Οκτώ­βριο του 2014 με την παρου­σί­α­ση της τεχνι­κής μελέ­της, ενώ ανα­μέ­νε­ται ότι ο «πιλό­τος» θα είναι έτοι­μος μέχρι τα τέλη του 2015.

Πάντως, οι ειδι­κοί εκτι­μούν ότι όχι μόνο το τελι­κό κόστος θα είναι υπερ­δι­πλά­σιο αλλά θα πρέ­πει να προ­στε­θούν τα ‑όχι ευκα­τα­φρό­νη­τα- έξο­δα συντή­ρη­σης. Παράλ­λη­λα, οι ειδι­κοί επι­ση­μαί­νουν ότι η χρη­σι­μό­τη­τα του όλου εγχει­ρή­μα­τος είναι αμφι­σβη­τή­σι­μη, μιας και έχει στη­ρι­χθεί στο ανά­λο­γο πρό­γραμ­μα των ΗΠΑ για την επι­τή­ρη­ση των συνό­ρων τους με το Μεξι­κό. Σημειώ­νου­με ότι το εν λόγω πρό­γραμ­μα των ΗΠΑ, αν και αντι­με­τώ­πι­σε τερά­στια τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα, κόστι­σε μόνο για το 2010 το ιλιγ­γιώ­δες ποσό των 3,7 δισ. ευρώ!

Με όλα αυτά τα δεδο­μέ­να υπ’ όψη, ανα­ρω­τιέ­ται κανείς για ποιον λόγο η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει τόση κωλο­πι­λά­λα για την προ­ώ­θη­ση των «Έξυ­πνων Συνό­ρων». Κιν­δυ­νεύ­ο­ντας να θεω­ρη­θού­με συνω­μο­σιο­λό­γοι, δικαιού­με­θα να ισχυ­ρι­στού­με ότι όλα γίνο­νται για χάρη των εται­ρειών κατα­σκευ­ής αμυ­ντι­κών συστη­μά­των, οι οποί­ες είδαν τον τζί­ρο τους να μειώ­νε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια, λόγω των δημο­σιο­νο­μι­κών περι­κο­πών που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την μεί­ω­ση των αμυ­ντι­κών δαπα­νών. Η περί­πτω­ση βγά­ζει καρα­μπι­νά­τη βρό­μα «νόμι­μης» ενί­σχυ­σης κάποιων «δει­νο­πα­θού­ντων» μεγα­λο­κα­πι­τα­λι­στών. Πολύ πιο έντο­νη από εκεί­νη την βρό­μα που έβγα­λε η ιστο­ρία με την ασφά­λεια των ολυ­μπια­κών αγώ­νων του 2004 και το περι­βό­η­το C4I.

cogito16b

Τα «Έξυ­πνα Σύνο­ρα» δεν είναι μόνο ακρι­βά και αμφί­βο­λης χρη­σι­μό­τη­τας. Ούτε το βασι­κό τους μειο­νέ­κτη­μα είναι ότι προ­κα­λούν επι­μή­κυν­ση του χρό­νου ανα­μο­νής στα σημεία ελέγ­χου των ευρω­παϊ­κών συνό­ρων. Κυρί­ως, κατα­πα­τούν θεμε­λιώ­δη ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, καθώς κατα­γρά­φουν και απο­θη­κεύ­ουν βιο­με­τρι­κά δεδο­μέ­να, η απο­θή­κευ­ση των οποί­ων θεω­ρεί­ται παρά­νο­μη από την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία όλων των ευρω­παϊ­κών χωρών.

Πριν τελειώ­σου­με, ας δώσου­με τον λόγο στην ευρω­βου­λευ­τή των Πρα­σί­νων Σκα Κέλ­λερ, αρμό­δια για θέμα­τα μετα­νά­στευ­σης και για θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την έντα­ξη της Τουρ­κί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Παρά το γεγο­νός ότι η Κομ­μισ­σιόν τονί­ζει τον ρόλο τού προ­γράμ­μα­τος στην διά­σω­ση μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, που­θε­νά στο πρό­γραμ­μα δεν ανα­φέ­ρο­νται οι τρό­ποι διά­σω­σής τους ούτε προ­βλέ­πε­ται τι θα γίνο­νται όσοι δια­σώ­ζο­νται. «Ο νομο­θέ­της δεν ενδια­φέ­ρε­ται να προ­στα­τεύ­σει τους πρό­σφυ­γες και τα δικαιώ­μα­τά τους», τονί­ζει η Κέλ­λερ, «ούτε επι­θυ­μεί να τους δια­σώ­σει αν βρε­θούν σε ανοι­χτή θάλασ­σα». Και συμπλη­ρώ­νει με νόη­μα: «Κάθε τι που μπο­ρεί να απο­τρέ­ψει την είσο­δό τους στην Ευρώ­πη, είναι καλο­δε­χού­με­νο»

Ευρω­παϊ­κή δημο­κρα­τία. Η δημο­κρα­τία ΤΟΥΣ σε όλο της το μεγα­λείο. Ένας ακό­μη λόγος για να μεί­νου­με στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Τρο­μά­ρα μας…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο