Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Έξυπνες ιδέες για τον φωτισμό του σαλονιού

Το σαλό­νι είναι ένας χώρος πολ­λα­πλών χρή­σε­ων, επο­μέ­νως πρέ­πει να έχει τον κατάλ­λη­λο φωτι­σμό για ξεκού­ρα­ση ή συγκέ­ντρω­ση με την οικο­γέ­νεια ή με φίλους. Ένας ωραί­ος φωτι­σμός του σαλο­νιού δεν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στο φως που κρέ­με­ται από το ταβά­νι. Υπάρ­χουν πολ­λά άλλα είδη φωτι­σμών και ιδέ­ες που μπο­ρεί­τε να δεί­τε παρακάτω.

Υπερυψωμένος φωτισμός

Όσον αφο­ρά τον συνο­λι­κό, δηλα­δή τον γενι­κό φωτι­σμό, οι επι­λο­γές είναι σχε­δόν ατε­λεί­ω­τες. Το φως στο ταβά­νι μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να ανα­δεί­ξει την προ­σω­πι­κό­τη­τά σας, οπό­τε πηγαί­νε­τε για ένα σύγ­χρο­νο ή vintage ή ακό­μα και έναν πολυ­έ­λαιο, ανά­λο­γα με το στυλ σας. Σε αυτό το σημείο να επι­ση­μά­νου­με πως καλύ­τε­ρα να συμ­βου­λευ­τεί­τε έναν επαγ­γελ­μα­τία ηλε­κτρο­λό­γο για την τοπο­θέ­τη­ση των φωτι­στι­κών, έτσι ώστε να απο­φύ­γε­τε οποιον­δή­πο­τε τραυματισμό.

Επιδαπέδιο  φωτιστικό με τοξοειδής κλήση

Εάν δεν έχε­τε φως στο ταβά­νι, μπο­ρεί­τε να έχε­τε μια κεντρι­κή πηγή φωτός με ένα επι­δα­πέ­διο τοξοει­δές φωτι­στι­κό. Τα φωτι­στι­κά αυτά είναι αρκε­τά ψηλά, χωρίς να χρειά­ζε­ται να ανη­συ­χεί­τε αν θα χτυ­πή­σε­τε το κεφά­λι σας. Αυτοί οι λαμ­πτή­ρες λει­τουρ­γούν καλύ­τε­ρα σε μια σύγ­χρο­νη δια­κό­σμη­ση, καθώς γενι­κά έχουν μοντέρ­να εμφάνιση.

Φωτισμός εσοχής

Ο φωτι­σμός ορο­φής σε εσο­χή μπο­ρεί να παρέ­χει φωτι­σμό σε ολό­κλη­ρο το δωμά­τιο ή για να επι­ση­μά­νει μια συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή. Ο φωτι­σμός αυτός έχει γενι­κά έρχε­ται σε μια σει­ρά από φινι­ρί­σμα­τα, μεγέ­θη και σχή­μα­τα. Το περί­βλη­μα είναι το τμή­μα του φωτός που δεν βλέ­πε­τε καθώς βρί­σκε­ται πάνω από την ορο­φή σας.

Απλίκες

Όταν πρό­κει­ται για ιδέ­ες φωτι­σμού στο σαλό­νι, οι απλί­κες μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να κάνουν μια δήλω­ση. Αυτή η μορ­φή φωτι­σμού έμφα­σης έρχε­ται σε μια ποι­κι­λία στυλ, από παρα­δο­σια­κά έως μοντέρ­να. Κάποια στυλ απλί­κες μπο­ρούν να τοπο­θε­τη­θούν κάθε­τα ή ορι­ζό­ντια και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν και δυο κομ­μά­τια μαζί ως έργο τέχνης. Αντι­κα­τα­στή­στε ένα ελα­φρύ φωτι­στι­κό χωρίς ταλαι­πω­ρία με αυτή την συμβουλή.

Λάμπες που ταιριάζουν

Για τις ανά­γκες του φωτι­σμού ενός καθι­στι­κού, είναι δύσκο­λο να κάνε­τε λάθος με τις λάμπες σε ζευ­γά­ρι. Τοπο­θε­τή­στε ίδιες λάμπες στα αντί­θε­τα άκρα του κανα­πέ, έτσι ώστε και τα δύο άκρα να έχουν ίσο φως. Βρεί­τε όμορ­φες γυά­λι­νες λυχνί­ες με εντυ­πω­σια­κή βάση και ιδα­νι­κό μέγε­θος για τραπέζια.

Τέλος, σκε­φτεί­τε τα έξυ­πνα φώτα που σας επι­τρέ­πουν να ελέγ­χε­τε έναν λαμ­πτή­ρα από από­στα­ση μέσω μιας εφαρ­μο­γής στο τηλέ­φω­νό σας, μέσω ενός έξυ­πνου ηχεί­ου ή ακό­μα και μιλώ­ντας μαζί τους. Μπο­ρεί­τε να προ­γραμ­μα­τί­σε­τε να ανά­βουν και να σβή­νουν όπο­τε θέλε­τε, να αλλά­ζε­τε το χρώ­μα τους και να βρί­σκε­τε τις δικές σας δημιουρ­γι­κές χρήσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο