Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έπεσε μαχητικό αεροσκάφος M2000‑5 ανοιχτά της Σκύρου

Αερο­σκά­φος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας M2000‑5, κατέ­πε­σε ανοι­χτά της Σκύ­ρου. Το συγκε­κρι­μέ­νο αερο­σκά­φος μαζί με έτε­ρο ομοί­ου τύπου επέ­στρε­φαν στη Σκύ­ρο μετά από ανα­χαί­τι­ση τουρ­κι­κών αερο­σκα­φών στο κεντρι­κό Αιγαίο.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Αερο­πο­ρί­ας σήμε­ρα στις 12:15, υπήρ­ξε απώ­λεια επα­φής αερο­σκά­φους M2000‑5, εννέα (9) ναυ­τι­κά μίλια βορειο­α­να­το­λι­κά της Νήσου Σκύρου.
Στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή διε­ξά­γο­νται έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη διά­σω­ση του χει­ρι­στή του  μαχη­τι­κού αεροσκάφους.

Στην επι­χεί­ρη­ση συμ­με­τέ­χουν στρα­τιω­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα, ένα αερο­σκά­φος C‑130, μία φρε­γά­τα και παρα­πλέ­ο­ντα σκάφη.

***

Με μια ανάρ­τη­σή του στο τουί­τερ, ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος ανα­κοί­νω­σε την δυσά­ρε­στη είδη­ση του θανά­του του πλό­του του Mirage 2000–5 που κατέ­πε­σε ΒΑ της Σκύ­ρου στις 12:15 το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης 12 Απριλίου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τα σωστι­κά συνερ­γεία εντό­πι­σαν την κάσκα του άτυ­χου πιλό­του, το κιτ επι­βί­ω­σης αλλά και τη φου­σκω­τή βάρ­κα που είναι εσνω­μα­τω­μέ­νη στο εκτι­νασ­σό­με­νο κάθι­σμα, καθώς και άλλα στοι­χεία που επι­βε­βαιώ­νουν ότι ο πιλό­τος του Mirage είναι νεκρός.

***

Η είδη­ση της πτώ­σης ελλη­νι­κού μαχη­τι­κού τύπου Μιράζ μετα­δί­δε­ται από τα τουρ­κι­κά μέσα, επι­κα­λού­με­να τα δημο­σιεύ­μα­τα των ελλη­νι­κών ΜΜΕ.

Ο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κός τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός Heberturk, σε αντα­πό­κρι­ση του Mahmut Gurer από την Άγκυ­ρα, μετέ­δω­σε ότι σύμ­φω­να με πηγές των τουρ­κι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων την ώρα που κατέ­πε­σε το ελλη­νι­κό Μιράζ στο Αιγαίο, δεν υπήρ­χε παρου­σία τουρ­κι­κών μαχη­τι­κών στην περιοχή.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την πτώ­ση του μαχη­τι­κού αερο­σκά­φους, αναφέρει:

«Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του αδι­κο­χα­μέ­νου πιλό­του του μαχη­τι­κού αερο­σκά­φους. Οι Έλλη­νες πιλό­τοι ρισκά­ρουν τη ζωή τους για να αντι­με­τω­πί­σουν την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο, η οποία κλι­μα­κώ­νε­ται στο πλαί­σιο της γενι­κό­τε­ρης όξυν­σης στην περιο­χή, και με την ανο­χή του ΝΑΤΟ.

Από την πρώ­τη στιγ­μή ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, επι­κοι­νώ­νη­σε με τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας Φ. Κου­βέ­λη, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί για το τρα­γι­κό συμβάν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο