Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έπιασε πάτο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστεί το κόψιμο των Δώρων από τους δημόσιους υπαλλήλους

Με την ίδια ακρι­βώς άθλια επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία και τους εκβια­σμούς που είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, ζήτη­σαν οι συνή­γο­ροι του δημο­σί­ου από το ΣτΕ  να μη δοθούν τα Δώρα — επι­δό­μα­τα Χρι­στου­γέν­νων, Πάσχα και θερι­νής αδεί­ας στους εν ενερ­γεία δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους, στους υπαλ­λή­λους των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΜΠΙΔ κ.λπ.

Κατά τη σχε­τι­κή συζή­τη­ση την Παρα­σκευή στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας για την συνταγ­μα­τι­κό­τη­τα της περι­κο­πής των τριών Δώρων, μετά την παρα­πο­μπή προς ορι­στι­κή κρί­ση από το ΣΤ’ τμή­μα, που έχει κρί­νει αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές, οι συνή­γο­ροι του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου οι συνή­γο­ροι του Δημο­σί­ου, Ν. Δασκα­λα­ντω­νά­κης και Β. Παντα­ζή, για λογα­ρια­σμό της κυβέρ­νη­σης επα­νέ­λα­βαν τον χυδαίο εκβια­σμό, ότι οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι «έχα­σαν τον 13ο και 14ο μισθό για να δια­τη­ρή­σουν τον 12ο μισθό», και ότι σε περί­πτω­ση που δοθούν ανα­δρο­μι­κά τα επι­δό­μα­τα στους δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους «δια­τα­ράσ­σε­ται η δημο­σιο­νο­μι­κή ισορ­ρο­πία και θα αυξη­θεί η φορο­λο­γία όλων των πολι­τών», καθώς δεν θα υπάρ­χει δημο­σιο­νο­μι­κό πλε­ό­να­σμα και δεν θα είναι «βιώ­σι­μο» το χρέ­ος. Ισχυ­ρί­στη­καν επί­σης, ότι η περι­κο­πή των επι­δο­μά­των δεν θίγει την αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων, ούτε τους θέτει σε αρνη­τι­κή οικο­νο­μι­κή κατάσταση.

‘Εφτα­σαν, μάλι­στα, και στον πάτο του «κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού», να κάνουν συγκρί­σεις μετα­ξύ δημο­σί­ων και ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι έχουν στα­θε­ρή εργα­σία, ενώ οι ιδιω­τι­κοί υπάλ­λη­λοι αντι­με­τω­πί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα της μεγά­λης ανερ­γί­ας, της απλη­ρω­σιάς και του μισθού τους που είναι 580 ευρώ, δηλα­δή κατά 1/3 χαμη­λό­τε­ρος από αυτόν των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων. Είπαν μέχρι και ότι πολύ μεγά­λος αριθ­μός εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα έχει φύγει στο εξω­τε­ρι­κό για να βρει εργα­σία, ενώ οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι δεν αλλά­ζουν χώρα!

Οι δύο συνή­γο­ροι του Δημο­σί­ου ζήτη­σαν από το δικα­στή­ριο να απορ­ρι­φθούν οι παρεμ­βά­σεις υπέρ των απο­φά­σε­ων του ΣΤ’ Τμή­μα­τος από την ΑΔΕΔΥ και άλλες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις από το χώρο των νοσο­κο­μεί­ων, των δασκά­λων κ.ά.

Οι δικη­γό­ροι των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων χαρα­κτή­ρι­σαν απα­ρά­δε­κτη την τακτι­κή των συνη­γό­ρων του Δημο­σί­ου, να κάνουν λόγο για επερ­χό­με­νη οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή στη χώρα εάν δοθούν τα τρία δώρα, τα οποία μάλι­στα είναι κου­τσου­ρε­μέ­να (1.000 ευρώ το χρό­νο) και δεν απο­τε­λούν, όπως το παρελ­θόν, πλή­ρη μισθό τα Χρι­στού­γεν­να, και από μισό μισθό το Πάσχα και το καλοκαίρι.

Για την κάλυ­ψη των δημο­σιο­νο­μι­κών ελλειμ­μά­των είναι εύκο­λη η λύση των περι­κο­πών των δώρων, σε συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες πολι­τών οι οποί­ες συνε­χώς πλήτ­το­νται και μαστί­ζο­νται από την κρί­ση, όμως με το την τακτι­κή αυτή παρα­βιά­ζο­νται βασι­κές συνταγ­μα­τι­κές αρχές, όπως είναι της ισό­τη­τας και της ανα­λο­γι­κό­τη­τας κάτι εξάλ­λου που έχει ανα­φερ­θεί στις απο­φά­σεις του ΣΤ΄ Τμή­μα­τος, προ­σέ­θε­σαν οι δικη­γό­ροι των δημο­σί­ων υπαλλήλων.

Το δικα­στή­ριο επι­φυ­λά­χθη­κε να εκδώ­σει τις απο­φά­σεις του.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο