Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έργα και ημέρες Guaidó κατά την εκλογή Διοίκησης στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, κάθε χρόνο το Γενάρη πραγματοποιείται κοινοβουλευτική σύνοδος για την εκλογή διοίκησης (ΔΣ) που θα διαχειρίζεται τα θέματα του Εθνικού Κοινοβουλίου (απαρτίζεται από 167 βουλευτές και η θητεία του λήγει το 2020)

Φέτος η δια­δι­κα­σία που ξεκί­νη­σε το πρωί της Κυρια­κής 5 Ιανουα­ρί­ου και έλη­ξε άδο­ξα δυο μέρες μετά, υπήρ­ξε «μια απ’ τα ίδια» με την τρα­μπού­κι­κη δρά­ση του αχυ­ράν­θρω­που των ΗΠΑ Juan Guaidó να αυτο­α­να­κη­ρύσ­σε­ται ως επι­κε­φα­λής του νομο­θε­τι­κού σώμα­τος ‑και σε χρό­νο dt, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Μike Pompeo, να δηλώ­νει ότι εκφρά­ζει την υπο­στή­ρι­ξη των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών για τη δεύ­τε­ρη θητεία του υπο­τι­θέ­με­νου Προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας. Ακο­λου­θεί η ομά­δα της Λίμα και άλλες κυβερνήσεις.

Juan Guaidó

Η ίδια ακρι­βώς ιστο­ρία του 2019.

Atexnos Logo ^^

Δεί­τε τα γεγο­νό­τα λεπτό προς λεπτό

Εκλογή Διοίκησης Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας 2020

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο