Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Ένα στα 20 νέα περιστατικά διαβήτη μπορεί να συνδέεται με τον κορονοϊό

Ένα στα 20 νέα περι­στα­τι­κά δια­βή­τη θα μπο­ρού­σε να σχε­τί­ζε­ται με τη λοί­μω­ξη από Covid-19, σύμ­φω­να με νέα μελέ­τη που προ­στί­θε­ται στα αυξα­νό­με­να στοι­χεία ότι ο κορο­νο­ϊ­ός μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει σε μια ταχεία αύξη­ση των ασθε­νών με διαβήτη.

Ωστό­σο, οι παρά­γο­ντες του τρό­που ζωής, όπως το υπερ­βο­λι­κό βάρος ή η παχυ­σαρ­κία, εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν τον κύριο παρά­γο­ντα της αύξη­σης, με 4,3 εκα­τομ­μύ­ρια επί­ση­μα δια­γνω­σμέ­νες περι­πτώ­σεις μόνο στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

Παρό­λο που προη­γού­με­νες έρευ­νες έχουν δεί­ξει ότι η λοί­μω­ξη από τον Sars-CoV‑2 μπο­ρεί να αυξή­σει τον κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης δια­βή­τη – πιθα­νώς κατα­στρέ­φο­ντας τα κύτ­τα­ρα που παρά­γουν ινσου­λί­νη στο πάγκρε­ας – οι μελέ­τες αυτές ήταν είτε σχε­τι­κά μικρές είτε περιο­ρί­ζο­νταν σε συγκε­κρι­μέ­νες ομά­δες ατό­μων, όπως οι βετε­ρά­νοι του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού, οι οποί­οι μπο­ρεί να μην αντι­προ­σω­πεύ­ουν τον γενι­κό πληθυσμό.

Για να εμβα­θύ­νουν περισ­σό­τε­ρο, ο καθη­γη­τής Ναβίντ Τζάν­τζουα του Πανε­πι­στη­μί­ου της Βρε­τα­νι­κής Κολομ­βί­ας στο Βαν­κού­βερ του Κανα­δά και οι συνερ­γά­τες του, στρά­φη­καν στην πλατ­φόρ­μα επι­τή­ρη­σης του πανε­πι­στη­μί­ου που συν­δέ­ει δεδο­μέ­να σχε­τι­κά με τις λοι­μώ­ξεις και τους εμβο­λια­σμούς Covid, με κοι­νω­νι­κο­δη­μο­γρα­φι­κά και διοι­κη­τι­κά δεδο­μέ­να υγείας.

Εξέ­τα­σαν αρχεία από 629.935 άτο­μα που έκα­ναν μορια­κό τεστ PCR για Covid-19 και δια­πί­στω­σαν ότι όσοι βρέ­θη­καν θετι­κοί είχαν σημα­ντι­κά περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να εμφα­νί­σουν δια­βή­τη τύπου 1 ή 2 τις επό­με­νες εβδο­μά­δες και μήνες – με το 3–5% των νέων περι­πτώ­σε­ων δια­βή­τη να απο­δί­δο­νται συνο­λι­κά στον Covid-19.

«Ένας άλλος τρό­πος για να το δια­τυ­πώ­σου­με αυτό είναι ότι από τα 100 άτο­μα με δια­βή­τη, το 3–5% σχε­τί­ζε­ται με μόλυν­ση από τον Sars-CoV‑2», δήλω­σε ο Τζάν­τζουα, η έρευ­να του οποί­ου δημο­σιεύ­θη­κε στο ιατρι­κό περιο­δι­κό «JAMA Network Open».

Οι άνδρες και οι γυναί­κες με Covid-19 που νοση­λεύ­θη­καν φάνη­κε να δια­τρέ­χουν τον μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο. Ωστό­σο, μετα­ξύ του γενι­κού πλη­θυ­σμού, η συσχέ­τι­ση μετα­ξύ της λοί­μω­ξης από τον Sars-CoV‑2 και του κιν­δύ­νου δια­βή­τη ήταν σημα­ντι­κή μόνο για τους άνδρες – ενδε­χο­μέ­νως λόγω των ιδιαί­τε­ρων για το φύλο ανο­σο­λο­γι­κών απο­κρί­σε­ων στον ιό.

«Δεδο­μέ­νου του μεγά­λου αριθ­μού ατό­μων που έχουν μολυν­θεί από τον Covid-19, αυτά τα επι­πλέ­ον περι­στα­τι­κά δια­βή­τη θα μπο­ρού­σαν να επι­βα­ρύ­νουν τα ήδη κατα­πο­νη­μέ­να συστή­μα­τα υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης», δήλω­σε ο ερευνητής.

«Αυτό υπο­γραμ­μί­ζει τη σημα­σία οι οργα­νι­σμοί υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας να έχουν επί­γνω­ση των πιθα­νών μακρο­πρό­θε­σμων επι­πτώ­σε­ων του Covid-19. Μπο­ρεί να είναι σημα­ντι­κό να παρα­κο­λου­θού­νται για δια­βή­τη τα άτο­μα που έχουν αναρ­ρώ­σει από Covid-19 και ιδί­ως εκεί­να που νόση­σαν σοβα­ρά, καθώς η έγκαι­ρη ανί­χνευ­ση και θερα­πεία μπο­ρεί να είναι κρί­σι­μη για τη δια­χεί­ρι­ση του δια­βή­τη. Επι­πλέ­ον, η δια­τρο­φή και η σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα μπο­ρεί να βοη­θή­σουν στον έλεγ­χο του κιν­δύ­νου εμφά­νι­σης δια­βή­τη», τόνισε.

Παρό­λο που τα άτο­μα σε αυτή τη μελέ­τη δια­γνώ­στη­καν κυρί­ως με δια­βή­τη τύπου 2, ο οποί­ος είναι πιο συχνός στους ενή­λι­κες, η έρευ­να της σύμ­βου­λου παι­δια­τρι­κής επεί­γου­σας ιατρι­κής Κάρο­λαϊν Πον­μά­νι, υπο­δει­κνύ­ει ότι η λοί­μω­ξη από Covid-19 είναι πιο πιθα­νό να σχε­τί­ζε­ται με την ανά­πτυ­ξη δια­βή­τη τύπου 1 στα παιδιά.

Κατά τη διάρ­κεια του πρώ­του έτους της παν­δη­μί­ας σημειώ­θη­κε 17% αύξη­ση των περι­πτώ­σε­ων νεο­εμ­φα­νι­ζό­με­νου δια­βή­τη μετα­ξύ των παι­διών σε όλο το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και την Ιρλαν­δία, σε σχέ­ση με τα τελευ­ταία 10 χρό­νια. Περισ­σό­τε­ρο από το 95% αυτών των παι­διών δια­γνώ­στη­καν με δια­βή­τη τύπου 1.

Ωστό­σο, οι επι­στή­μο­νες τονί­ζουν ότι απαι­τεί­ται περαι­τέ­ρω έρευ­να για να επι­βε­βαιώ­σουν ότι η λοί­μω­ξη με κορο­νο­ϊό σχε­τί­ζε­ται με την αύξη­ση των περι­στα­τι­κών διαβήτη.

Πηγή: ertnews.gr μέσω Guardian

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο