Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Η μοναξιά των ηλικιωμένων αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας ιδίως εν μέσω πανδημίας

Υπάρ­χει σαφής συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στη μονα­ξιά και στον κίν­δυ­νο άνοιας, δεί­χνει μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να. Οι άνθρω­ποι κάτω των 80 ετών που βιώ­νουν μονα­ξιά, έχουν περί­που τρι­πλά­σια πιθα­νό­τη­τα να δια­γνω­στούν με άνοια.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον επί­κου­ρο καθη­γη­τή νευ­ρο­λο­γί­ας Τζό­ελ Σαλί­νας της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Νέας Υόρ­κης, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Neurology” της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Νευ­ρο­λο­γί­ας, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 2.308 ανθρώ­πους με μέση ηλι­κία 73 ετών, χωρίς άνοια στην αρχή της μελέ­της. Από αυτούς, οι 144 δήλω­σαν ότι ένιω­θαν μονα­ξιά του­λά­χι­στον τρεις μέρες την εβδομάδα.

Στην πορεία της έρευ­νας επί μια δεκα­ε­τία, 329 άτο­μα δια­γνώ­στη­καν με άνοια και εξ’ αυτών τα 31 ανή­καν στην ομά­δα εκεί­νων με μονα­ξιά. Δια­πι­στώ­θη­κε ότι στις ηλι­κί­ες 60 έως 80 ετών ένας άνθρω­πος με μονα­ξιά είχε σχε­δόν τρι­πλά­σια πιθα­νό­τη­τα να εμφα­νί­σει άνοια, κάτι που δεν φάνη­κε να ισχύ­ει για τους άνω των 80 ετών.

Η μονα­ξιά φάνη­κε επί­σης να σχε­τί­ζε­ται με χει­ρό­τε­ρες γνω­στι­κές-νοη­τι­κές επι­δό­σεις (έλεγ­χο προ­σο­χής, λήψη απο­φά­σε­ων, γνω­στι­κή ευε­λι­ξία, ικα­νό­τη­τα σχε­δια­σμού κ.α.) και μικρό­τε­ρο όγκο εγκε­φά­λου, δύο παρά­γο­ντες που είναι δεί­κτες μεγα­λύ­τε­ρου κιν­δύ­νου για γνω­στι­κή εξα­σθέ­νη­ση και Αλτσχάι­μερ αργό­τε­ρα στη ζωή.

“Η μελέ­τη αυτή ανα­δει­κνύ­ει τη σημα­σία της μονα­ξιάς και της ελλι­πούς κοι­νω­νι­κής δια­σύν­δε­σης, όσον αφο­ρά τον κίν­δυ­νο ανά­πτυ­ξης άνοιας όσο γερ­νά­με. Η έγκαι­ρη ανα­γνώ­ρι­ση των σημα­διών της μονα­ξιάς στον εαυ­τό μας και στους άλλους, η ανά­πτυ­ξη και δια­τή­ρη­ση υπο­στη­ρι­κτι­κών σχέ­σε­ων, είναι σημα­ντι­κή για όλους και ιδί­ως για όσους νιώ­θουν μόνοι. Όμως είναι κάτι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό, καθώς μεγα­λώ­νου­με, για να αυξή­σου­με την πιθα­νό­τη­τα να καθυ­στε­ρή­σου­με ή ίσως και να απο­τρέ­ψου­με τη γνω­στι­κή εξα­σθέ­νη­ση”, δήλω­σε ο δρ Σαλίνας.

“Η νέα μελέ­τη μας υπεν­θυ­μί­ζει ότι αν θέλου­με να δώσου­με προ­τε­ραιό­τη­τα στην υγεία του εγκε­φά­λου, δεν μπο­ρού­με να αγνο­ή­σου­με τους ψυχο­κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες όπως τη μονα­ξιά”, πρό­σθε­σε. Οι ερευ­νη­τές επε­σή­μα­ναν επί­σης ότι από την αρχή της παν­δη­μί­ας Covid-19 η μονα­ξιά έχει επι­δει­νω­θεί και έχει γίνει συχνό­τε­ρη στους ανθρώ­πους άνω των 60 ετών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο