Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Η σωματική δραστηριότητα νωρίς το πρωί επηρεάζει θετικά τη διαχείριση βάρους

Η μέτρια έως έντο­νη σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατά τις πρω­ι­νές ώρες, από τις 7 έως τις 9 π.μ., φαί­νε­ται ότι είναι η πιο ευνοϊ­κή για την κατα­πο­λέ­μη­ση της παχυ­σαρ­κί­ας, σύμ­φω­να με ανά­λυ­ση που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό της Εται­ρεί­ας Παχυ­σαρ­κί­ας «Obesity».

Οι ερευ­νη­τές επι­ση­μαί­νουν ότι οι προη­γού­με­νες έρευ­νες έχουν επι­κε­ντρω­θεί στη συχνό­τη­τα, την έντα­ση και τη διάρ­κεια της σωμα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, αλλά λίγες έχουν διε­ρευ­νή­σει το ημε­ρή­σιο μοτί­βο της σωμα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που μετρά­ται με επι­τα­χυν­σιό­με­τρο για να ταξι­νο­μή­σουν την ώρα της ημέ­ρας κατά την οποία γίνε­ται η ανθρώ­πι­νη κίνηση.

Στην παρού­σα έρευ­να οι επι­στή­μο­νες διε­ρεύ­νη­σαν κατά πόσον το ημε­ρή­σιο μοτί­βο της μετρη­θεί­σας με επι­τα­χυν­σιό­με­τρο μέτριας έως έντο­νης σωμα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας επη­ρε­ά­ζει τη συσχέ­τι­ση μετα­ξύ της ανθρώ­πι­νης κίνη­σης και της παχυ­σαρ­κί­ας. Χρη­σι­μο­ποί­η­σαν δεδο­μέ­να από 5.285 συμ­με­τέ­χο­ντες και η σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ταξι­νο­μή­θη­κε σε τρεις κατη­γο­ρί­ες, πρω­ι­νή, μεση­με­ρια­νή, βραδινή.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα απο­κά­λυ­ψαν μια ισχυ­ρή σχέ­ση μετα­ξύ της δρα­στη­ριό­τη­τας και της παχυ­σαρ­κί­ας στην πρω­ι­νή ομά­δα. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην ομά­δα αυτή είχαν χαμη­λό­τε­ρο δεί­κτη μάζας σώμα­τος και περι­φέ­ρεια μέσης από εκεί­νους στις άλλες ομά­δες. Επί­σης, είχαν πιο υγιει­νή δια­τρο­φή και λιγό­τε­ρη ημε­ρή­σια πρό­σλη­ψη ενέρ­γειας ανά μονά­δα σωμα­τι­κού βάρους σε σύγκρι­ση με τις άλλες ομάδες.

Συνο­λι­κά οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην πρω­ι­νή ομά­δα ήταν 10–13 χρό­νια μεγα­λύ­τε­ροι από τις δύο άλλες ομά­δες. Επί­σης, είχαν το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό γυναι­κών, ήταν στην πλειο­νό­τη­τά τους μη ισπα­νό­φω­νοι λευ­κοί, είχαν κολε­για­κή ή ανώ­τε­ρη εκπαί­δευ­ση και δεν είχαν κάνει ποτέ χρή­ση καπνού ή αλκοόλ.

Η κλι­νι­κή ψυχο­λό­γος, Ρεμπέ­κα Κρου­κόφ­σκι, διευ­κρι­νί­ζει, ωστό­σο, ότι «δεν είναι γνω­στό αν οι άνθρω­ποι που ασκού­νται συστη­μα­τι­κά το πρωί μπο­ρεί να δια­φέ­ρουν συστη­μα­τι­κά από εκεί­νους που ασκού­νται σε άλλες ώρες, με τρό­πους που δεν μετρή­θη­καν σε αυτή τη μελέ­τη». Όπως προ­σθέ­τει, όσοι ξυπνούν στα­θε­ρά αρκε­τά νωρίς για την πρω­ι­νή άσκη­ση «μπο­ρεί να είναι βιο­λο­γι­κά δια­φο­ρε­τι­κοί από τα “νυχτο­πού­λια”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο