Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Μία στις πέντε γυναίκες μένει έγκυος με φυσικό τρόπο έπειτα από εξωσωματική

Περί­που το 20% των γυναι­κών που χρειά­στη­καν θερα­πεία γονι­μό­τη­τας, όπως η εξω­σω­μα­τι­κή, για να συλ­λά­βουν το πρώ­το τους παι­δί, είναι πιθα­νό να μεί­νουν έγκυ­ες με φυσι­κό τρό­πο στο μέλ­λον, σύμ­φω­να με έρευ­να που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό «Human Reproduction».

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής το University College London, ανέ­λυ­σαν δεδο­μέ­να από 11 μελέ­τες σε συνο­λι­κά πάνω από 5.000 γυναί­κες παγκο­σμί­ως την περί­ο­δο 1980–2021 και δια­πί­στω­σαν ότι του­λά­χι­στον μία στις πέντε γυναί­κες συνέ­λα­βε φυσι­κά αφού είχε απο­κτή­σει μωρό με θερα­πεία γονι­μό­τη­τας, κυρί­ως μέσα σε τρία χρό­νια. Το ποσο­στό αυτό παρέ­μει­νε αμε­τά­βλη­το ακό­μη και όταν ελή­φθη­σαν υπό­ψη οι δια­φο­ρε­τι­κοί τύποι και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της θερα­πεί­ας γονι­μό­τη­τας παράλ­λη­λα με τη διάρ­κεια της παρακολούθησης.

Η εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για πρώ­τη φορά το 1978 και σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρα από δέκα εκα­τομ­μύ­ρια μωρά παγκο­σμί­ως έχουν γεν­νη­θεί με τη χρή­ση αυτής της θερα­πεί­ας, αριθ­μός που αντι­στοι­χεί στο 1–6% όλων των μωρών που γεν­νιού­νται ετη­σί­ως στον ανε­πτυγ­μέ­νο κόσμο μέχρι το 2020.

Προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θού­νται τα δεδο­μέ­να με μεγα­λύ­τε­ρη ακρί­βεια και να ανα­λύ­ο­νται οι παρά­γο­ντες που καθι­στούν πιο πιθα­νή την εγκυ­μο­σύ­νη με φυσι­κό τρό­πο μετά την από­κτη­ση μωρού με θερα­πεία γονι­μό­τη­τας, οι ερευ­νη­τές ζητούν τη δημιουρ­γία συν­δε­δε­μέ­νων εθνι­κών συνό­λων δεδομένων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο