Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Οι κυβερνήσεις ελέγχουν ολοένα και περισσότερο μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρες χώρες ακο­λου­θούν το παρά­δειγ­μα της Ρωσί­ας και της Κίνας και χρη­σι­μο­ποιούν προς όφε­λός τους τους ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ενώ παρα­κο­λου­θούν τους αντι­φρο­νού­ντες στο Δια­δί­κτυο, κάτι που απο­τε­λεί σοβα­ρή απει­λή για τη δημο­κρα­τία, ανα­κοί­νω­σε η οργά­νω­ση Freedom House.

Σύμ­φω­να με μια έκθε­ση για την ελευ­θε­ρία του Δια­δι­κτύ­ου που διε­ξή­γα­γε αυτή η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση σε συνο­λι­κά 65 χώρες, οι 30 χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το Δια­δί­κτυο το 2017 για να παρα­ποι­ή­σουν πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένα­ντι 23 την προη­γού­με­νη χρονιά.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην έκθε­ση «Freedom on the Net» (Ελευ­θε­ρία στο Δια­δί­κτυο), οι κυβερ­νή­σεις αυτές χρη­σι­μο­ποί­η­σαν πλη­ρω­μέ­νους σχο­λια­στές, τρολ ή bots (αυτό­μα­τους λογα­ρια­σμούς) ή ακό­μη και ψεύ­τι­κους ειδη­σε­ο­γρα­φι­κούς ιστότοπους.

Η έκθε­ση επι­ση­μαί­νει ότι οι τακτι­κές αυτές της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης και της χει­ρα­γώ­γη­σης μέσω του Δια­δι­κτύ­ου δια­δρα­μά­τι­σαν σημα­ντι­κό ρόλο στην έκβα­ση των εκλο­γών σε του­λά­χι­στον 18 χώρες στη διάρ­κεια της χρο­νιάς που πέρα­σε, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στις ΗΠΑ.

«Η χρή­ση πλη­ρω­μέ­νων αρθρο­γρά­φων και πολι­τι­κών bots για τη διά­δο­ση της κυβερ­νη­τι­κής προ­πα­γάν­δας ξεκί­νη­σε αρχι­κά από την Κίνα και τη Ρωσία, όμως τώρα είναι παγκό­σμιο φαι­νό­με­νο», εξή­γη­σε ο Μάικλ Αμπρά­μο­βιτς, πρό­ε­δρος του Freedom House.

Σύμ­φω­να με τη Σάνια Κέλι, διευ­θύ­ντρια του «Freedom on the Net», συχνά είναι δύσκο­λο να εντο­πι­στεί αυτή η δρά­ση «και πιο δύσκο­λο να αντι­με­τω­πι­στεί σε σχέ­ση με άλλες μορ­φές λογο­κρι­σί­ας, όπως το μπλο­κά­ρι­σμα κάποιων ιστότοπων».

Το 2017 απο­τέ­λε­σε την έβδο­μη συνε­χό­με­νη χρο­νιά που περιο­ρί­στη­κε η ελευ­θε­ρία στο Δια­δί­κτυο, σύμ­φω­να με την οργάνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο