Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα στις εγκαταστάσεις της AstraZeneca κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν

Κατό­πιν αιτή­μα­τος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, ο Ομο­σπον­δια­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων διε­νήρ­γη­σε επι­θε­ώ­ρη­ση στον τόπο παρα­γω­γής εμβο­λί­ων της AstraZeneca στο Βέλ­γιο ανα­φέ­ρει η βελ­γι­κή εφη­με­ρί­δα De Standaard και συμπλη­ρώ­νει ότι αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται από το γρα­φείο του υπουρ­γού Υγεί­ας Φρανκ Βαντενμπρούκε.

Ο στό­χος είναι «να βεβαιω­θού­με ότι η καθυ­στέ­ρη­ση παρά­δο­σης των εμβο­λί­ων οφεί­λε­ται πράγ­μα­τι σε πρό­βλη­μα παρα­γω­γής στη μονά­δα του Βελ­γί­ου», σύμ­φω­να με το γρα­φείο του Υπουρ­γού Υγείας.

Η επι­θε­ώ­ρη­ση, σημειώ­νει η De Standaard, διε­ξή­χθη σε συνερ­γα­σία με άλλες χώρες, “έτσι ώστε να υπάρ­χει πλή­ρης δια­φά­νεια και αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα”, λέει εκπρό­σω­πος του Βαντεν­μπρού­κε προ­σθέ­το­ντας ότι «Βέλ­γοι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες εξε­τά­ζουν τώρα τα στοι­χεία που συλ­λέ­χθη­καν, μαζί με εμπει­ρο­γνώ­μο­νες από την Ολλαν­δία, την Ιτα­λία και την Ισπανία».

Παράλ­λη­λα, όπως ανα­φέ­ρει το άρθρο, θα συντα­χθεί έκθε­ση το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, αν και μπο­ρεί να απαι­τη­θούν «μερι­κές ημέρες».

Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων ζήτησε η Ε.Ε. από AstraZeneca

Παρα­μέ­νει το αδιέ­ξο­δο μετα­ξύ Βρυ­ξελ­λών και AstraZeneca για τις παρα­δό­σεις εμβο­λί­ων Χρο­νο­διά­γραμ­μα παρα­δό­σε­ων ζήτη­σε η Ε.Ε.  Η ΕΕ είναι εξορ­γι­σμέ­νη όχι μόνο με την καθυ­στέ­ρη­ση στην παρά­δο­ση εμβο­λί­ων αλλά και με την τακτι­κή της AstraZeneca.

Με τα προ­γράμ­μα­τα εμβο­λια­σμού να εξε­λίσ­σο­νται με τους ρυθ­μούς που επι­βάλ­λουν οι εται­ρεί­ες εμβο­λί­ων συνε­χί­ζε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση και οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τις καθυ­στε­ρή­σεις στις παρα­δό­σεις εμβολίων

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία AstraZeneca δεν κατόρ­θω­σαν να άρουν το αδιέ­ξο­δο για τις καθυ­στε­ρη­μέ­νες παρα­δό­σεις εμβο­λί­ων κατά της Covid-19, δήλω­σε αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της η Επί­τρο­πος Υγεί­ας και Ασφά­λειας Τρο­φί­μων της ΕΕ, Στέλ­λα Κυριακίδου.

«Λυπού­μα­στε για τη συνε­χι­ζό­με­νη έλλει­ψη σαφή­νειας σχε­τι­κά με το πρό­γραμ­μα παρά­δο­σης», δήλω­σε η Επί­τρο­πος Υγεί­ας της ΕΕ με tweet, προ­σθέ­το­ντας ότι η ΕΕ ζητού­σε ένα σαφές σχέ­διο από την AstraZeneca για την ταχεία παρά­δο­ση δόσε­ων του εμβο­λί­ου που έχει προ­α­γο­ρά­σει το μπλοκ για το πρώ­το τρίμηνο.

Ωστό­σο, με νεό­τε­ρη ανάρ­τη­σή της η κ. Κυρια­κί­δου κάνει λόγο για εποι­κο­δο­μη­τι­κό τόνο στη συζή­τη­σή της με τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της AstraZeneca.

Το 75% αγγί­ζει η μεί­ω­ση στις παρα­δό­σεις του εμβο­λί­ου της AstraZeneca, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που προ­έ­κυ­ψαν από τεχνι­κή ενη­μέ­ρω­ση στις Βρυξέλλες.

Οπως ανέ­φε­ραν αξιω­μα­τού­χοι της Κομι­σιόν, σε έκτα­κτη τεχνι­κή ενη­μέ­ρω­ση χθες, οι δόσεις που είχαν αρχι­κά συμ­φω­νη­θεί με την AstraZeneca για το α΄ τρί­μη­νο του 2021 ξεπερ­νού­σαν τα 100 εκατ. (υπο­λο­γί­ζε­ται ότι προ­σεγ­γί­ζουν τα 125 εκατ.). Εξ αυτών, βάσει της ενη­μέ­ρω­σης της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής, η Ε.Ε. θα λάβει μόλις το ένα τέταρ­το. Επι­πλέ­ον, όπως ανα­φέρ­θη­κε, η Ε.Ε. βρί­σκε­ται «στο σκο­τά­δι» όσον αφο­ρά τις ποσό­τη­τες που θα παρα­δώ­σει η AstraZeneca στο β΄ τρί­μη­νο: «Δεν πρό­κει­ται περί ελάσ­σο­νος ερω­τή­μα­τος. Πρέ­πει να ξέρου­με πότε θα ανα­πλη­ρώ­σουν τις χαμέ­νες δόσεις και με ποιον τρόπο».

​​​​​​​Η ΕΕ πιέ­ζει την εται­ρεία να προ­μη­θεύ­σει περισ­σό­τε­ρες δόσεις του εμβο­λί­ου της από εργο­στά­σια στην Ευρώ­πη και τη Βρε­τα­νία, αφού η AstraZeneca ανα­κοί­νω­σε καθυ­στε­ρή­σεις παρά­δο­σης, αυξά­νο­ντας την απο­γο­ή­τευ­ση για το πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού στην ΕΕ.

Η σύμ­βα­ση με την εται­ρεία –σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές– βασί­στη­κε στην ύπαρ­ξη τεσ­σά­ρων εργο­στα­σί­ων που παρα­σκευά­ζουν το εμβό­λιο, δύο εκ των οποί­ων βρί­σκο­νται στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και δύο στην Ε.Ε. Η εται­ρεία έκτο­τε –κατά παρά­βα­ση της σύμ­βα­σης, σύμ­φω­να με την Κομι­σιόν– απο­φά­σι­σε να δια­χω­ρί­σει τις δύο αλυ­σί­δες εφο­δια­σμού και να προ­μη­θεύ­ει απο­κλει­στι­κά το Ην. Βασί­λειο από τα βρε­τα­νι­κά εργοστάσια.

Η Επι­τρο­πή ζητεί τα βρε­τα­νι­κά εργο­στά­σια να προ­μη­θεύ­σουν και τα κρά­τη-μέλη της Ε.Ε., καθώς, όπως ανέ­φε­ρε η κ. Κυρια­κί­δου, «δεν υπάρ­χει ιεραρ­χία μετα­ξύ των τεσ­σά­ρων εργο­στα­σί­ων». Η επί­τρο­πος Υγεί­ας απέρ­ρι­ψε τα περί «βέλ­τι­στης προ­σπά­θειας» για την προ­μή­θεια των συμ­φω­νη­μέ­νων δόσε­ων (ρήτρα την οποία επι­κα­λέ­στη­κε στην πολύ­κρο­τη συνέ­ντευ­ξή του ο Πασκάλ Σοριό) ως νομι­κή άμυ­να, λέγο­ντας ότι «η μη δια­σφά­λι­ση της ανα­γκαί­ας παρα­γω­γι­κής ικα­νό­τη­τας παρα­βιά­ζει τόσο το πνεύ­μα όσο και το γράμ­μα» της συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ των δύο πλευ­ρών. Η Επι­τρο­πή έχει ζητή­σει τη συναί­νε­ση της AstraZeneca για να δημο­σιο­ποι­ή­σει το περιε­χό­με­νο της σύμβασης.

Οι Βρυ­ξέλ­λες επι­μέ­νουν ότι το πρό­βλη­μα έχει προ­κύ­ψει εν μέρει για­τί η AstraZeneca εξή­γα­γε δόσεις από τα ευρω­παϊ­κά της εργο­στά­σια προς χώρες εκτός Ε.Ε. Οπως ανα­φέρ­θη­κε στην ενη­μέ­ρω­ση, θα γίνει εξο­νυ­χι­στι­κός έλεγ­χος των τελω­νεια­κών δεδο­μέ­νων για να εξα­κρι­βω­θεί σε ποιες χώρες έγι­ναν εξα­γω­γές εμβο­λί­ων από χώρες της Ε.Ε. και από ποιες εται­ρεί­ες. Η AstraZeneca πάντως προ­χθές σε ανα­κοί­νω­σή της διέ­ψευ­σε ότι έχει στεί­λει εμβό­λια από εργο­στά­σια στην Ε.Ε. στο Ην. Βασίλειο.

Επι­τα­χύ­νο­νται, εν τω μετα­ξύ, οι δια­δι­κα­σί­ες σύστα­σης του «μηχα­νι­σμού δια­φά­νειας» για τις εξα­γω­γές εμβο­λί­ων εκτός Ε.Ε., με σκο­πό να είναι έτοι­μος την Παρα­σκευή. Κοι­νο­τι­κές πηγές δια­βε­βαιώ­νουν ότι θα είναι ένας μηχα­νι­σμός «με δόντια» – που να μπο­ρεί με άλλα λόγια να μπλο­κά­ρει εξα­γω­γές σε τρί­τες χώρες αν αυτό κρι­θεί απαραίτητο.

Ενδει­κτι­κή του προ­βλή­μα­τος των ελλεί­ψε­ων που αρχί­ζουν να εμφα­νί­ζο­νται στην Ε.Ε., είναι η περί­πτω­ση της Μαδρί­της η οποία έβα­λε στον πάγο όλες τις νέες δόσεις του εμβο­λί­ου για του­λά­χι­στον δέκα ημέ­ρες, τη στιγ­μή που έγι­νε γνω­στό ότι οι προ­μή­θειες εμβο­λί­ων τελειώ­νουν και στην Καταλωνία.

«Αύριο, τα ψυγεία θα είναι άδεια», δήλω­σε ο Γιο­σέπ Μαρία Αρχι­μόν, κορυ­φαί­ος Ισπα­νός αξιω­μα­τού­χος στον τομέα της Υγείας.

Επι­πλέ­ον, το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Τσε­χί­ας συνέ­στη­σε την Τετάρ­τη στους τοπι­κούς υγειο­νο­μι­κούς αξιω­μα­τού­χους να ανα­στεί­λουν τους εμβο­λια­σμούς κατά της COVID-19 με την πρώ­τη δόση για τις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες, σύμ­φω­να με το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο CTK.

Η Τσε­χία, όπως και άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, έχει παρα­πο­νε­θεί για περι­κο­πές στις προ­μή­θειες των εμβο­λί­ων από τις εται­ρεί­ες Pfizer/BioNTech.

Κλιμακούμενη αντιπαράθεση

H αντι­πα­ρά­θε­ση της Ε.Ε. με την Astra Zeneca γνώ­ρι­σε νέα κλι­μά­κω­ση το από­γευ­μα της Τετάρ­της όταν η αρμό­δια επί­τρο­πος Υγεί­ας Στέλ­λα Κυρια­κί­δου απά­ντη­σε στον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της βρε­τα­νο­σου­η­δι­κής εται­ρί­ας χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας λαν­θα­σμέ­νο τον ισχυ­ρι­σμό ότι η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρία δεν είναι νομι­κά υπο­χρε­ω­μέ­νη να παρα­δί­δει εμβό­λια στην Ε.Ε βάσει συγκε­κρι­μέ­νου χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος και έκα­νε λόγο για «ανε­παρ­κείς εξη­γή­σεις από την εται­ρεία» οι οποί­ες προ­κά­λε­σαν «βαθιά δυσα­ρέ­σκεια στα κρά­τη – μέλη».

Η κ. Κυρια­κί­δου ανέ­φε­ρε επί­σης ότι υπάρ­χουν δύο εργο­στά­σια στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο από τα οποία η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει το δικαί­ω­μα να προ­μη­θεύ­ε­ται το εμβό­λιο της AstraZeneca.

Στο επί­κε­ντρο της αντι­πα­ρά­θε­σης βρί­σκε­ται ο ισχυ­ρι­σμός της Κομι­σιόν ότι η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία προ­μη­θεύ­ει σε άλλες χώρες (και συγκε­κρι­μέ­να στη Βρε­τα­νία) δόσεις εμβο­λί­ων που προ­ο­ρί­ζο­νται για την ΕΕ, κατη­γο­ρία που απέρ­ρι­ψε πριν τη συνά­ντη­ση ο επι­κε­φα­λής της «AstraZeneca», Πασκάλ Σοριό. Ωστό­σο επι­βε­βαί­ω­σε πως τόσο η παρα­γω­γή όσο και η πώλη­ση εμβο­λί­ων γίνε­ται με βάση το χρό­νο υπο­γρα­φής των συμβολαίων

Σύμ­φω­να με τον Σοριό, η καθυ­στε­ρη­μέ­νη σύνα­ψη του συμ­βο­λαί­ου με την Κομι­σιόν είναι ο λόγος για τις περιο­ρι­σμέ­νες παρα­δό­σεις. «Το συμ­βό­λαιο με τη Βρε­τα­νία κλεί­στη­κε τρεις μήνες πριν από τις Βρυ­ξέλ­λες», είπε. Εξάλ­λου, πρό­σθε­σε, η εται­ρεία του δεν υπο­χρε­ού­ται από το συμ­βό­λαιο να παρα­δώ­σει συγκε­κρι­μέ­νες ποσό­τη­τες εμβο­λί­ου, απο­κα­λύ­πτο­ντας μια από τις πολ­λές ρήτρες των συμ­βο­λαί­ων με φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρί­ες που η ΕΕ απο­δέ­χε­ται (και κρα­τά μυστι­κές) για να προ­στα­τεύ­σει τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό ανταγωνισμό.

Η «AstraZeneca» συνή­ψε με την ΕΕ συμ­φω­νία «καλύ­τε­ρης δυνα­τής προ­σπά­θειας», επει­δή «οι Βρυ­ξέλ­λες ήθε­λαν να προ­μη­θεύ­ο­νται λίγο — πολύ ταυ­τό­χρο­να με τους Βρε­τα­νούς — παρό­λο που αυτοί είχαν υπο­γρά­ψει τρεις μήνες νωρί­τε­ρα. Γι’ αυτό υπο­σχε­θή­κα­με να προ­σπα­θή­σου­με, αλλά δεν δεσμευ­τή­κα­με με συμ­βό­λαιο», είπε ο Σοριό σε συνέ­ντευ­ξή του σε ευρω­παϊ­κά ΜΜΕ. Ο ίδιος είπε πως η παρα­γω­γή έχει μεί­νει πίσω κατά δυο μήνες σε σχέ­ση με τις αρχι­κές προβλέψεις.

Απα­ντώ­ντας σε δηλώ­σεις προ­χθές του επι­κε­φα­λής της βρε­τα­νο-σου­η­δι­κής εται­ρεί­ας Πασκάλ Σοριό ότι το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο έχει προ­τε­ραιό­τη­τα στις παρα­δό­σεις για­τί υπέ­γρα­ψε σύμ­βα­ση προ­α­γο­ράς πριν από την Ε.Ε., η επί­τρο­πος Υγεί­ας της Ε.Ε. Στέλ­λα Κυρια­κί­δου δήλω­σε ότι «απορ­ρί­πτου­με τη λογι­κή του “εξυ­πη­ρε­τεί­ται πρώ­τος όποιος φτά­νει πρώ­τος”. Αυτό μπο­ρεί να λει­τουρ­γεί στο κρε­ο­πω­λείο της γει­το­νιάς, αλλά όχι στα δικά μας συμ­βό­λαια και όχι στις συμ­βά­σεις προαγοράς».

Την επόμενη εβδομάδα τα νεότερα για το εμβόλιο της «Johnson & Johnson»

Στο μεταξύ η αμε­ρι­κα­νι­κή «Johnson & Johnson» ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιεύ­σει τα απο­τε­λέ­σμα­τα των κλι­νι­κών δοκι­μών του εμβο­λί­ου της την επό­με­νη εβδο­μά­δα, δια­βε­βαί­ω­σε ο οικο­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής της και ανα­μέ­νε­ται ότι θα αιτη­θεί ταυ­τό­χρο­να ταχεία αδειο­δό­τη­ση, προ­κει­μέ­νου το εμβό­λιο, που γίνε­ται σε μία δόση, να δια­τε­θεί στην αγο­ρά. Επο­μέ­νως, το εμβό­λιο αυτό θα γίνει πιθα­νόν λίγο μετά το τρί­το που θα πάρει το «πρά­σι­νο φως» στις ΗΠΑ. «Σε σχέ­ση με τον εφο­δια­σμό, έχου­με μεγά­λη αυτο­πε­ποί­θη­ση ότι θα αντα­πο­κρι­θού­με σε όλες τις δεσμεύ­σεις μας», συμπλήρωσε.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο