Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Τα 27 έτη ήταν η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών κατά τα τελευταία 250.000 χρόνια

Η μέση ηλι­κία που οι άνθρω­ποι απο­κτού­σαν παι­διά κατά τα τελευ­ταία 250.000 χρό­νια είναι τα 26,9 έτη. Επι­πλέ­ον, η ηλι­κία των πατέ­ρων υπήρ­ξε συστη­μα­τι­κά μεγα­λύ­τε­ρη (30,7 έτη κατά μέσο όρο) σε σχέ­ση με εκεί­νη των μητέ­ρων (23,2 έτη κατά μέσο όρο).

Αυτό είναι το βασι­κό συμπέ­ρα­σμα μιας νέας μελέ­της Αμε­ρι­κα­νών επι­στη­μό­νων, της πρώ­της του είδους της σε τόσο μεγά­λο βάθος χρό­νου, όσον αφο­ρά την ανθρώ­πι­νη εξε­λι­κτι­κή ιστο­ρία στο ζήτη­μα της διάρ­κειας της ανθρώ­πι­νης γενιάς. Οι προη­γού­με­νες εκτι­μή­σεις έφθα­ναν σε βάθος έως 45.000 ετών και αφο­ρού­σαν και τους δύο γονείς, χωρίς διά­κρι­ση μετα­ξύ των δύο φύλων.

Οι ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου της Ιντιά­να, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή υπο­λο­γι­στι­κής βιο­λο­γί­ας Μάθιου Χαν, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό «Science Advances», βρή­καν ότι η ηλι­κια­κή «ψαλί­δα» μετα­ξύ πατέ­ρων-μητέ­ρων έχει στα­δια­κά συρ­ρι­κνω­θεί κατά τα τελευ­ταία 5.000 χρό­νια, κάτι που οφεί­λε­ται κυρί­ως στο ότι αυξά­νε­ται συνε­χώς η ηλι­κία που μια γυναί­κα γίνε­ται μητέ­ρα για πρώ­τη φορά (σήμε­ρα εκτι­μά­ται σε 26,4 έτη κατά μέσο όρο διεθνώς).

«Δια­πι­στώ­σα­με ότι μπο­ρού­με να προ­βλέ­ψου­με την ηλι­κία που οι άνθρω­ποι έκα­ναν παι­διά, από τους τύπους των μεταλ­λά­ξε­ων του DNA που κλη­ρο­δο­τού­σαν στα παι­διά τους», δήλω­σε ο δρ Χαν. Το παι­δι­κό DNA που κλη­ρο­νο­μεί­ται από τους γονείς, περιέ­χει περί­που 25 έως 75 νέες μεταλ­λά­ξεις (de novo). Το είδος των μεταλ­λά­ξε­ων στα παι­διά εξαρ­τά­ται από τις ηλι­κί­ες του πατέ­ρα και της μητέρας.

Πέρα από την αύξη­ση στην ηλι­κία της μητέ­ρας, όταν γεν­νά το πρώ­το παι­δί της, οι ερευ­νη­τές βρή­καν ότι η γονι­κή ηλι­κία δεν έχει αυξη­θεί με στα­θε­ρό ρυθ­μό από το παρελ­θόν μέχρι σήμε­ρα, αλλά φαί­νε­ται να μειώ­θη­κε πριν περί­που 10.000 χρό­νια, λόγω μιας αύξη­σης του πλη­θυ­σμού στη Γη που συνέ­πε­σε με την αγρο­τι­κή επα­νά­στα­ση και την ανά­δυ­ση του πολιτισμού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο