Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα της Εισαγγελίας για τις καταγγελίες της Σ. Μπεκατώρου — Προκαλεί με τη δήλωσή του ο καταγγελλόμενος

Αυτε­πάγ­γελ­τη έρευ­να θα ξεκι­νή­σει η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών μετά τις δημό­σιες καταγ­γε­λί­ες της Ολυ­μπιο­νί­κη Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου κατά παρά­γο­ντα της Ομο­σπον­δί­ας Ιστιο­πλο­ΐ­ας, τον οποίο κατο­νό­μα­σε ως δρά­στη σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης που υπέ­στη πριν από 23 χρό­νια κατά τη διάρ­κεια επαγ­γελ­μα­τι­κού ταξι­διού της.

Η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου παρεμ­βαί­νει αυτε­πάγ­γελ­τα με την έναρ­ξη προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί τι ακρι­βώς συνέ­βη, στο πλαί­σιο της οποί­ας θα κλη­θεί τη Δευ­τέ­ρα ή την Τρί­τη η Ολυ­μπιο­νί­κης να κατα­θέ­σει όσα έχει ισχυ­ρι­στεί, ανε­ξάρ­τη­τα αν η καταγ­γελ­λό­με­νη πρά­ξη σε βάρος της κ. Μπε­κα­τώ­ρου έχει ήδη παραγραφεί.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως η Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου ενδέ­χε­ται να έχει ανα­φερ­θεί στη σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση που είχε υπο­στεί από τον κατο­νο­μα­ζό­με­νο παρά­γο­ντα, όταν κατέ­θε­σε στο πλαί­σιο έρευ­νας που διε­νερ­γεί η Εισαγ­γε­λία υπό την επο­πτεία του Εισαγ­γε­λέα Κων­στα­ντί­νου Σιμι­τζό­γλου, η οποία εκκί­νη­σε έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες του Ολυ­μπιο­νί­κη Νίκου Κακλα­μα­νά­κη για κακο­δια­χεί­ρι­ση στην Ομο­σπον­δία Ιστιοπλοΐας.

Σε γρα­πτή του δήλω­ση, ο καταγ­γελ­λό­με­νος αντι­πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ιστιο­πλοϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας, Αρι­στεί­δης Αδα­μό­που­λος, απο­κα­λεί τον εαυ­τό του δήθεν θύτη και επί της ουσί­ας υπαι­νίσ­σε­ται ένα παι­χνί­δι εντυ­πώ­σε­ων με την καταγ­γε­λία της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου. Τέλος, καλεί τα ΜΜΕ­να σεβα­στούν τα παι­διά του και τα εγγό­νια του…

Η γραπτή δήλωση του Αριστείδη Αδαμόπουλου

«Είναι ανα­με­νό­με­νο καταγ­γε­λί­ες που εισφέ­ρο­νται εις βάρος μου από δημό­σιο πρό­σω­πο, μεγά­λης ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τας και ευρεί­ας κοι­νω­νι­κής απή­χη­σης, να συγκε­ντρώ­νουν το ενδια­φέ­ρον της κοι­νής γνώ­μης, να δημιουρ­γούν αισθή­μα­τα συμπό­νοιας για την καταγ­γέλ­λου­σα και απο­στρο­φής για τον φερό­με­νο “θύτη”.

Ωστό­σο απο­τε­λεί ελά­χι­στη κατά­κτη­ση κάθε δημο­κρα­τι­κού κρά­τους δικαί­ου και αντί­στοι­χη υπο­χρέ­ω­ση των θεσμι­κών του φορέ­ων, και των ΜΜΕ να μη στο­χο­ποιούν πρό­σω­πα, να μην δια­κι­νούν τις φωτο­γρα­φί­ες τους, και να μην έχουν ήδη κατα­δι­κά­σει τον δήθεν “θύτη”, προ­τού του δοθεί η ευκαι­ρία να εκφέ­ρει τη δική του άπο­ψη για γεγο­νό­τα που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν από τρί­τους. Όλα αυτά που η Δικαιο­σύ­νη ως πρω­ταρ­χι­κά αρμό­διος φορέ­ας σέβε­ται σε αντί­στοι­χες περι­πτώ­σεις εν προ­κει­μέ­νω έχουν ήδη παρα­βια­στεί από τους όψι­μους μιμη­τές της, που την υπο­κα­θι­στούν στο έργο της.

Καλώ την Πολι­τεία, τους θεσμι­κούς φορείς, και τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης να σεβα­στούν πρώ­τα την οικο­γέ­νειά μου, τα παι­διά και τα εγγό­νια μου, να ανα­μεί­νουν όσα υπο­χρε­ού­μαι πλέ­ον να εισφέ­ρω σε κάθε αρμό­δια αρχή και να απο­στούν από κάθε ενέρ­γεια που θα θυμα­το­ποι­ή­σει περαι­τέ­ρω μέλη της οικο­γέ­νειάς μου και εμέ­να προσωπικά».

Η ΝΔ ανα­στέλ­λει την κομ­μα­τι­κή ιδιό­τη­τα του Αρι­στεί­δη Αδα­μό­που­λου μετά την καταγ­γε­λία της Σοφί­ας Μπεκατώρου

Κύμα συμπα­ρά­στα­σης στη Σ. Μπε­κα­τώ­ρου μετά την καταγ­γε­λία της για σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση – Δήλω­ση Δ. Κουτσούμπα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο