Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Χιλιάδες ασθενείς στην Αγγλία πεθαίνουν καθημερινά λόγω αναμονής στα επείγοντα

Σχε­δόν 300 θάνα­τοι την εβδο­μά­δα _16.038, σε ετή­σια βάση το 2023 σχε­τί­ζο­νταν με τις μεγά­λες ανα­μο­νές _οκτώ έως 12 ώρες σε A&E (επεί­γο­ντα), για ένα κρε­βά­τι: αυτό απο­κα­λύ­πτει νέα μελέ­τη του Βασι­λι­κού Κολε­γί­ου Επεί­γου­σας Ιατρι­κής (RCEM). Μπο­ρεί να πέθα­ναν “άσκο­πα” αναφέρεται.

Οι νοση­λευ­τές λένε ότι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση οδη­γεί σε «κρί­ση» στην υγεία που «σκο­τώ­νει ζωές».
Δευ­τέ­ρα 1η Απρι­λί­ου 2024
Τα στα­τι­στι­κά μετά και από σύγκρι­ση με στοι­χεία  περισ­σό­τε­ρων από 5 εκα­τομ­μύ­ρια ασθε­νών του NHS που δημο­σιεύ­τη­κε στο Emergency Medicine Journal παλιό­τε­ρα, η οποία εντό­πι­σε επι­πλέ­ον θανά­τους για “ασθε­νείς που πέρα­σαν οκτώ έως 12 ώρες σε τμή­μα A&E”.

Ο κίν­δυ­νος θανά­του άρχι­σε να αυξά­νε­ται μετά από πέντε ώρες και χει­ρο­τέ­ρευε με μεγα­λύ­τε­ρους χρό­νους ανα­μο­νής, δια­πί­στω­σε η μελέτη.
Το RCEM είχε δηλώ­σει προη­γου­μέ­νως ότι πίστευε πως  300 _500 θάνα­τοι συνέ­βαι­ναν στην Αγγλία κάθε εβδο­μά­δα το 2022, με βάση αυτόν τον υπο­λο­γι­σμό, αλλά έκτο­τε διε­ξή­γα­γε έλεγ­χο στα κατα­πι­στεύ­μα­τα του NHS για να βελ­τιώ­σει τα στοι­χεία του και τα νέα δεδο­μέ­να πλέ­ον είναι τρα­γι­κά. 65% περι­μέ­νουν 12 ώρες ή περισ­σό­τε­ρες σε Α&Ε για νοσο­κο­μεια­κό κρε­βά­τι.

Τα δεδο­μέ­να του NHS για την Αγγλία δεί­χνουν ότι περισ­σό­τε­ροι από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο ασθε­νείς περί­με­ναν 12 ώρες ή περισ­σό­τε­ρες σε μεγά­λα τμή­μα­τα έκτα­κτης ανά­γκης το 2023
Το RCEM υπο­λό­γι­σε _εσφαλ­μέ­να 268 θανά­τους κάθε εβδο­μά­δα το 2023, ή 13.919, στα επί­πε­δα του 2022, όταν ένα σοβα­ρό συν­δυα­σμέ­νο ξέσπα­σμα γρί­πης και Covid κατέ­κλυ­σαν το NHS και μάλι­στα ότι οι εκτι­μή­σεις του για το 2023 ήταν πιθα­νό να είναι συντη­ρη­τι­κές. Για­τί ανα­φο­ρι­κά με ασθε­νείς στο πίσω μέρος των ασθε­νο­φό­ρων, «εκ των οποί­ων υπάρ­χουν χιλιά­δες», δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στους αριθμούς…

Ο Δρ Adrian Boyle, πρό­ε­δρος του RCEM, δήλω­σε: «Οι υπερ­βο­λι­κά μεγά­λες ανα­μο­νές συνε­χί­ζουν να θέτουν τους ασθε­νείς σε κίν­δυ­νο σοβα­ρής βλά­βης. Μικρές βελ­τιώ­σεις στην τυπι­κή από­δο­ση τεσ­σά­ρων ωρών πρό­σβα­σης δεν έχουν νόη­μα όταν υπάρ­χουν τόσοι πολ­λοί άνθρω­ποι που μένουν περισ­σό­τε­ρες από 12 ώρες. Η προ­σπά­θεια και τα χρή­μα­τα πρέ­πει να πάνε εκεί που το κακό είναι μεγα­λύ­τε­ρο» _αλλά δεν πάνε, ούτε εκεί, ούτε που­θε­νά.

Το σχέ­διο απο­κα­τά­στα­σης του NHS έθε­σε ως στό­χο τον Μάρ­τιο για το 76% των ασθε­νών που παρα­κο­λου­θούν Α&Ε να εισα­χθούν, να μετα­φερ­θούν ή να εξέλ­θουν εντός τεσ­σά­ρων ωρών. Ωστό­σο, τα δεδο­μέ­να για τον Μάρ­τιο δεί­χνουν ότι το 70,9% των ασθε­νών ανή­κουν σε αυτούς που αυξή­θη­κε η ανα­μο­νή, ενώ τον Φεβρουά­ριο, ο αριθ­μός των ατό­μων που περί­με­ναν περισ­σό­τε­ρες από 12 ώρες στα τμή­μα­τα A&E, ανήλ­θε σε 44.417.

Ο Boyle συνέ­χι­σε: Το 2023 περισ­σό­τε­ροι από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο ασθε­νείς περί­με­ναν 12 ώρες ή περισ­σό­τε­ρες σε μεγά­λα τμή­μα­τα επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, με το 65% αυτών να περι­μέ­νουν εισα­γω­γή. Η έλλει­ψη χωρη­τι­κό­τη­τας του νοσο­κο­μεί­ου σημαί­νει ότι οι ασθε­νείς μένουν περισ­σό­τε­ρο από όσο χρειά­ζε­ται και συνε­χί­ζουν να τους φρο­ντί­ζει το προ­σω­πι­κό του τμή­μα­τος επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, συχνά σε κλι­νι­κά ακα­τάλ­λη­λους χώρους, όπως δια­δρό­μους ή ασθενοφόρα.

«Η άμε­ση συσχέ­τι­ση μετα­ξύ καθυ­στε­ρή­σε­ων και ποσο­στών θνη­σι­μό­τη­τας είναι σαφής. Οι ασθε­νείς υφί­στα­νται βλά­βη που μπο­ρεί να απο­φευ­χθεί. Απαι­τεί­ται επεί­γου­σα παρέμ­βα­ση για να τεθεί σε πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα οι άνθρω­πος. Οι ασθε­νείς και το προ­σω­πι­κό δεν θα πρέ­πει να υφί­στα­νται τις συνέ­πειες της ανε­παρ­κούς _μέχρι μηδε­νι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και της έλλει­ψης πόρων (μηχα­νή­μα­τα κλπ). Δεν μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με να αντι­με­τω­πί­ζου­με ανι­σό­τη­τες στη φρο­ντί­δα, καθυ­στε­ρή­σεις που οδη­γούν μαθη­μα­τι­κά στο θάνα­το».

Μια πηγή του NHS ανα­φε­ρειό­τι ο αριθ­μός του RCEM θα μπο­ρού­σε να είναι παρα­πλα­νη­τι­κός και να φτά­νει διπλά­σια νού­με­ρα επει­δή μιλά­νε για ΜΟ σε κατα­γραμ­μέ­νες λίστες ανα­μο­νής χωρίς να γνω­ρί­ζουν μεμο­νω­μέ­νες περι­πτώ­σεις.

Ένας εκπρό­σω­πος του NHS δήλω­σε: Έχου­με δει σημα­ντι­κές αυξή­σεις στη ζήτη­ση για υπη­ρε­σί­ες A&E, με τις επι­σκέ­ψεις τον Φεβρουά­ριο να αυξά­νο­νται κατά 8,6% σε σχέ­ση με πέρυ­σι και οι εισα­γω­γές έκτα­κτης ανά­γκης αυξή­θη­καν κατά 7,7%, και τα τελευ­ταία δημο­σιευ­μέ­να στοι­χεία δεί­χνουν το σχέ­διο ανά­καμ­ψης επεί­γου­σας και επεί­γου­σας περί­θαλ­ψης – που υπο­στη­ρί­ζε­ται από πρό­σθε­τη χρη­μα­το­δό­τη­ση με περισ­σό­τε­ρα κρε­βά­τια, χωρη­τι­κό­τη­τα και μεγα­λύ­τε­ρη χρή­ση μέτρων όπως η αυθη­με­ρόν επεί­γου­σα περί­θαλ­ψη – πάει κατά διαόλου.

«Η αιτία των υπερ­βο­λι­κών θανά­των οφεί­λε­ται σε πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς παρά­γο­ντες και επο­μέ­νως είναι σωστό οι ειδι­κοί στο ONS – ως εκτε­λε­στι­κό τμή­μα της στα­τι­στι­κής αρχής – να συνε­χί­σουν να ανα­λύ­ουν αυτές τις αιτίες».

Όπως (ανα)μεταδίδει η ΕΡΤ, η μέτρη­ση δεν περι­λαμ­βά­νει τους ασθε­νείς στην ανα­μο­νή μέσα σε ασθε­νο­φό­ρα, «από τους οποί­ους υπάρ­χουν χιλιά­δες» και κιν­δυ­νεύ­ουν επίσης.

Τι απαντούν από την κυβέρνηση

Από την κυβέρ­νη­ση απα­ντούν ότι αυξή­θη­κε η ζήτη­ση ασκώ­ντας τρο­με­ρές πιέ­σεις 🙃 στο σύστη­μα όπως είπε ο υπουρ­γός επι­χει­ρή­σε­ων Kevin Hollinrake με τις εισα­γω­γές και τις επι­σκέ­ψεις στα επεί­γο­ντα να είναι αυξη­μέ­νες κατά 8% σε ετή­σια βάση. Η επι­πλέ­ον ζήτη­ση απο­δί­δε­ται κατά τον ίδιο στο «δημο­γρα­φι­κό» ενώ κατη­γό­ρη­σε _φυσικά και τις απερ­γί­ες του ιατρι­κού και νοσο­κο­μεια­κού προσωπικού.

ℹ️  Το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο το 2024 κατέ­λα­βε την 18η θέση συνο­λι­κά στον Παγκό­σμιο Δεί­κτη Και­νο­το­μί­ας στον τομέα της Υγεί­ας, ωστό­σο κατα­γρά­φε­ται μία συνε­χής πτώ­ση καθώς το 2022 ήταν στη 15η παγκο­σμί­ως από τη 10η στην οποία βρι­σκό­ταν το 2021.Στις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας κατα­λαμ­βά­νει την 34η θέση (Statista) σε σύνο­λο 167 με την Ελλά­δα 41η.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο