Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρευνα: Όσοι κοιμούνται καλά, έχουν μικρότερο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

Όσοι άνθρω­ποι κοι­μού­νται καλά, κιν­δυ­νεύ­ουν λιγό­τε­ρο από έμφραγ­μα ή εγκε­φα­λι­κό, δεί­χνει μια νέα γαλ­λι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, που παρου­σιά­στη­κε στο διε­θνές συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Καρ­διο­λο­γί­ας στη Βαρκελώνη.

Εννέα στους δέκα δεν κοι­μού­νται αρκε­τά, σύμ­φω­να με τη μελέ­τη, γεγο­νός που αυξά­νει τον καρ­διαγ­γεια­κό κίν­δυ­νο. Οι επι­στή­μο­νες εκτι­μούν ότι επτά στα δέκα από αυτά τα καρ­διαγ­γεια­κά περι­στα­τι­κά θα μπο­ρού­σαν να απο­φευ­χθούν αν οι άνθρω­ποι έκα­ναν καλό ύπνο.

«Η σημα­σία της ποιό­τη­τας και της ποσό­τη­τας του ύπνου για την υγεία της καρ­διάς είναι κάτι που πρέ­πει να διδά­σκε­ται νωρίς στη ζωή, όταν καθιε­ρώ­νο­νται οι υγιει­νές συμπε­ρι­φο­ρές. Η ελα­χι­στο­ποί­η­ση των νυχτε­ρι­νών θορύ­βων και του στρες στη δου­λειά μπο­ρούν να βοη­θή­σουν στη βελ­τί­ω­ση του ύπνου», ανέ­φε­ρε ο επι­κε­φα­λής ερευ­νη­τής δρ Αμπου­μπα­κα­ρί Ναμπιε­μά του Γαλ­λι­κού Εθνι­κού Ινστι­τού­του Υγεί­ας και Ιατρι­κής Έρευ­νας (INSERM) στο Παρίσι.

Η μελέ­τη αφο­ρού­σε 7.200 ανθρώ­πους 50 έως 75 ετών (μέση ηλι­κία 62 ετών, το 62% άνδρες) χωρίς καρ­διαγ­γεια­κή νόσο στην αρχή. Καθέ­νας βαθ­μο­λο­γή­θη­κε από το 0 ως το 5 με βάση την ποιό­τη­τα και την ποσό­τη­τα του ύπνου του. Ως ιδα­νι­κή κατά­στα­ση 5 (την είχε μόνο το 10% των ανθρώ­πων) θεω­ρή­θη­καν οι επτά έως οκτώ ώρες ύπνου τα βρά­δια, η καθό­λου ή πολύ σπά­νια αϋπνία, η ανυ­παρ­ξία υπνη­λί­ας το επό­με­νο πρωί και το ξύπνη­μα νωρίς το πρωί.

Σχε­δόν αντί­στοι­χο ποσο­στό (8%) είχαν όσοι έκα­ναν τον χει­ρό­τε­ρο ύπνο και βαθ­μο­λο­γή­θη­καν με μηδέν. Η καρ­διαγ­γεια­κή κατά­στα­ση καθε­νός ατό­μου ελεγ­χό­ταν ανά διε­τία επί συνο­λι­κά δέκα χρό­νια, στη διάρ­κεια των οποί­ων 274 εμφά­νι­σαν στε­φα­νιαία νόσο ή εγκεφαλικό.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο καρ­διαγ­γεια­κός κίν­δυ­νος μειω­νό­ταν κατά 22% για κάθε μία μονά­δα που ανέ­βαι­νε η βαθ­μο­λο­γία κάποιου ανα­φο­ρι­κά με την ποσό­τη­τα και ποιό­τη­τα του ύπνου. Έτσι, σε σχέ­ση με όσους είχαν σκορ ύπνου 0 ή 1, εκεί­νοι με 5 είχαν 75% μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο εμφράγ­μα­τος ή εγκε­φα­λι­κού. Υπο­λο­γί­στη­κε ότι αν όλοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες στη μελέ­τη είχαν βαθ­μο­λο­γη­θεί με άρι­στο ύπνο (5), το 72% των νέων περι­πτώ­σε­ων στε­φα­νιαί­ας νόσου και εγκε­φα­λι­κού θα μπο­ρού­σαν να απο­φεύ­γο­νται κάθε χρόνο.

Ο δρ Ναμπιε­μά δήλω­σε ότι «η μελέ­τη μας δεί­χνει τη δυνα­τό­τη­τα του καλού ύπνου να συντη­ρεί την υγεία της καρ­διάς και ότι η βελ­τί­ω­ση του ύπνου συν­δέ­ε­ται με μικρό­τε­ρους κιν­δύ­νους στε­φα­νιαί­ας νόσου και εγκε­φα­λι­κού. Βρή­κα­με επί­σης ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των ανθρώ­πων έχουν δυσκο­λί­ες ύπνου. Δεδο­μέ­νου ότι η καρ­διαγ­γεια­κή νόσος απο­τε­λεί την κορυ­φαία αιτία θανά­του παγκο­σμί­ως, χρειά­ζε­ται μεγα­λύ­τε­ρη συνει­δη­το­ποί­η­ση για τη σημα­σία του καλού ύπνου, όσον αφο­ρά την δια­τή­ρη­ση μιας υγιούς καρδιάς».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο