Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έριξαν και πάλι το λογαριασμό του Χρ. Ζαραλίκου στο Twitter!

Για άλλη μια φορά ο Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος πέφτει θύμα λογο­κρι­σί­ας στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Λίγες μόνο ώρες αφού δημο­σιεύ­θη­κε στο YouTube το νέο βίντεο του γνω­στού κωμι­κού με τίτλο «Η Ελπί­δα Ήρθε», το Twitter «έρι­ξε» και πάλι το λογα­ρια­σμό του!

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την πρω­το­χρο­νιά, το Twitter είχε δια­γρά­ψει τον λογα­ρια­σμό του Ζαρα­λί­κου. Η γνω­στή πλατ­φόρ­μα μάλι­στα είχε ενη­με­ρώ­σει τον κωμι­κό ότι ο λογα­ρια­σμός είχε δια­γρα­φεί εξαι­τί­ας… «πλα­στο­προ­σω­πί­ας»! Ότι δηλα­δή ο Ζαρα­λί­κος δεν ήταν ο… Ζαρα­λί­κος, αλλά κάποιος άλλος. Και αυτό, παρά το γεγο­νός ότι είχε στα­λεί στους υπεύ­θυ­νους του Twitter η ταυ­τό­τη­τα του ηθοποιού!

Κάποιοι φαί­νε­ται ενο­χλού­νται σφό­δρα από την στο­χευ­μέ­νη σάτυ­ρα του Χρ. Ζαρα­λί­κου και επι­χει­ρούν την φίμω­σή του με κάθε τρόπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο