Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρχεται καλοκαίρι — Στους 40 βαθμούς το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες

Σημα­ντι­κή στα­δια­κή άνο­δο θα παρου­σιά­σει η θερ­μο­κρα­σία τις επό­με­νες ημέ­ρες, ιδί­ως στην κεντρι­κή Ελλά­δα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Οι θερ­μές αέριες μάζες που θα επι­κρα­τή­σουν στην Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, θα ανε­βά­σουν τη θερ­μο­κρα­σία σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα στη χώρα μας.

Η κορύ­φω­ση του κύμα­τος ζέστης ανα­μέ­νε­ται στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το, οπό­τε κατά τόπους στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία θα ξεπε­ρά­σει τους 38 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες που ανα­μέ­νο­νται, είναι στην Αθή­να οι 33–34 βαθ­μοί το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι 33–34 βαθ­μοί το Σάβ­βα­το, ενώ στη Λάρι­σα οι 39–40 την Παρα­σκευή και οι 38–39 βαθ­μοί το Σάββατο.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο