Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρχεται κύμα υψηλών θερμοκρασιών έως 41–42 βαθμούς μέχρι την Κυριακή

Ένα κύμα υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών ανα­μέ­νε­ται στην Ελλά­δα αυτή την εβδο­μά­δα, το οποίο θα διαρ­κέ­σει αρκε­τές μέρες, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Συγκε­κρι­μέ­να, η ατμο­σφαι­ρι­κή κυκλο­φο­ρία πάνω από την Ευρώ­πη θα ευνο­ή­σει την επι­κρά­τη­ση θερ­μών αερί­ων μαζών σε μεγά­λο μέρος της ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου αλλά και στην Ελλά­δα, με απο­τέ­λε­σμα τη στα­δια­κή άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα. Η κορύ­φω­ση της θερ­μής μετα­φο­ράς εκτι­μά­ται μέσα στο διή­με­ρο Παρα­σκευ­ής 19/8 — Σαβ­βά­του 20/8, οπό­τε η θερ­μο­κρα­σία είναι αρκε­τά πιθα­νό να φτά­σει κατά τόπους τους 41–42 βαθ­μούς Κελσίου.

Παράλ­λη­λα, με βάση τα τελευ­ταία δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία που ανέ­λυ­σε η πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κή ομά­δα FLAME του ΕΑΑ / meteo.gr, η ευφλε­κτό­τη­τα των νεκρών δασι­κών καυ­σί­μων ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει σημα­ντι­κή αύξη­ση κατά τη διάρ­κεια της ίδιας περιό­δου. Αιτία γι’ αυτή την αύξη­ση απο­τε­λεί η στα­δια­κή άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας σε συν­δυα­σμό με την επι­κρά­τη­ση ξηρών συνθηκών.

Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες, τα νεκρά δασι­κά καύ­σι­μα, ειδι­κό­τε­ρα δε τα πιο λεπτά όπως φύλ­λα, βελό­νες, μικρά κλα­διά και κορ­μοί, απο­βάλ­λουν υγρα­σία στην ατμό­σφαι­ρα και ξεραί­νο­νται γρή­γο­ρα. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα να διευ­κο­λύ­νε­ται η ανά­φλε­ξη, εφό­σον υπάρ­ξει κάποια πηγή θερ­μό­τη­τας, και στη συνέ­χεια η δια­τή­ρη­ση της καύ­σης και η γρή­γο­ρη μετά­δο­ση (εξά­πλω­ση) της φωτιάς.

Ειδι­κό­τε­ρα, η πρό­γνω­ση της περιε­χό­με­νης υγρα­σί­ας των νεκρών δασι­κών καυ­σί­μων για την Τετάρ­τη 17/8 είναι ότι αυτή ανα­μέ­νε­ται να πέσει κάτω από το 10% στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας. Οι τιμές αυτές δημιουρ­γούν ευνοϊ­κό υπό­βα­θρο για την εκδή­λω­ση και την εξά­πλω­ση δασι­κών πυρκαγιών.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο