Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έρχονται πρόστιμα σε εκατομμύρια παραβάτες και “παραβάτες” ιδιοκτήτες οχημάτων

Η ολο­κλή­ρω­ση της online πλατ­φόρ­μας MyAuto θα απο­κα­λύ­ψει τους ιδιο­κτή­τες ΙΧ, δίκυ­κλων και φορ­τη­γών που τα κινούν με απλή­ρω­τα Τέλη Κυκλο­φο­ρί­ας, ανα­σφά­λι­στα και χωρίς ΚΤΕΟ.

Ένα βήμα πριν την δια­σταύ­ρω­ση των στοι­χεί­ων των ιδιο­κτη­τών αυτο­κι­νή­των, δίκυ­κλων αλλά και φορ­τη­γών βρί­σκο­νται τα συναρ­μό­δια Υπουρ­γεία, ώστε να δια­πι­στω­θεί και επί­ση­μα πλέ­ον πόσοι κινούν τα οχή­μα­τά τους χωρίς να έχουν εξο­φλή­σει τα Τέλη Κυκλο­φο­ρί­ας, να έχουν ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο σε ισχύ και βέβαια χωρίς να τα έχουν περά­σει από ΚΤΕΟ.

Σύμ­φω­να με στε­λέ­χη από τον κλά­δο των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών αλλά και των ΚΤΕΟ, ο αριθ­μός των οχη­μά­των που κινεί­ται χωρίς ασφά­λεια υπο­λο­γί­ζε­ται σε περί­που 600.000 μονά­δες και πάνω από 1,2 εκατ. μονά­δες χωρίς να δια­θέ­τουν Δελ­τίο Τεχνι­κού Ελέγ­χου! Όσον αφο­ρά τα οχή­μα­τα που κινού­νται χωρίς να έχουν πλη­ρώ­σει τα Τέλη Κυκλο­φο­ρί­ας υπο­λο­γί­ζο­νται σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες χωρίς να μπο­ρεί με βεβαιό­τη­τα κανείς να δώσει έναν συγκε­κρι­μέ­νο αριθμό…

Μάλι­στα, κατά την παρου­σί­α­ση των Ψηφια­κών Υπη­ρε­σιών για την Οδή­γη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τα Υπουρ­γεία Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης και Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών ο κ. Κώστας Καρα­μαν­λής ξεκα­θά­ρι­σε ότι θα μπει ένα τέλος στην παρα­νο­μία και πως η δια­σταύ­ρω­ση των στοι­χεί­ων θα γίνει άμε­σα, ώστε να επι­βλη­θούν τα πρό­στι­μα για μη έλευ­ση από ΚΤΕΟ ή ανα­σφά­λι­στο όχη­μα στους παρα­βά­τες ιδιο­κτή­τες όπως επί­σης και σε εκεί­νους που δεν πλη­ρώ­νουν τα ετή­σια Τέλη Κυκλοφορίας.

Επί­σης, ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών κ. Κώστας Καρα­μαν­λής τόνι­σε ότι με τη νέα πλατ­φόρ­μα της online μετα­βί­βα­σης οχη­μά­των δεν απαι­τεί­ται πλέ­ον η προ­σκό­μι­ση του Δελ­τί­ου ΚΤΕΟ ή της βεβαί­ω­σης για τα Τέλη Κυκλο­φο­ρί­ας καθώς όλα γίνο­νται αυτό­μα­τα από το σύστημα.

Τα πρόστιμα

Ο πριν 45 χρό­νια!! ισχύ­ων νόμος (489/76) προ­βλέ­πει ότι η κυκλο­φο­ρία οχή­μα­τος χωρίς το ειδι­κό απο­δει­κτι­κό της ασφά­λι­σης σήμα επι­σύ­ρει την αφαί­ρε­ση των πινα­κί­δων, της άδειας ικα­νό­τη­τας του οδη­γού και της άδειας κυκλο­φο­ρί­ας για 6 μήνες.

Η πρό­κλη­ση δε ατυ­χή­μα­τος από όχη­μα χωρίς το προ­α­να­φε­ρό­με­νο ειδι­κό σήμα, επι­σύ­ρει την αφαί­ρε­ση πινα­κί­δων και της άδειας κυκλο­φο­ρί­ας για δύο χρό­νια και επί υπο­τρο­πής για τρία χρό­νια.

Επί­σης επι­βάλ­λε­ται χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο με πρά­ξη της Αστυ­νο­μι­κής Αρχής και εισπρατ­τό­με­νο με τις οικεί­ες δια­τά­ξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1.000€ για τα λεω­φο­ρεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επι­βα­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα.

🔳  Η άδεια κυκλο­φο­ρί­ας και οι πινα­κί­δες μπο­ρούν να επι­στρα­φούν στον κάτο­χο ή στον ιδιο­κτή­τη του οχή­μα­τος, πριν περά­σουν τα παρα­πά­νω χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα, αν πλη­ρώ­σει το πρό­στι­μο και προ­σκο­μί­σει την από­δει­ξη πλη­ρω­μής καθώς και το ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο για το όχημα.

🔳 Επί­σης υπάρ­χουν και ποι­νι­κές κυρώ­σεις που περι­λαμ­βά­νουν φυλά­κι­ση από 2 μήνες μέχρι 1 χρό­νο και χρη­μα­τι­κή ποι­νή μέχρι 3.000€.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας ταυ­το­ποί­η­σης των στοι­χεί­ων του ανα­σφά­λι­στου οχή­μα­τος, θα στα­λεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιο­κτή­τη ανα­σφά­λι­στου ειδο­ποι­η­τή­ριο για να ασφα­λι­στεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξη­γή­σεις, να πλη­ρώ­σει παρά­βο­λο 250€ για να ασφα­λι­στεί ενώ αν ο ιδιο­κτή­της δεν κάνει τα παρα­πά­νω, θα του επι­βλη­θεί νέο πρό­στι­μο 500€ καθώς και οι παρα­πά­νω διοι­κη­τι­κές και ποι­νι­κές κυρώσεις!

Σύμ­φω­να με το νόμο, αν το όχη­μά σου είναι και­νούρ­γιο, θα πρέ­πει να το περά­σεις ΚΤΕΟ στα 4 χρό­νια από την πρώ­τη του κυκλο­φο­ρία και κατό­πιν θα ελέγ­χε­ται κάθε 2 χρό­νια. Αν αργή­σεις και χάσεις την προ­θε­σμία σου, πλη­ρώ­νεις πρό­στι­μο στο ταμείο του ΚΤΕΟ ώστε να γίνει τελι­κά ο έλεγ­χος. Το ποσό που θα πλη­ρώ­σεις εξαρ­τά­ται από την καθυ­στέ­ρη­ση και υπο­λο­γί­ζε­ται σε 16€ για καθυ­στέ­ρη­ση έως 30 ημέ­ρες, σε 33 ευρώ για καθυ­στέ­ρη­ση από 30 ημέ­ρες – 6 μήνες και σε 65 ευρώ για καθυ­στέ­ρη­ση πάνω από 6 μήνες. Σε περί­πτω­ση ηλε­κτρο­νι­κού ελέγ­χου το πρό­στι­μο ανέρ­χε­ται σε 150 ευρώ ενώ αν δια­πι­στω­θεί η παρά­βα­ση σε έλεγ­χο της Τρο­χαί­ας τότε το πρό­στι­μο ανέρ­χε­ται σε 400 ευρώ το οποίο μπο­ρεί να περιο­ρι­στεί στο 1/8 (50 ευρώ) στην περί­πτω­ση που ο ιδιο­κτή­της του οχή­μα­τος προ­σκο­μί­σει δελ­τίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημε­ρών. Το πρό­στι­μο της Τρο­χαί­ας σε περί­πτω­ση ανέ­λεγ­κτων Φορ­τη­γών άνω των 3,5 τόνων, Ταξί, Ασθε­νο­φό­ρων, Λεω­φο­ρεί­ων από ΚΤΕΟ έχει ορι­στεί στα 400€, το οποίο μπο­ρεί να περιο­ρι­στεί στο 1/2 (200€) στην περί­πτω­ση που ο ιδιο­κτή­της του οχή­μα­τος προ­σκο­μί­σει δελ­τίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημε­ρών.

Αν κάποιος δεν έχει πλη­ρώ­σει τα ετή­σια Τέλη Κυκλο­φο­ρί­ας και το δια­πι­στώ­σουν σε κάποιο έλεγ­χο της Τρο­χαί­ας τότε αφαι­ρού­νται επί τόπου οι πινα­κί­δες και η άδεια κυκλο­φο­ρί­ας μέχρι ο κάτο­χος του οχή­μα­τος να προ­σκο­μί­σει την από­δει­ξη πλη­ρω­μής τους που να υπεν­θυ­μί­σου­με ανέρ­χε­ται στο διπλά­σιο του αρχι­κού ποσού.

Ξεκίνησε το «ψηφιακό φακέλωμα» – Τι περιλαμβάνει

Σε πλή­ρη λει­τουρ­γία έχει τεθεί εδώ και λίγες ώρες η νέα υπη­ρε­σία MyAuto, ένα ψηφια­κό πορ­το­φό­λι όπου βρί­σκο­νται συγκε­ντρω­μέ­να όλα τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία που αφο­ρούν το αυτο­κί­νη­το των οδηγών.

Η πρό­σβα­ση των κατό­χων ΙΧ στο “ΜyAuto” γίνε­ται μέσω του gov.gr και τα στοι­χεία που παρου­σιά­ζο­νται για το κάθε όχη­μα είναι τα εξής:

τα στοι­χεία της άδειας κυκλοφορίας

αν το όχη­μα είναι σε κίνη­ση / ακι­νη­σία ή έχει κλαπεί

στοι­χεία για την πλη­ρω­μή των τελών κυκλοφορίας

το απο­τέ­λε­σμα του Τεχνι­κού Ελέγ­χου (ΚΤΕΟ) και η ημε­ρο­μη­νία του επό­με­νου ελέγχου

στοι­χεία ασφάλισης

Στις πλη­ρο­φο­ρί­ες μας, που παρου­σιά­ζο­νται παρα­κά­τω μπο­ρεί­τε να δεί­τε ανα­λυ­τι­κά όλα τα στοι­χεία του αυτο­κι­νή­του που εμφα­νί­ζο­νται στην οθό­νη της συσκευ­ής σας, με το που εισέλ­θε­τε στην υπηρεσία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο