Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έτσι είναι στον καπιταλισμό φίλε μου…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Τον Ιού­λιο που μας πέρα­σε η Σου­η­δία γνώ­ρι­σε τις μεγα­λύ­τε­ρες και πιο κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές των δασών της. Εκα­το­ντά­δες εθε­λο­ντές συμ­με­τεί­χαν στην κατά­σβε­ση έως και 20 ώρες συνε­χό­με­νες. Οι Δήμοι κανό­νι­σαν ώστε να υπάρ­χουν χώροι να κοι­μη­θούν και διέ­νει­μαν φαγη­τό εκεί που είχαν υπη­ρε­σία οι εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες. Τους ευχα­ρί­στη­σαν με γιορ­τές, μετάλ­λια, λου­λού­δια και παρε­λά­σεις όταν η δου­λειά τους είχε τελειώ­σει. Στις συνε­ντεύ­ξεις τόνι­ζαν πως ήταν κου­ρα­στι­κό, άφη­σαν, δια­κο­πές και οικο­γέ­νειες αλλά ήταν για καλό σκο­πό και χαλά­λι. Μέχρι χτες που τους ήρθε επι­στο­λή από τις Εφο­ρί­ες που τους καλεί να δηλώ­σουν τις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις και τα γεύ­μα­τα διό­τι πρέ­πει να Φορο­λο­γη­θούν σαν τεκ­μή­ρια!!! Και πάνε τα χαμό­γε­λα. Έτσι ορί­ζει ο νόμος κυριέ μου! Έτσι λει­τουρ­γεί το κρά­τος στον καπιταλισμό.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο