Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφεση κατά της αποφυλάκισης του Ν. Μιχαλολιάκου άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας

Έφε­ση κατά της απο­φυ­λά­κι­σης του αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, άσκη­σε ο Εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών Λαμί­ας Νική­τας Θεο­λο­γί­δης, κρί­νο­ντας ότι το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών που συναί­νε­σε στην έξο­δό του, έσφα­λε ως προς τις εκτι­μή­σεις του για τον κατα­δι­κα­σμέ­νο σε κάθειρ­ξη 13 ετών για διεύ­θυν­ση του ναζι­στι­κού μορφώματος.

Ο κ. Θεο­λο­γί­δης μελέ­τη­σε το βού­λευ­μα του Δικα­στι­κού Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Λαμί­ας και κρί­νει ότι οι δικα­στές δεν αξιο­λό­γη­σαν επαρ­κώς την αρθρο­γρα­φία του Μιχα­λο­λιά­κου μετά την κατα­δί­κη του, η οποία δηλώ­νει, κατά τον Εισαγ­γε­λέα Εφε­τών, ότι όχι μόνο δεν πλη­ροί τους όρους για καλή δια­γω­γή μετά την πρά­ξη, αλλά και ότι είναι επι­κίν­δυ­νος για την διά­πρα­ξη νέων αδι­κη­μά­των εφό­σον αφε­θεί ελεύθερος.

Η θέση του κ. Θελο­γί­τη είναι αντί­στοι­χη με εκεί­νη που εξέ­φρα­σε ο αρμό­διος εισαγ­γε­λέ­ας στο δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο το οποίο εξέ­τα­σε την αίτη­ση του κατα­δι­κα­σμέ­νου, για υφ’ όρον από­λυ­ση, ειση­γού­με­νος να μην γίνει δεκτή. Ο προ­τεί­νων εισαγ­γε­λέ­ας είχε την γνώ­μη πως αν και τυπι­κά ο Μιχα­λο­λιά­κος τηρού­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του νόμου για την από­λυ­ση του από την φυλα­κή, ουσια­στι­κά δεν έπρε­πε να βγει καθώς δεν εμφα­νί­ζε­ται μετα­νοη­μέ­νος και δεν κρί­νε­ται ως ηθι­κά βελ­τιω­μέ­νος για τις πρά­ξεις που του απο­δί­δο­νται. Παρέ­θε­τε μάλι­στα ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός, σωρεία άρθρων του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στα οποία ο γρά­φων επα­να­λαμ­βά­νει την θέση που δια­τυ­πώ­νει εξ αρχής, ότι είναι «θύμα μίας πολι­τι­κής σκευω­ρί­ας» που στό­χευ­σε στην πλή­ρη απο­δυ­νά­μω­ση της Χρυ­σής Αυγής εξαι­τί­ας «της δυνα­μι­κής της στην κοινωνία».

Οι δικα­στές του Συμ­βου­λί­ου ωστό­σο, έκρι­ναν πως με βάση το Δίκαιο, οποιεσ­δή­πο­τε αμφι­βο­λί­ες στο πρό­σω­πο του κατα­δι­κα­σμέ­νου πρέ­πει να λει­τουρ­γούν θετι­κά, ενώ δεν δέχθη­κε πως η αρθρο­γρα­φία απο­τε­λεί ένδει­ξη κιν­δύ­νου τέλε­σης νέων πρά­ξε­ων. Έτσι απο­φά­σι­σε την απο­δο­χή της αίτη­σης του, δια­τάσ­σο­ντας την απο­φυ­λά­κι­ση του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου με την επι­βο­λή περιο­ρι­στι­κών όρων.

Η έφε­ση του κ. Θεο­λο­γί­δη θα εξε­τα­στεί σε σύντο­μο χρό­νο από το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λαμί­ας το οποίο θα λάβει την τελι­κή από­φα­ση για το αν ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος θα παρα­μεί­νει ελεύ­θε­ρος ή αν θα οδη­γη­θεί στις φυλα­κές Δομο­κού ώσπου να εκπνεύ­σει ο χρό­νος έκτι­σης της ποι­νής του.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι αίτη­ση απο­φυ­λά­κι­σης υπέ­βα­λε και το πρω­το­πα­λί­κα­ρο του Μιχα­λο­λιά­κου, ο ναζί Ηλί­ας Κασιδιάρης.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο