Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφεση κατά της απόφασης για τον Δ. Λιγνάδη από την εισαγγελέα Εφετών

Αντι­μέ­τω­πος με το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής μεγα­λύ­τε­ρης ποι­νής στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, είναι πλέ­ον ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, μετά την άσκη­ση έφε­σης από την Εισαγ­γε­λία Εφε­τών κατά δύο τμη­μά­των της από­φα­σης του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου που τον κατα­δί­κα­σε σε συνο­λι­κή ποι­νή κάθειρ­ξης 12 ετών για δύο βια­σμούς ανη­λί­κων κηρύσ­σο­ντάς τον αθώο για άλλες δύο περιπτώσεις.

Ο επι­φα­νής ηθο­ποιός και θεα­τρι­κός σκη­νο­θέ­της ο οποί­ος είναι ελεύ­θε­ρος μέχρι το Εφε­τείο, καθώς το πρω­το­βάθ­μιο δικα­στή­ριο έδω­σε ανα­στέλ­λου­σα δύνα­μη στην έφε­σή του, θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πος, όταν η υπό­θε­ση εισα­χθεί στο Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο, με το ενδε­χό­με­νο να του επι­βλη­θεί μεγα­λύ­τε­ρη ποι­νή αν κρι­θεί ένο­χος και εφό­σον κρι­θεί βάσι­μη η έφε­ση που ασκή­θη­κε σήμε­ρα από την Εισαγ­γε­λέα Εφε­τών Βασι­λι­κή Χαλβά.

Πλην της αυστη­ρό­τε­ρης ποι­νι­κής μετα­χεί­ρι­σης που ζητά η κ. Χαλ­βά, το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο θα εξε­τά­σει τις αιτιά­σεις της εισαγ­γε­λι­κής λει­τουρ­γού και για μία εκ των δύο υπο­θέ­σε­ων βια­σμού για την οποία αθωώθηκε.

Η κ. Χαλ­βά έκρι­νε ότι στον πρώ­ην επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου θα έπρε­πε να επι­βλη­θεί μεγα­λύ­τε­ρο ύψος ποι­νών για τις δύο περι­πτώ­σεις βια­σμών που κρί­θη­κε ένο­χος. Αιτιο­λο­γεί δε την θέση της αυτή επι­κα­λού­με­νη τη βαρύ­τη­τα αλλά και την ηθι­κή απα­ξία των πρά­ξε­ών που του κατα­λο­γί­στη­καν καθώς και της βλά­βης που προ­ξέ­νη­σε στα θύμα­τα. Τονί­ζει επί­σης ότι η έντα­ση του δόλου του Δημή­τρη Λιγνά­δη αλλά και η εκ μέρους του εκμε­τάλ­λευ­ση της εμπι­στο­σύ­νης των παθό­ντων λόγω της ανη­λι­κό­τη­τάς τους, θα έπρε­πε να αξιο­λο­γη­θεί από το δικα­στή­ριο και να «απα­ντη­θεί» με αυστη­ρό­τε­ρη ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση στον κατηγορούμενο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ΜΟΔ επέ­βα­λε ποι­νή 10ετούς κάθειρ­ξης για έναν βια­σμό και 5ετούς για τον άλλον, με τελι­κή ποι­νή τα 12 έτη κάθειρξης.

Παράλ­λη­λα η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός ζητά να επα­νε­ξε­τα­στεί, επί τα χεί­ρω για τον καλ­λι­τέ­χνη, και η αθώ­ω­σή του για την τρί­τη κατη­γο­ρία βια­σμού σε βάρος ανη­λί­κου, για την οποία το ΜΟΔ τον κήρυ­ξε αθώο με πλειο­ψη­φία 5 προς 2. Πρό­κει­ται για τον έναν εκ των δύο βια­σμών για τους οποί­ους ο ηθο­ποιός αθω­ώ­θη­κε, με τον δεύ­τε­ρο εξ αυτών να αφο­ρά ενή­λι­κο ο οποί­ος δεν εμφα­νί­στη­κε στο δικα­στή­ριο. Η από­φα­ση για το βια­σμό σε βάρος του ενή­λι­κα άντρα ήταν ομόφωνη.

Σύμ­φω­να με την έφε­ση, τόσο από την μαρ­τυ­ρία του ίδιου του 26χρονου σήμε­ρα μηνυ­τή αλλά και από στοι­χεία που προ­έ­κυ­ψαν από την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία, η πρά­ξη βια­σμού σε βάρος του ανή­λι­κου τότε, αγο­ριού έχει τελε­στεί. Ο καταγ­γέλ­λων, αιγυ­πτια­κής κατα­γω­γής, ήταν ο πρώ­τος από τους μηνυ­τές που κατέ­θε­σε στο δικα­στή­ριο και περιέ­γρα­ψε ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος τον προ­σέγ­γι­σε μέσω άλλου αγο­ριού και ότι του υπο­σχό­ταν να τον βοη­θή­σει να ασχο­λη­θεί με το θέα­τρο. Ο ίδιος ο κατη­γο­ρού­με­νος, απο­λο­γού­με­νος υπο­στή­ρι­ξε πως δεν είχε καμία άμε­ση επα­φή μαζί του και ότι η επι­κοι­νω­νία τους, αν υπήρ­χε όπως ανέ­φε­ρε, θα ήταν μόνο μέσα από πλατ­φόρ­μες κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο