Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφοδος της ισραηλινής αστυνομίας στο γραφείο του Al Jazeera — Δεν είναι πλέον προσβάσιμο στις τηλεοράσεις του Ισραήλ

Η ισραη­λι­νή αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποί­η­σε έφο­δο σε ένα δωμά­τιο ξενο­δο­χεί­ου στην Ιερου­σα­λήμ το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­το από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γρα­φείο του, μετά την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να δια­κό­ψει τη λει­τουρ­γία στη χώρα του κατα­ρια­νής ιδιο­κτη­σί­ας τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού, δήλω­σαν ένας Ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος και πηγή του Al Jazeera στο Reuters.

Βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σαν στο δια­δί­κτυο δεί­χνουν αστυ­νο­μι­κούς με πολι­τι­κά να απο­συ­ναρ­μο­λο­γούν εξο­πλι­σμό κάμε­ρας σε ένα δωμά­τιο ξενο­δο­χεί­ου. Η πηγή του Al Jazeera δήλω­σε πως το ξενο­δο­χείο βρί­σκε­ται στην Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου έκλει­σε το δίκτυο όσο συνε­χί­ζε­ται ο πόλε­μος στη Γάζα, με το επι­χεί­ρη­μα ότι η κατα­ρια­νή τηλε­ό­ρα­ση απει­λή την εθνι­κή ασφάλεια.

Η τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση του Al Jazeera στο Ισρα­ήλ κόπη­κε σήμε­ρα, μετά την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να “κλεί­σει” το κατα­ρια­νό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο στη χώρα και να κατα­σχέ­σει τον εξο­πλι­σμό του.

Το Al Jazeera στα αρα­βι­κά και το Al Jazeera στα αγγλι­κά δεί­χνουν ένα μήνυ­μα σε μαύ­ρο φόντο που λέει: “Σύμ­φω­να με την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης, η μετά­δο­ση του δικτύ­ου Al Jazeera ανα­στά­λη­κε στο Ισραήλ”.

Οι δια­δι­κτυα­κοί ιστό­το­ποι του δικτύ­ου παρα­μέ­νουν προ­σβά­σι­μοι μέσω του ισραη­λι­νού δικτύ­ου κινη­τής τηλεφωνίας.

Το Al Jazeera χαρα­κτή­ρι­σε την από­φα­ση εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια και απέρ­ρι­ψε την κατη­γο­ρία πως το δίκτυο απει­λεί την εθνι­κή ασφά­λεια χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την “επι­κίν­δυ­νο και γελοίο ψέμα” που θέτει τους δημο­σιο­γρά­φους του σε κίνδυνο.

Ανέ­φε­ρε ότι επι­φυ­λάσ­σε­ται του δικαιώ­μα­τος να “επι­διώ­ξει κάθε νομι­κό βήμα”.

Δεν υπάρ­χει επί­ση­μο σχό­λιο από την κυβέρ­νη­ση του Κατάρ, που παρέ­πεμ­ψε στο Al Jazeera.

To Al Jazeera έχει απο­κα­λέ­σει στο παρελ­θόν τις προ­σπά­θειες του Ισρα­ήλ να περιο­ρί­σει τη λει­τουρ­γία του “κλι­μά­κω­ση” και ανέ­φε­ρε σε μια δήλω­ση στις αρχές Απρι­λί­ου πως “έρχε­ται στο πλαί­σιο μιας σει­ράς συστη­μα­τι­κών ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων προ­κει­μέ­νου να φιμω­θεί το Al Jazeera”.

Ανέ­φε­ρε πως οι ισραη­λι­νές αρχές στο­χο­ποί­η­σαν σκό­πι­μα και σκό­τω­σαν αρκε­τούς δημο­σιο­γρά­φους του, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του Σαμέρ Αμπού Ντά­κα και του Χάμ­ζα ΑλΝτά­χντουχ που σκο­τώ­θη­καν στη Γάζα στη διάρ­κεια του πολέμου.

(Το Ισρα­ήλ, που δια­πράτ­τει μια γενο­κτο­νία ενα­ντί­ον του παλαι­στη­νια­κού λαού, εξο­ντώ­νει συνε­χώς και δημο­σιο­γρά­φους που δεν ανα­πα­ρά­γουν την προ­πα­γάν­δα του. Οι απώ­λειες των δημο­σιο­γρά­φων στη Γάζα, δεν είναι προ­φα­νώς ούτε «παρά­πλευ­ρες» αλλά ούτε και τυχαί­ες. Από την αρχή της ισραη­λι­νής επί­θε­σης οι δημο­σιο­γρά­φοι που έχουν χάσει τη ζωή τους ξεπερ­νούν κατά πολύ τους 100!)

Το Κατάρ ίδρυ­σε το Al Jazeera το 1996 και θεω­ρεί πως το δίκτυο είναι ένας τρό­πος να ενι­σχύ­σει το παγκό­σμιο προ­φίλ του.

“Το Al Jazeera Media Network κατα­δι­κά­ζει έντο­να και καταγ­γέλ­λει αυτή την εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια που παρα­βιά­ζει τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και το βασι­κό δικαί­ω­μα της πρό­σβα­σης στην πλη­ρο­φο­ρία”, ανέ­φε­ρε σε μια ανα­κοί­νω­ση το δίκτυο. “Το Al Jazeera δηλώ­νει το δικαί­ω­μά του να συνε­χί­σει να παρέ­χει ειδή­σεις και πλη­ρο­φο­ρί­ες στο παγκό­σμιο ακρο­α­τή­ριό του”.

Το Γρα­φείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα επέ­κρι­νε επί­σης το κλεί­σι­μο του δικτύ­ου. “Λυπού­μα­στε για την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να κλεί­σει το Al Jazeera στο Ισρα­ήλ”, ανέ­φε­ρε στο X. “Ένα ελεύ­θε­ρο και ανε­ξάρ­τη­το μέσο ενη­μέ­ρω­σης είναι απα­ραί­τη­το προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­ζε­ται η δια­φά­νεια και η λογο­δο­σία. Τώρα, ακό­μη περισ­σό­τε­ρο δεδο­μέ­νων των ισχυ­ρών περιο­ρι­σμών στις μετα­δό­σεις από τη Γάζα. Η ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης είναι ένα κρί­σι­μο ανθρώ­πι­νο δικαί­ω­μα. Καλού­με την κυβέρ­νη­ση να αναι­ρέ­σει την απαγόρευση”.

Η Βου­λή του Ισρα­ήλ ενέ­κρι­νε τον περα­σμέ­νο μήνα νόμο που επι­τρέ­πει το προ­σω­ρι­νό κλεί­σι­μο στο Ισρα­ήλ ξένων τηλε­ο­πτι­κών δικτύ­ων που θεω­ρεί­ται ότι συνι­στούν απει­λή για την εθνι­κή ασφάλεια.

Ο νόμος επι­τρέ­πει στον Νετα­νιά­χου και στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιό του να κλεί­σουν τα γρα­φεία του δικτύ­ου στο Ισρα­ήλ για 45 ημέ­ρες, περί­ο­δο που μπο­ρεί να ανα­νε­ω­θεί, έτσι ώστε να παρα­μεί­νει σε ισχύ μέχρι τα τέλη Ιου­λί­ου ή μέχρι το τέλος των μεγά­λων στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στη Γάζα.

Το Κατάρ, όπου έχουν την έδρα τους αρκε­τοί πολι­τι­κοί ηγέ­τες της Χαμάς, προ­σπα­θεί να μεσο­λα­βή­σει για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας κατά­παυ­σης του πυρός και απε­λευ­θέ­ρω­σης ομή­ρων που θα μπο­ρού­σε να θέσει τέλος στον πόλε­μο στη Γάζα.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο