Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» η Λεονέλα Ινές Ρελίς Ντίας, πρωτοπόρα Κουβανή παιδαγωγός

«Έφυ­γε» από τη ζωή πρό­σφα­τα η Λεο­νέ­λα Ινές Ρελίς Ντί­ας, εκπαι­δευ­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, δημιουρ­γός της πρω­το­πο­ρια­κής μεθό­δου για την αντι­με­τώ­πι­ση του αναλ­φα­βη­τι­σμού «Yo si puedo» («Ναι μπορώ»).

Γεν­νή­θη­κε στην Κού­βα το 1947 και από ηλι­κία μόλις 15 ετών συμ­με­τεί­χε στη μεγά­λη εκστρα­τεία κατά του αναλ­φα­βη­τι­σμού στην Κού­βα το 1961, δύο χρό­νια μετά τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Η Κού­βα έγι­νε η πρώ­τη χώρα που κατα­πο­λέ­μη­σε τον αναλ­φα­βη­τι­σμό. Για την τερά­στια προ­σφο­ρά της τιμή­θη­κε πολ­λές φορές από τη χώρα της, από την Ουνέ­σκο, και άλλους διε­θνείς οργανισμούς.

Κούβα 1

Το «Yo si puedo» («Ναι μπο­ρώ») είναι ένα πρό­γραμ­μα που προ­σφέ­ρει η Κού­βα σε όλο τον κόσμο και σήμε­ρα έχει βοη­θή­σει 8 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους να μάθουν γρα­φή και ανά­γνω­ση σε χώρες της Αφρι­κής, της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και την Ωκε­α­νία, εφαρ­μό­ζε­ται στην αγγλι­κή γλώσ­σα στη Νέα Ζηλανδία.

Το πρό­γραμ­μα βασί­ζε­ται στην πρα­κτι­κή εμπει­ρία που απο­κτά ο μαθη­τής με τη βοή­θεια ενός δασκά­λου και υπο­στη­ρί­ζε­ται από οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό — 65 τηλε­μα­θή­μα­τα διάρ­κειας 30 λεπτών το καθέ­να και μόνο σε τρεις μήνες τα άτο­μα μαθαί­νουν να δια­βά­ζουν και να γράφουν.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο