Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή η γνωστή φίλαθλος του Πανιωνίου Ρενάτα

Στη θλί­ψη έχει βυθι­στεί η οικο­γέ­νεια του Πανιω­νί­ου και το υγιώς σκε­πτό­με­νο κομ­μά­τι του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου καθώς έφυ­γε χθες από τη ζωή μια από τις πιο αγα­πη­τές φυσιο­γνω­μί­ες του φίλα­θλου κοι­νού, η Ρενά­τα Λαζάρου.

Η ιστο­ρία της και ο αξιο­πρε­πής αγώ­νας που έδω­σε για να κρα­τη­θεί στη ζωή ενά­ντια στην επά­ρα­τη νόσο, κέρ­δι­σε τον σεβα­σμό των οπα­δών όλων των ομά­δων. Μέλος των οργα­νω­μέ­νων οπα­δών του Πανιω­νί­ου «Πάν­θη­ρες», η Ρενά­τα κατά­φε­ρε να γκρε­μί­σει τα οπα­δι­κά τεί­χη και τον τυφλό φανατισμό.

Πάντο­τε έδι­νε ηχη­ρό παρών στις ανα­με­τρή­σεις σε ποδό­σφαι­ρο και μπά­σκετ, καθώς δεν ήθε­λε να λεί­πει στιγ­μή από το πλευ­ρό των «κυα­νέ­ρυ­θρων». Σε συνέ­ντευ­ξη της στο «Εθνο­σπορ» πριν από εννιά μήνες η ίδια έλε­γε: «Πρέ­πει κάποιοι άνθρω­ποι να κατα­λά­βουν ότι οι οπα­δοί δεν είμα­στε αυτά τα κωλό­παι­δα που νοµί­ζουν. Είµα­στε αλλη­λέγ­γυοι. Μαζί στη ζωή, απέ­να­ντι στα γήπε­δα. Οι οπα­δοί είµα­στε ροµα­ντι­κοί άνθρωποι».

Στα γήπε­δα όλης της χώρας, οπα­δοί όλων των ομά­δων, απο­χαι­ρέ­τη­σαν τη Ρενά­τα, όπως την είχαν στη­ρί­ξει στο μεγά­λο αγώ­να που έδι­νε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα. «Συνέ­χι­σε να τρα­γου­δάς στα πέτα­λα του ουρα­νού. Αντίο Ρενά­τα» έγρα­φε ένα πανό φιλά­θλων της ομά­δας των Τρικάλων.

«Ενέ­πνευ­σες, όλους εκεί­νους που αγω­νί­ζο­νται κατά της κωλο­αρ­ρώ­στιας» ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­ση τους οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί του Πανιω­νιού “Πάν­θη­ρες”, ενώ τόσο η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Πανιώ­νιος, ο Ερα­σι­τέ­χνης και οι παλαί­μα­χοι του συλ­λό­γου είπαν το δικό τους αντίο. «Θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους της Ρενά­τας Λαζά­ρου. Καλό ταξί­δι» έγρα­ψε η ΠΑΕ Πανιώνιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο