Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός και πολιτικός Γκλέντα Τζάκσον

Η βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Βρε­τα­νί­δα ηθο­ποιός και πρώ­ην βου­λευ­τής, Γκλέ­ντα Τζάκ­σον, πέθα­νε στα 87 της χρό­νια έπει­τα από “σύντο­μη ασθέ­νεια”, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το εθνι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου και της Ιρλαν­δί­ας PA Media επι­κα­λού­με­νο τον ατζέ­ντη της.

Η Γκλέ­ντα Tζάκ­σον γεν­νή­θη­κε στις 9 Μαΐ­ου 1936 στο Μπίρ­κεν­χεντ του Τσέ­σαϊρ της Αγγλί­ας. Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα της ως ηθο­ποιός τη δεκα­ε­τία του 1950 και κέρ­δι­σε ανα­γνώ­ρι­ση για τη δου­λειά της τόσο στο θέα­τρο, όσο και στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρ­κεια της καριέ­ρας της ως ηθο­ποιός, έλα­βε πολ­λά βρα­βεία και δια­κρί­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δύο βρα­βεί­ων Όσκαρ καλύ­τε­ρης ηθο­ποιού. Το πρώ­το Όσκαρ κέρ­δι­σε για τον ρόλο της στην ται­νία «Women in Love» (1970) και το δεύ­τε­ρο για την ται­νία «A Touch of Class» (1973). Η αξιο­ση­μεί­ω­τη φιλ­μο­γρα­φία της περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, τις ται­νί­ες «Sunday Bloody Sunday» (1971), «The Music Lovers» (1970) και «Hedda» (1975).

Εκτός από την επι­τυ­χη­μέ­νη καριέ­ρα της ως ηθο­ποιός, η Τζάκ­σον ασχο­λή­θη­κε και με την πολι­τι­κή, υπη­ρε­τώ­ντας ως βου­λευ­τής των Εργα­τι­κών μέχρι το 2015.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο