Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή η Ολίβια Νιούτον Τζον, πρωταγωνίστρια του “Grease”

Σε ηλι­κία 73 ετών άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή στο ράν­τσο της στη Νότια Καλι­φόρ­νια το πρωί της Δευ­τέ­ρας, περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από οικο­γέ­νεια και φίλους η διά­ση­μη ηθο­ποιός και μου­σι­κός, Ολί­βια Νιού­τον Τζον, γνω­στή και από τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο της ‑κορι­τσά­κι τότε, στο μιού­ζι­καλ «Grease», όπου έπαι­ξε στο πλάι του Τζον Τραβόλτα.

Όπως έγρα­ψε ο σύζυ­γός της Τζον Ίστερ­λινγκ σε ανάρ­τη­σή του σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης: «πέθα­νε ειρη­νι­κά στο ράν­τσο της στη νότια Καλι­φόρ­νια σήμε­ρα το πρωί, περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από την οικο­γέ­νεια και τους φίλους της. Ζητά­με από όλους να σεβα­στούν την ιδιω­τι­κή ζωή της οικο­γέ­νειας σε αυτήν τη δύσκο­λη στιγμή».

Υπεν­θυ­μί­ζει πως η Ολί­βια Νιού­τον-Τζον απο­τέ­λε­σε «σύμ­βο­λο θριάμ­βων και ελπί­δας για περισ­σό­τε­ρα από 30 χρό­νια», καθώς μοι­ρά­στη­κε τη μάχη που έδω­σε με τον καρ­κί­νο του μαστού.

Αντί στε­φά­νων και λου­λου­διών, η οικο­γέ­νεια ζήτη­σε να γίνουν δωρε­ές στη μνή­μη της στο Ίδρυ­μα που φέρει το όνο­μά της (Olivia Newton-John) για την έρευ­να κατά του καρκίνου.

Η Ολί­βια Νιού­τον Τζον γεν­νή­θη­κε στις 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1948, στο Κέι­μπριτζ της Βρε­τα­νί­ας, από γονείς με αγγλο-αυστρα­λή καταγωγή.

Έλα­βε τέσ­σε­ρις φορές βρα­βείο Grammy και έχει μπει πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν κατα­λά­βει την πρώ­τη θέση στο Billboard 200.

Έντε­κα από τα singles της (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δυο πλα­τι­νέ­νιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δυο πλα­τι­νέ­νιων και τεσ­σά­ρων διπλά πλα­τι­νέ­νιων) έχουν γίνει χρυ­σοί. Έχει που­λή­σει σχε­δόν 100 εκατ. δίσκους παγκο­σμί­ως και θεω­ρεί­ται μια από τους καλ­λι­τέ­χνες με τις περισ­σό­τε­ρες πωλή­σεις δίσκων παγκοσμίως.

Πρω­τα­γω­νί­στη­σε στο μιού­ζι­καλ Grease (1978) και το ομώ­νυ­μο τρα­γού­δι είναι ένα από τα πιο επι­τυ­χη­μέ­να στην ιστο­ρία της μου­σι­κής ενώ το single «You’re the One That I Want», με τον συμπρω­τα­γω­νι­στή της Τζον Τρα­βόλ­τα, είναι ένα από τα singles με τις περισ­σό­τε­ρες πωλή­σεις όλων των εποχών.

Η Νιού­τον Τζον υπήρ­ξε επί­σης ακτι­βί­στρια για ζητή­μα­τα του περι­βάλ­λο­ντος και των δικαιω­μά­των των ζώων.

Είχε ταχθεί υπέρ της υπε­ρά­σπι­σης της υγεί­ας και έχει ανα­μι­χθεί με αρκε­τές φιλαν­θρω­πί­ες, προ­ϊ­ό­ντα υγεί­ας και ερά­νους. Τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά ενδια­φέ­ρο­ντά της περι­λαμ­βά­νουν την κυκλο­φο­ρία αρκε­τών προ­ϊ­ό­ντων για την Koala Blue και την ιδιο­κτη­σία του Gaia Retreat & Spa στην Αυστραλία.

Η Νιού­τον Τζον είχε παντρευ­τεί δυο φορές. Είχε απο­κτή­σει μια κόρη, τη Χλόη Λάτ­ταν­ζι, με τον πρώ­το σύζυ­γό της, τον ηθο­ποιό Ματ Λάτ­ταν­ζι. Το 2008 παντρεύ­τη­κε τον Τζον Ίστερλιγκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο