Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Έλζα Σοάρες

Η Έλζα Σοά­ρες, μία από πιο εμβλη­μα­τι­κές τρα­γου­δί­στριες της σάμπα, άφη­σε χθες την τελευ­ταία της πνοή στο σπί­τι της, στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, σε ηλι­κία 91 ετών.

Γεν­νη­μέ­νη σε μία φαβέ­λα του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, η Σοά­ρες κέρ­δι­σε την κατα­ξί­ω­ση, ηχο­γρά­φη­σε 36 άλμπουμ και τρα­γού­δη­σε στην τελε­τή έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Βρα­ζι­λί­ας το 2016.

Πολ­λά από τα τρα­γού­δια της μιλού­σαν για τη σκλη­ρή ζωή στις φαβέ­λες, τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών και τον ρατσι­σμό στην κοι­νω­νία της Βρα­ζι­λί­ας, θέμα­τα για τα οποία προ­σπά­θη­σε να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σει την κοι­νή γνώμη.

«Ο ρατσι­σμός εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει, αλλά προ­σπα­θού­με να τον κατα­πο­λε­μή­σου­με και θα σημειώ­σου­με πρό­ο­δο. Ο ρατσι­σμός είναι αρρώ­στια», είχε πει η Σοά­ρες στην τελευ­ταία συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε πέρυ­σι στο πρα­κτο­ρείο Reuters.

Το 1966 η Έλζα Σοά­ρες παντρεύ­τη­κε τον σταρ του ποδο­σφαί­ρου Μανέ Γκα­ρίν­τσα, ο οποί­ος βοή­θη­σε την εθνι­κή ομά­δα της Βρα­ζι­λί­ας να κατα­κτή­σει το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο το 1958 και το 1962, μαζί με τον θρυ­λι­κό Πελέ.

Η ταρα­χώ­δης 17χρονη σχέ­ση τους τελεί­ω­σε όταν η Σοά­ρες χώρι­σε τον Γκα­ρίν­τσα επει­δή εκεί­νος χει­ρο­δί­κη­σε σε βάρος της κατά τη διάρ­κεια ενός καυ­γά. Ο Γκα­ρίν­τσα πέθα­νε από κίρ­ρω­ση του ήπα­τος το 1983. Η Έλσα Σοά­ρες πέθα­νε την ίδια ημε­ρο­μη­νία, 39 χρό­νια αργότερα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο