Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Μιχάλης Παπανικολάου

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 77 ετών ο σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας Μιχά­λης Παπα­νι­κο­λά­ου.

O Mιχά­λης Παπα­νι­κο­λά­ου γεν­νή­θη­κε στον Πύρ­γο. Παρά­τη­σε την Ιατρι­κή στον τρί­το χρό­νο για να σπου­δά­σει θατρο και κινη­μα­το­γρά­φο όπου και εργά­στη­κε στη συνέ­χεια σα βοη­θός μέχρι να “γυρί­σει” την πρώ­τη του ται­νία. Σκη­νο­θέ­τη­σε θέα­τρο, κινη­μα­το­γρά­φο, τηλε­ό­ρα­ση και ραδιό­φω­νο. Έγρα­ψε κάποια λίγα θεα­τρι­κά έργα (όλα παραγ­γε­λία κι όλα παιγ­μέ­να), διη­γή­μα­τα για τον περιο­δι­κό Τύπο, στί­χους τρα­γου­διών, σενά­ρια και εκδό­θη­καν πέντε συλ­λο­γές ποι­η­μά­των του, κάποια μετα­φρά­στη­καν στ’ αγγλι­κά. Ιδρυ­τι­κό μέλος θεα­τρι­κών σχη­μά­των και θεά­τρων. Δίδα­ξε σε σχο­λεία (δρα­μα­τι­κές σχο­λές), θέα­τρο και κινη­μα­το­γρά­φο (Πηγή; Biblionet).

Ανα­κοί­νω­ση για τον θάνα­το του σκη­νο­θέ­τη Μιχά­λη Παπα­νι­κο­λά­ου, εξέ­δω­σε η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Σκη­νο­θε­τών.

Όπως ανα­φέ­ρει:

«Το οπτι­κο­α­κου­στι­κό τοπίο και ο χώρος της τέχνης και του πολι­τι­σμού από χθες είναι φτω­χό­τε­ροι. Από χθες δε βρί­σκε­ται ανά­με­σα μας ο συνά­δελ­φος, ο συνα­γω­νι­στής, ο σκη­νο­θέ­της , δάσκα­λος και ποι­η­τής, Μιχά­λης Παπα­νι­κο­λά­ου.

Ο Μιχά­λης Παπα­νι­κο­λά­ου ήταν ένας άνθρω­πος δρα­στή­ριος τόσο στην καλ­λι­τε­χνι­κή, όσο και στην συν­δι­κα­λι­στι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή του.

Σκη­νο­θέ­τη­σε πλή­θος θεα­τρι­κών παρα­στά­σε­ων, τηλε­ο­πτι­κά επει­σό­δια και κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες. Παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε με την ποί­η­ση εκδί­δο­ντας αρκε­τές ποι­η­τι­κές συλλογές.

Στη συν­δι­κα­λι­στι­κή του δρά­ση διε­τέ­λε­σε μέλος του ΔΣ της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Σκη­νο­θε­τών, καθώς και του εισπρα­κτι­κού μας φορέα. Υπήρ­ξε δρα­στή­ριο και ανή­συ­χο πνεύ­μα, μαχη­τι­κός υπε­ρα­σπι­στής των δικαιω­μά­των των σκηνοθετών.

Θα τον θυμό­μα­στε ακό­μα για τις ουσια­στι­κές παρεμ­βά­σεις του στις γενι­κές συνε­λεύ­σεις της ΕΕΣ, πάντα με καί­ριες και ζωντα­νές τοποθετήσεις.

Η πολυ­σύν­θε­τη προ­σω­πι­κό­τη­τά του, το έργο του καθώς και η αγω­νι­στι­κή του δρά­ση, θα κρα­τά­νε ζωντα­νή τη θύμη­σή του στους φίλους του, τους συνα­γω­νι­στές και τους συνα­δέλ­φους μας!

Η πολι­τι­κή του κηδεία θα γίνει την Πέμ­πτη 18 Μάη στις 2.00 μ.μ. στο Πρώ­το Νεκρο­τα­φείο Αθηνών.

Η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Σκη­νο­θε­τών εκφρά­ζει τη βαθιά της λύπη και τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του και στους οικεί­ους του.

Καλό ταξί­δι Μιχά­λη, θα μας λείψεις!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο