Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος χαράκτης — ζωγράφος Γιώργος Αργυράκης

Έφυ­γε χθες από τη ζωή ο σπου­δαί­ος χαρά­κτης — ζωγρά­φος Γιώρ­γος Αργυράκης.

Ήταν ένας από τους πιο ανα­γνω­ρι­σμέ­νους γρα­φί­στες και χαρά­κτες της Ελλά­δας και διε­θνώς, του οποί­ου οι αφί­σες δια­κρί­θη­καν και γνω­στο­ποί­η­σαν σε όλο τον κόσμο το αντι­δι­κτα­το­ρι­κό μήνυμα.

Τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια εκφρά­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του.

Όπως ανα­φέ­ρει: «Ο Γιώρ­γος Αργυ­ρά­κης πάντο­τε στο πλευ­ρό του ΚΚΕ πρό­σφε­ρε ιδιαί­τε­ρα μέσα από το καλ­λι­τε­χνι­κό του έργο. Εμπνεύ­στη­κε από τους αγώ­νες του λαού μας ανα­δει­κνύ­ο­ντας μέσα από ατο­μι­κές και ομα­δι­κές του εκθέ­σεις πρό­σω­πα που βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο, αλλά και με τις χαρα­κτη­ρι­στι­κές και δια­χρο­νι­κές αφί­σες του ιστο­ρι­κές στιγ­μές του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος από όλο τον κόσμο.

Ανά­με­σα στις εκθέ­σεις που έχει συμ­με­τά­σχει ήταν η Έκθε­ση Εικα­στι­κών αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια του ΚΚΕ, το 2018, στη Βασι­λι­κή του Αγί­ου Μάρ­κου, όπου συνέ­βα­λε με τα έργα του στην ανά­δει­ξη πλευ­ρών της ιστο­ρί­ας και της δρά­σης του ΚΚΕ αλλά και στη στή­ρι­ξη της δρά­σης του σήμε­ρα για μια κοι­νω­νία απαλ­λαγ­μέ­νη από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.

Ο Γιώρ­γος Αργυ­ρά­κης γεν­νή­θη­κε στα Μάλια της Κρή­της, πραγ­μα­το­ποί­η­σε τις γυμνα­σια­κές σπου­δές του στην Αθή­να ενώ στη συνέ­χεια δού­λε­ψε ως βοη­θός του σκη­νο­γρά­φου Τάσου Ζωγράφου.

Το 1963 φοί­τη­σε στη Σχο­λή Ελευ­θέ­ρου Σχε­δί­ου Von Parish του Μονάχου.

Το 1966 συνέ­χι­σε τις σπου­δές του στη Σχο­λή Καλών Τεχνών του Βερο­λί­νου μέχρι το 1971.

Τον επό­με­νο χρό­νο φοί­τη­σε στο Τεχνι­κό Πανε­πι­στή­μιο του Βερο­λί­νου σπου­δά­ζο­ντας Ιστο­ρία της Τέχνης, για δύο χρόνια.

Στην Ελλά­δα επέ­στρε­ψε το καλο­καί­ρι του 1974. Έζη­σε και εργά­στη­κε στην Κρή­τη από το 1979.

Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ατο­μι­κές εκθέ­σεις σε Βερο­λί­νο, Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Χανιά, Ηρά­κλειο, Αγρί­νιο κ.α και έχει συμ­με­τά­σχει σε πολ­λές ομαδικές».

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο