Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο χαράκτης και γραφίστας Γιώργος Αργυράκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθή­να 12/10/2022   Δ.Τ. 68

Ο Γιώρ­γος Αργυ­ρά­κης είχε γεν­νη­θεί στα Μάλια Ηρα­κλεί­ου Κρή­της όπου και έζη­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια. Τελεί­ω­σε το Γυμνά­σιο στην Αθή­να και για δύο χρό­νια ήταν βοη­θός του σκη­νο­γρά­φου ΤάσουΖωγρά­φου.

Το 1963 φοι­τά στη σχο­λή Ελευ­θέ­ρου Σχε­δί­ου Von Parish στο Μόνα­χο και το 1966 εγγρά­φε­ται στη σχο­λή Καλών Τεχνών του Βερο­λί­νου στο τμή­μα Χαρα­κτι­κής και Εφαρ­μο­σμέ­νης Γρα­φι­κής. Το 1971 συνε­χί­ζει τις σπου­δές του στο Τεχνι­κό Πανε­πι­στή­μιο του Βερο­λί­νου στην Ιστο­ρία της Τέχνης.

Κατά τη διάρ­κεια της Δικτα­το­ρί­ας δημο­σιεύ­ο­νται αντι­δι­κτα­το­ρι­κές αφί­σες του και γελοιο­γρα­φί­ες του. Επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα το 1974 και από το 1979 ζει και εργά­ζε­ται στην Κρή­τη.

Είχε εκδώ­σει το βιβλίο «Τσι­γκο­γρα­φία Γκρα­βού­ρα» και είχε βρα­βευ­τεί δύο φορές, για την αφί­σα «Έκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης 1975» και στο Ενδέ­κα­το Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών στην Αβά­να της Κού­βας το 1978.

Από το 1969 εκθέ­τει έργα σε ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα, στην Κύπρο και την Γερ­μα­νία. Συμ­με­τεί­χε στην Έκθε­ση «Ελλη­νι­κή Μετα­πο­λε­μι­κή Χαρα­κτι­κή 1950–1988 » το 1988 που συν­διορ­γα­νώ­θη­κε από το ΕΕΤΕ και την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Έφυγε από τη ζωή ο χαράκτης και γραφίστας Γιώργος Αργυράκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο