Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος Ρομά που πυροβόλησε εν ψυχρώ αστυνομικός

Έφυ­γε από τη ζωή, στις 10:10 το πρωί, ο 16χρονος, ο οποί­ος είχε τραυ­μα­τι­στεί από σφαί­ρα στο κεφά­λι, κατά τη διάρ­κεια αστυ­νο­μι­κής κατα­δί­ω­ξης και νοση­λευό­ταν επί 8 ημέ­ρες, σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, στη ΜΕΘ ενη­λί­κων του Ιπποκρατείου.

Σύμ­φω­να με το ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν, ο 16χρονος δια­κο­μί­στη­κε στο ΤΕΠ του Ιππο­κρα­τεί­ου, στις στις 5/12/22, στις 2.02πμ, με τη μονά­δα του ΕΚΑΒ, με τραύ­μα από πυρο­βό­λο όπλο στην αρι­στε­ρή ινια­κή χώρα σε κωμα­τώ­δη κατάσταση.

Στο ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν ανα­φέ­ρε­ται ότι ο 16χρονος «υπο­βλή­θη­κε σε άμε­ση χει­ρουρ­γι­κή αντι­με­τώ­πι­ση. Οδη­γή­θη­κε μετεγ­χει­ρη­τι­κά στη ΜΕΘ με μέγι­στη μηχα­νι­κή και φαρ­μα­κευ­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη των ζωτι­κών του λει­τουρ­γιών με την υγεία του να βρί­σκε­ται σε πολύ κρί­σι­μη κατά­στα­ση. Σήμε­ρα 13/12/22 παρά την προ­α­να­φε­ρό­με­νη υπο­στή­ρι­ξη και τις άοκνες προ­σπά­θειες του ιατρο­νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού της ΜΕΘ ο ασθε­νής απε­βί­ω­σε στις 10:10 πμ. Η Διοί­κη­ση του Νοσο­κο­μεί­ου και το ιατρι­κό, νοση­λευ­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό εκφρά­ζουν τα ειλι­κρι­νή τους συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του 16χρονου».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο