Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε« η δημοσιογράφος Καρολίνα Νουντλ Κάλφα

Τρα­γι­κό θάνα­το βρή­κε χθες, η δημο­σιο­γρά­φος Καρο­λί­να Νου­ντλ Κάλ­φα σε ηλι­κία μόλις 50 ετών, έπει­τα από πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στο σπί­τι της στη Χαλκιδική.

Η Καρο­λί­να Νου­ντλ γεν­νή­θη­κε το 1968 στη Γερ­μα­νία και, μετά την ολο­κλή­ρω­ση των λυκεια­κών σπου­δών της, φοί­τη­σε σε ιδιω­τι­κές σχο­λές Ελλά­δας και Γερ­μα­νί­ας. Την δημο­σιο­γρα­φι­κή της στα­διο­δρο­μία άρχι­σε το 1988, σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ως ρεπόρ­τερ και εκφω­νή­τρια ειδή­σε­ων, ενώ συνέ­χι­σε την πορεία της σε τοπι­κούς ραδιο­φω­νι­κούς και τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς. Το 1990 επι­με­λεί­το και παρου­σί­α­ζε εβδο­μα­διαία καλ­λι­τε­χνι­κή εκπο­μπή στον Τ/Σ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV” ενώ το 1992 παρου­σί­α­σε ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά δελ­τία στον Τ/Σ “ANTENNA TV”. Η συνά­δελ­φος συνέ­χι­σε να εργά­ζε­ται σε διά­φο­ρα Μέσα, κυρί­ως της Βορεί­ου Ελλά­δος, ενώ από το 2004 έως και το τέλος της λει­τουρ­γί­ας του σταθ­μού, εργά­στη­κε ως ελεύ­θε­ρη ρεπόρ­τερ στον Τ/Σ “ALTER CHANNEL”. Παράλ­λη­λα και για αρκε­τά χρό­νια, αρθρο­γρα­φού­σε σε πολ­λά έντυ­πα ενώ η χαρα­κτη­ρι­στι­κή φωνή της “έντυ­σε” πλη­θώ­ρα δια­φη­μι­στι­κών μηνυ­μά­των και ντο­κι­μα­ντέρ. Τα τελευ­ταία χρό­νια διέ­με­νε στη Χαλ­κι­δι­κή μαζί με τη μητέ­ρα της και τον γιο της.

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ανα­κοί­νω­σε με μεγά­λη θλί­ψη την απώ­λεια της, συλ­λυ­πεί­ται τους οικεί­ους της και ιδιαι­τέ­ρως το μονά­κρι­βο γιο της και απο­χαι­ρε­τά την συνά­δελ­φο, η πρό­ω­ρη απώ­λεια της οποί­ας αφή­νει δυσα­να­πλή­ρω­το κενό στην οικο­γέ­νεια και σε όσους την αγάπησαν.

Η αξέ­χα­στη συνά­δελ­φος, της οποί­ας το νήμα της ζωής κόπη­κε τόσο ανα­πά­ντε­χα, δια­κρι­νό­ταν για την ευγέ­νεια και αλλά και τον μαχη­τι­κό χαρα­κτή­ρα της, ήταν δε ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τή σε όλους τους συνα­δέλ­φους της», ανα­φέ­ρει η ΕΣΗΕΑ.

Η κηδεία της Καρο­λί­νας Νου­ντλ θα γίνει την Τετάρ­τη, 21 Φεβρουα­ρί­ου στα Νέα Μου­δα­νιά Χαλκιδικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο