Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Ηλίας Νικολακόπουλος

Πέθα­νε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι σε ηλι­κία 75 ετών ο ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Εκλο­γι­κής Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Ηλί­ας Νικο­λα­κό­που­λος, ενώ κολυ­μπού­σε σε παρα­λία της Σύρου. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπέ­στη ανα­κο­πή καρδιάς.

Ο Ηλί­ας Νικο­λα­κό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε προ­πτυ­χια­κές σπου­δές στα μαθη­μα­τι­κά στην Αθή­να και την Λωζάν­νη (1965–1969) και στη συνέ­χεια μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Παρί­σι (Diplome d’ Etudes Approfondies – Θεω­ρία Πιθα­νο­τή­των – Univ. Paris 6).

Από 1975 έως το 1966 εργά­στη­κε στο Εθνι­κό Κέντρο Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών, με ειδι­κό­τε­ρο αντι­κεί­με­νο την εκλο­γι­κή κοι­νω­νιο­λο­γία και τις εμπει­ρι­κές έρευ­νες πολι­τι­κής κουλ­τού­ρας (αρχι­κά ως επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της και από το 1988 ως Κύριος Ερευνητής).

Το 1984 υπο­στή­ρι­ξε στο Α.Π.Θ. (Τμή­μα Νομι­κής) τη διδα­κτο­ρι­κή του δια­τρι­βή με θέμα Κόμ­μα­τα και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα 1946–1964. Από το 1986 έως το 2014 δίδα­ξε στο Τμή­μα Πολι­τι­κής Επι­στή­μης και Δημό­σιας Διοί­κη­σης του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών (αρχι­κά ως Λέκτο­ρας και από το 2003 ως Καθη­γη­τής) και διε­τέ­λε­σε επί 8 χρό­νια υπεύ­θυ­νος του Μετα­πτυ­χια­κού προ­γράμ­μα­τος σπου­δών «Πολι­τι­κή Επι­στή­μη και Κοινωνιολογία».

Από το 1984 έως σήμε­ρα έχει δημο­σιεύ­σει επτά αυτο­τε­λή έργα (τα δύο σε συνερ­γα­σία με άλλους), είχε την επι­μέ­λεια έξι συλ­λο­γι­κών τόμων, ενώ τα δημο­σιευ­μέ­να άρθρα του σε θέμα­τα εκλο­γι­κής κοι­νω­νιο­λο­γί­ας και πολι­τι­κής ιστο­ρί­ας ξεπερ­νούν τα 40. Έχει κατά και­ρούς συνερ­γα­στεί σε ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα με το Centre d’ Etudes de la Vie Politique Francaise (CEVIPOF) στο Παρί­σι, με το CIS (Centro de Investigaciones Sociologicas) στην Μαδρί­τη, καθώς και με τα Πανε­πι­στή­μια Βου­δα­πέ­στης και Μαδρί­της (Universita Autonoma).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο